Aelodau Seneddol yn cynllunio'n ôl i rwystro gwthiad #Brexit heb fargen

| Gorffennaf 11, 2019

Cymeradwyodd deddfwyr Prydeinig ddydd Mawrth (9 Gorffennaf) fesur a allai ei gwneud yn anos i'r prif weinidog nesaf orfodi trwy Brexit dim-cytundeb drwy atal y senedd, er bod y symudiad yn brin o floc llwyr, yn ysgrifennu William James.

Mae Boris Johnson, y ffefryn i gymryd drosodd fel arweinydd y Blaid Geidwadol a rhedeg ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, wedi dadlau y dylai'r wlad adael yr UE ar XWUMX Hydref hyd yn oed os na chytunwyd ar gytundeb trosglwyddo ffurfiol.

Mae hyn wedi codi dyfalu y gallai Johnson atal y senedd i atal deddfwyr, y mae mwyafrif ohonynt wedi mynegi eu gwrthwynebiad i Brexit dim, o rwystro ei gynllun ymadael “gwneud neu farw”.

Ddydd Mawrth, pleidleisiodd y deddfwyr yn 294-293 o blaid newid deddfwriaeth sy'n mynd drwy'r senedd, a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i weinidogion wneud adroddiadau bob pythefnos ar y cynnydd tuag at ailsefydlu sefydliad gweithredol Gogledd Iwerddon.

Gallai hyn gymhlethu unrhyw ymgais i atal senedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn fel ffordd o atal deddfwyr rhag ceisio gwahardd Brexit dim-cytundeb ar Hydref 31. Gwrthodwyd mesurau atodol a fwriadwyd i gryfhau'r cynllun.

Serch hynny, mae'r rhai sy'n gobeithio atal Brexit ddim yn credu y gallai eu cynllun fynnu bod y senedd yn cael ei chynnal yn ystod y cyfnod cyn diwrnod Brexit, gan gymhlethu unrhyw gais gan brif weinidog newydd Prydain i “brocio” - neu atal - y ddeddfwrfa.

“Rwy'n cyfaddef mai un o'r dibenion y tu ôl i'r gwelliannau hyn yw ceisio sicrhau bod y bygythiad anhygoel hwn - y dylem gael ein tocio ynddo - yn gallu cael ei atal,” meddai Dominic Grieve, y deddfwr Ceidwadol y tu ôl i'r cynnig, cyn y pleidleisiau.

Os yw'r senedd yn eistedd, mae'r rhai sy'n gwrthwynebu Brexit heb gytundeb yn credu y gallant ddod o hyd i ffordd o atal allanfa nas rheolir y byddai ofn buddsoddwyr yn achosi aflonyddwch mawr i bumed economi fwyaf y byd ac i'w bartneriaid masnachu.

Cyhoeddir prif weinidog nesaf Prydain ar Orffennaf 23 yn dilyn pleidlais bost gan aelodau'r Blaid Geidwadol.

Nid yw Johnson wedi diystyru atal y senedd, ond yn hytrach, mae'n gobeithio aildrafod cytundeb Brexit y gellir ei gymeradwyo gan y deddfwyr. Mae Brwsel wedi dweud na ellir ailagor y cytundeb presennol, y mae'r senedd wedi'i wrthod dair gwaith.

Er y cymeradwywyd un elfen o'r cynllun i atal atal senedd, gwrthodwyd eraill a chafodd y rhan fwyaf pellgyrhaeddol ei datgymhwyso gan swyddfa'r Llefarydd cyn iddi gael ei thrafod. Yn unol â'r confensiwn, ni roddwyd unrhyw reswm dros y gwaharddiad.

Mae'n rhaid i'r ddeddfwriaeth gwblhau sawl cam craffu eto cyn cael ei chwblhau a dod yn gyfraith.

Serch hynny, mae'n amlygu gwrthwynebiad y senedd i ddim cytundeb a'r potensial am her gyfreithiol, gan ychwanegu mwy o ansicrwydd os yw Johnson yn ennill pŵer ac mae'n rhaid iddo droi at fesurau heb eu profi i anrhydeddu ei addewid ymadael 31 Hydref i aelodaeth plaid Geidwadol Brexit, sy'n eithaf caled.

“Byddai'n creu risg gyfreithiol pe bai'n cael ei ddeddfu - rwy'n siŵr petai ymgais i brocio'r senedd y byddai yna ymgyfreitha, ac rwy'n credu y byddai'r llysoedd mewn man dynn pe bai hynny'n wir,” meddai Richard Ekins, Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Rhydychen a phennaeth “Prosiect Pwer Barnwrol” y melin drafod Cyfnewid Polisi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.