System reoli ar gyfer #OrganicProducts wedi gwella, ond gellir gwneud mwy, dywed #EUAuditors

| Mawrth 18, 2019

Mae'r system reoli ar gyfer cynhyrchion organig yn yr UE wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae heriau'n parhau, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Mae angen gweithredu ymhellach ar y gwendidau sy'n weddill yn yr aelod-wladwriaethau ac ar oruchwylio mewnforion yn ogystal ag ar olrheiniadwyedd cynnyrch, dywedwch yr archwilwyr.

Mae'r prisiau y mae defnyddwyr yn eu talu am gynhyrchion sy'n cario label organig yr UE weithiau'n sylweddol uwch nag ar gyfer cynhyrchion confensiynol. Mae'r mwyafrif helaeth o gynhyrchion organig a ddefnyddir yn yr UE yn cael eu cynhyrchu yn ei diriogaeth.

Nid oes unrhyw brofion gwyddonol ar gyfer penderfynu a yw cynnyrch yn organig. Felly, mae system reoli gadarn sy'n cwmpasu'r gadwyn gyflenwi gyfan, o gynhyrchwyr i weithgynhyrchwyr bwyd, mewnforwyr a dosbarthwyr yn hanfodol i roi sicrwydd i ddefnyddwyr bod y cynhyrchion organig y maent yn eu prynu yn wirioneddol organig. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn chwarae rôl ganolog wrth oruchwylio'r system reoli.

Mae sector organig yr UE wedi tyfu'n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf. Dilynodd yr archwilwyr eu hadroddiad blaenorol gan 2012 ac asesu a yw system reoli'r UE ar gyfer cynhyrchu, prosesu, dosbarthu a mewnforio cynhyrchion organig bellach yn rhoi mwy o sicrwydd i ddefnyddwyr. Yn ogystal â dilyn i fyny ar y chwe gwladwriaeth yr ymwelwyd â hwy o'r blaen, cynhaliwyd ymweliadau archwilio yn yr UE ym Mwlgaria a'r Weriniaeth Tsiec.

Canfu'r archwilwyr fod y system reoli wedi gwella ac y gweithredwyd yn gyffredinol ar eu hargymhellion blaenorol. Mae'r aelod-wladwriaethau a archwiliwyd y tro diwethaf wedi cymryd camau i wella eu systemau rheoli ac ailddechreuodd y Comisiwn ei ymweliadau rheoli ei hun ac mae bellach wedi ymweld â'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau. Fodd bynnag, erys nifer o wendidau; nid yw'r defnydd o fesurau gorfodi ar gyfer cosbi diffyg cydymffurfio wedi cael ei gysoni ar draws yr UE, ac weithiau roedd awdurdodau a chyrff rheoli Aelod-wladwriaethau yn araf yn cyfathrebu achosion o ddiffyg cydymffurfio.

“Pan fydd defnyddwyr yn prynu cynhyrchion organig, maent yn dibynnu ar y ffaith bod rheolau organig wedi'u cymhwyso ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu wedi'u mewnforio,” meddai Nikolaos Milionis, aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol ar gyfer yr adroddiad. “Dylai'r Comisiwn weithio gyda'r aelod-wladwriaethau i unioni'r gwendidau sy'n weddill a gwneud y system reoli mor effeithiol â phosibl - mae hyn yn hanfodol i gynnal hyder defnyddwyr yn label organig yr UE.”

Roedd yr archwiliad hwn yn cwmpasu'r cyfundrefnau mewnforio yn fwy eang. Yn 2018, fe wnaeth yr UE fewnforio cynhyrchion organig o dros drydydd gwledydd 100. Canfu'r archwilwyr fod y Comisiwn wedi dechrau ymweld â chyrff rheoli yn y gwledydd sy'n allforio cynhyrchion organig i'r UE. Fe wnaethant hefyd nodi gwendidau yn gwiriadau'r aelod-wladwriaethau ar lwythi sy'n dod i mewn a chanfod, mewn rhai aelod-wladwriaethau, bod gwiriadau'r cyrff rheoli ar fewnforwyr yn anghyflawn o hyd.

Cynhaliodd yr archwilwyr ymarfer olrhain ar gyfer cynhyrchion organig. Er gwaethaf gwelliannau yn y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn yr UE, canfuwyd na ellid olrhain llawer o gynhyrchion yn ôl i'r cynhyrchydd amaethyddol, tra cymerodd fwy na thri mis i rai gael eu holrhain yn ôl.

Mae'r archwilwyr yn argymell bod y Comisiwn:

  • Mynd i'r afael â gwendidau sy'n weddill yn systemau rheoli Aelod-wladwriaethau ac adrodd;
  • gwella goruchwyliaeth dros fewnforion, gan gynnwys drwy gydweithrediad gwell â chyrff achredu ac awdurdodau cymwys marchnadoedd mewnforio arwyddocaol eraill;
  • cynnal gwiriadau olrhain mwy cyflawn ar gyfer cynhyrchion organig.

Mae'r adroddiad hwn yn archwiliad dilynol ar Adroddiad Arbennig Rhif 9 / 2012 ECA: Archwiliad o'r system reoli sy'n llywodraethu cynhyrchu, prosesu, dosbarthu a mewnforio cynhyrchion organig, lle cynhaliodd yr archwilwyr ymweliadau â'r Deyrnas Unedig, yr Almaen, Yr Eidal, Sbaen, Ffrainc ac Iwerddon.

Mae'r ECA yn cyflwyno ei adroddiadau arbennig i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE, yn ogystal ag i bartïon eraill â diddordeb megis seneddau cenedlaethol, rhanddeiliaid y diwydiant a chynrychiolwyr cymdeithas sifil. Mae'r mwyafrif helaeth o'r argymhellion y mae'r archwilwyr yn eu gwneud yn eu hadroddiadau yn cael eu gweithredu. Mae'r lefel uchel hon o ddefnydd yn tanlinellu budd gwaith ECA i ddinasyddion yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Llys Archwilwyr Ewrop, bwyd, Bwyd organig

Sylwadau ar gau.