#UNESCO - Economi Treftadaeth

| Gorffennaf 25, 2019

Mae'r 43rd Daeth sesiwn Pwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO yn Baku, a gadeiriwyd gan Weinidog Diwylliant Azerbaijan, Abulfas Garayev, i ben ar Orffennaf 10. Cymerodd dirprwyaethau o Aelod-wladwriaethau 21 sy'n ffurfio'r Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ogystal â sylwedyddion o Bartïon Gwladwriaethau i'r Confensiwn ar gyfer Diogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) ran yn y sesiwn. Roedd tua 2.5 mil o gynrychiolwyr o fwy na 180 o wledydd y byd yn bresennol yn y digwyddiad. Yn dilyn y cyfarfod, cafodd 10 o safleoedd newydd eu hychwanegu at y Rhestr o Dreftadaeth y Byd ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys safleoedd 1102 mewn gwledydd 67 yn y byd.

Y rhesymau traddodiadol dros gynhwysiant y safleoedd sy'n bodloni Rhestr Anghenion Treftadaeth y Byd UNESCO yw gwella delwedd y gymuned, gwarantau amgylcheddol ychwanegol a'r atyniad blaenoriaeth uchel o fuddsoddiadau ychwanegol.

Mae manteision delweddau ar gyfer safleoedd treftadaeth yn amlwg - er enghraifft, apeliodd Maer Fenis Luigi Brugnaro yn ddiweddar i'r Sefydliad i gynnwys y ddinas yn y Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd sydd mewn perygl o ddiflannu. Bydd hyn yn ddadl sylweddol mewn deialog gyda llywodraeth yr Eidal am y gostyngiad graddol mewn llif twristiaeth sy'n achosi damweiniau tebyg i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd rhwng y llong fordaith a'r moduriaeth ar un o gamlesi canolog y ddinas ddechrau mis Gorffennaf.

Fodd bynnag, nid yw'r manteision economaidd o gael eu rhestru yn amlwg ar unwaith. Mae statws safle Treftadaeth y Byd yn cael ei ddefnyddio yn hytrach fel mecanwaith gwaharddedig gyda'r nod o atal defnyddio gwir botensial henebion dynol. Yn hyn o beth, prin y mae'n bosibl dileu rhesymeg y farchnad o'r penderfyniad i dynnu'n ôl o UNESCO a wnaed gan yr Unol Daleithiau, waeth beth yw'r rhesymau gwleidyddol a nodwyd. Er enghraifft, roedd buddion cronnol Parc Cenedlaethol Yellowstone Safle Treftadaeth y Byd i economi'r Unol Daleithiau yn fwy na $ 647 miliwn ar gyfer y flwyddyn, a fyddai, gyda llaw, yn talu gweddill y dyledion ar ôl i'r wlad dynnu'n ôl o'r Sefydliad. Ar yr un pryd, roedd cyfanswm yr incwm o weithgareddau pob parc cenedlaethol yn yr Unol Daleithiau yn 2018 yn fwy na $ 1.5 biliwn.

Un o'r safleoedd a gynhwysir yn y rhestr eleni yw Parc Cenedlaethol Vatnajökull yng Ngwlad yr Iâ, sy'n cwmpasu 8% o diriogaeth y wladwriaeth. Bydd y gefnogaeth gan UNESCO yn digwydd yn gyfleus yng ngoleuni'r penderfyniad a wnaed gan lywodraeth y wlad ym mis Ebrill i adeiladu copi o'r “wal” fel yn y gyfres “Game of Thrones” i gynyddu'r llif twristiaeth. Fodd bynnag, bydd lefel y gefnogaeth a'i hansawdd yn cael eu pennu hefyd.

Nid oes gan bron y Sefydliad offer dilys ar gyfer rhoi hwb ychwanegol i ddatblygiad cynaliadwy rhanbarth lleoliad y safle. Mae enghraifft y parciau cenedlaethol uchod yn ei gwneud yn gwbl amlwg. O ran model economaidd effeithiol, gan ddod ag elw sylweddol i gyllidebau rhanbarthol, nid oes gan UNESCO ddim i'w gynnig er mwyn rhoi hwb i ddatblygiad. Yn ôl i Barc Cenedlaethol Yellowstone, am y tair blynedd diwethaf, nid yw ei broffidioldeb wedi disgyn yn is na $ 630 miliwn, gan ei alluogi i sefydlu mwy na swyddi 7,000 a sicrhau mwy na $ 500 miliwn yng nghyfanswm cyllideb bwrdeistrefi. Yn ogystal â'r uchod, mae gweithgareddau busnes y parc yn canolbwyntio ar wella lles cymunedol lleol.

Mae UNESCO yn gohirio'r un ffocws ond yn defnyddio offer cwbl wahanol ar gyfer cyflawni ffyniant. Mae'r Sefydliad yn buddsoddi mewn cynnal hyfywedd ecosystemau'r parciau cenedlaethol, fodd bynnag, mae'n ystyried sefydlogrwydd economaidd y gymuned leol fel mater y gellir ei ddatrys trwy ddatblygu crefftau traddodiadol yn y tymor hir. Mae'r ffaith yn unig yn gwrthddweud y rhesymeg cynnydd technolegol a'r angen presennol am gynnydd cyson mewn cyllidebau dinasoedd ac aneddiadau o amgylch parciau cenedlaethol sydd o dan y drefn Diogelu'r Sefydliad.

Er enghraifft, mae'r posibilrwydd o adeiladu'r clwstwr twristiaeth “Three Volcano” yn Kamchatka, Rwsia, yn cael ei drafod ar hyn o bryd. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys rhan o safle treftadaeth Llosgfynyddoedd Kamchatka, sy'n awgrymu gweithdrefn hir i gydlynu eu defnydd. Yn hyn o beth, gellid adolygu'r prosiect, a all ddenu hyd at XNUM o dwristiaid bob blwyddyn i ranbarth anghysbell yn Rwsia, gan lenwi'r gyllideb leol a hyrwyddo brand UNESCO ymhellach.

Digwyddodd sefyllfa fwy critigol hyd yn oed ym Mharc Cenedlaethol Yugyd Va, Gweriniaeth Komi. Mae llywodraeth y Swistir, Sefydliad Treftadaeth y Byd yr Almaen a nifer o sefydliadau rhyngwladol eraill wedi bod yn buddsoddi yn natblygiad twristiaeth ecolegol y parc ers 1995. Er gwaethaf hynny, prin fod cyfanswm y twristiaid yn 2018 wedi rhagori ar 7,000 o bobl. Nid yw nifer y swyddi yn ad-dalu'r angen critigol am waith yn y rhanbarth oherwydd bod y pwll glo a oedd yn darparu gwaith am bobl 2,000 o'r agosaf i'r dref barc, Inta. Mae gan y rhanbarth glwstwr mwynau a ffurfiwyd yn hanesyddol, a ddatblygwyd yn weithredol yn y blynyddoedd Sofietaidd - mae dyddodion mawr o gwarts, aur, molybdenwm, manganîs, copr, gwahanol fathau o lo a mwynau wedi'u cynnwys yn y clwstwr. Mae'r llywodraeth leol yn barod i gynnig ateb i gau'r anghymesuredd hwn drwy ehangu ffiniau Parc Cenedlaethol sydd wedi'i restru gan UNESCO. Serch hynny, mae'r Sefydliad yn glynu wrth safle gwaharddol ffurfiol, gan anwybyddu'r dadleuon am gynnwys gwallus cyfleusterau diwydiannol yn nhiriogaeth y parc yn ystod ei greu bum mlynedd ar hugain yn ôl.

Y dyddiau hyn, nid oes sefyllfa gytûn ymysg sefydliadau amgylcheddol Rwsia - mae rhai yn cefnogi ehangu'r Parc Cenedlaethol yn weithredol, gan gredu na fydd hyn yn niweidio ecoleg ranbarthol ac yn cyfrannu'n llawn at ddatblygiad Gweriniaeth cytbwys a chadwraeth natur. Mae eraill, yn enwedig Greenpeace, yn credu bod y ffin yn newid, a gall hyd yn oed ehangu tiriogaeth y Parc Cenedlaethol fod yn gamarweiniol. Maent yn credu y bydd egluro ffiniau Parc Cenedlaethol Yugyd Va yng Ngweriniaeth Komi gyda'r nod o ymlyniad belt pedair gwaith i'r parc a chyrraedd y clwstwr mwyngloddio Kozhim hanesyddol o'i diriogaeth, am ryw reswm, yn waeth na chadw'r ffiniau yn gyfan.

Mae'r diffyg hyblygrwydd a sefyllfa ddigyswllt UNESCO mewn perthynas â datblygiad safleoedd rhestredig Treftadaeth y Byd yn achosi mwy o anghydfodau ac yn annhebygol o gwmpasu'r holl fanteision adeiladu delwedd cysylltiedig hyd yn oed o safbwynt blynyddoedd 10-15. Er gwaethaf pwysigrwydd llwyr union weithgareddau'r Sefydliad, y prif fater ar yr agenda ddatblygu, ar ôl dewis safleoedd Treftadaeth newydd, ddylai fod yn gweithredu diwygiadau strwythurol gyda'r nod o gynyddu effeithiolrwydd y gweithgareddau a gyfarwyddwyd i wella hyblygrwydd a chydbwysedd buddiannau pan ddaw i ariannu dyraniad a gwarchod safleoedd Treftadaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Azerbaijan, gwleidyddiaeth, Rwsia

Sylwadau ar gau.