#EAPM - G7, #Brexit a Chomisiwn von der Leyen

| Awst 22, 2019

Cyfarchion, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan EAPM, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Yma yn y Gynghrair rydym yn falch iawn o ddysgu, trwy gyhoeddiad gan Croatia's Prif Weinidog Andrej Plenković, yr ASE cyfredol hwnnw Dubravka Šuica yn cael ei enwebu fel Ewropeaidd y wlad commissioner.

Dubravka yn gynghreiriad cryf ohonom i gyd yn mynd i'r Datganiad Cydweithrediad ar y prosiect miliwn o genomau, felly byddwn yn cadw llygad barcud ar ddatblygiadau ac yn cynnig cefnogaeth lle bo hynny'n bosibl.

Yn ôl y son, mae Croatia yn awyddus iawn i'r portffolio polisi rhanbarthol, felly mae'n ddigon posibl y bydd cyfleoedd i'n rhaglen Rhagolwg SMART. Y naill ffordd neu'r llall, rydym yn llongyfarch Dubravka ac edrychaf ymlaen at gwrdd â hi ar ryw adeg yn ei rôl newydd. O ran yr ASEau sy'n weddill, mae EAPM eisoes yn paratoi ar gyfer gweithredu effeithiol ochr yn ochr â'r cymeriant newydd a llawer o ffrindiau ffyddlon sydd yn ôl yn y hemicycle.

Yn y cyfamser, yn ôl yn y Y Comisiwn Ewropeaidd, Y Llywydd-ethol Ursula von der Leyen yn ôl pob tebyg yn bwriadu dechrau cyfweld ymgeiswyr y Coleg o'r wythnos nesaf ymlaen.

Mae Bwlgaria wedi dweud hynny eisiau ar hyn o bryd Comisiynydd Digidol Mariya Gabriel ar gyfer y amaethyddiaeth bwerus coflen, tra var der Leyen a Llywydd Ffrainc Emmanuel Macron yn trafod enwebai Ffrainc ar gyfer y Comisiwn yn fuan iawn (os nad eisoes), gyda chyhoeddiad gan yr ymgeisydd ddisgwylir cyn 26 August.

Cadw genomeg yn bersonol

O ran data genomig (gweler menter MEGA + y Gynghrair, sy'n ceisio mynd â'r genom miliwn o filoedd ymhellach trwy ychwanegu pob math o ddata gofal iechyd), mae arolwg diweddar wedi edrych ar farn dinasyddion ar eu DNA ac o bosibl yn rhannu'r data sy'n deillio o hynny.

Elusen Gwlad Belg T.he Brenin Baudouin Sylfaen cynnal a arolwg o ddinasyddion 29,000 yr UE, ac nid yw'n newyddion arbennig o dda i gwmnïau fferyllol, o ystyried bod odywedodd nly pedwar yn ymatebwyr 10 eu bod yn cytuno â'r datganiad: "Rwy'n'Rwy'n barod i rannu fy ngwybodaeth enetig gyda chwmnïau fferyllol. "

Yn waeth byth, yn fras un o bob pedwar said maent yn “anghytuno’n gryf”.

Ar y llaw arall, y rhannu of gwybodaeth enetigrmation gydag ymchwilwyr academaidd yn fwy poblogaidd, gyda 58% yn dweud maent yn yn gwneud hynny. Hefyd, hefty 73dywedodd% eu bod eisiau gwybod “cymaint â phosib” am eu DNA.

Grŵp ffocws o ddinasyddion 32, ynghlwm wrth y Sefydliadgwaith wedi'i nodi yn y cyfamser bod pobl eisiau gallu gwneud penderfyniadau ymreolaethol drwy cydsyniad gwybodus. Fodd bynnag,bydd angen gwell gwybodaeth arnyn nhw am ddata genomig, ei oblygiadau a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Sy'n tynnu sylw at angen, wrth gwrs hyfforddiant newydd ar gyfer iechyd gweithwyr gofal proffesiynol a mwy o opsiynau ar gael gan systemau iechyd pan ddaw gofal ataliol.

Diffinio 'gweddol'

Mae EAPM yn aml wedi siarad am yr angen am ddiffiniadau mewn gofal iechyd - yn anad dim ynghylch yr hyn sy'n gyfystyr â 'gwerth'. Nawr mae gennym ddiffiniad o 'brisio teg' mewn perthynas â meddyginiaethau gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Y sefydliad Menter Prisio Teg yn dweud: “Pris teg yw un sy’n fforddiadwy i systemau iechyd a chleifion ac sydd ar yr un pryd yn darparu digon o gymhelliant i’r farchnad i ddiwydiant fuddsoddi mewn arloesi a chynhyrchu cynhyrchion iechyd hanfodol o safon.”

Ond mae eisiau gwybod a ydych chi'n cytuno ai peidio, neu a fyddech chi'n ei newid yn lle. Felly ewch i arolwg WHO, gan fewngofnodi gyda prisio teg fel yr enw defnyddiwr ac 2019 fel y cyfrinair.

Yr arolwg hefyd eisiau adborth ar beth arfaethedig dylai grwpiau arbenigol ganolbwyntio ar a pha fath o ymchwil y dylent ei gynhyrchu.

Ad-daliad amodol i barhau?

Y Ffindir sydd â llywyddiaeth bresennol yr UE, a'i llywydd ei hun gweinidogaeth iechyd eisiau,i pob pwrpas, i ymestyn ei arbrofi gydag ad-daliadau amodol o ran rhai newydd meddyginiaethau.

Disgwylir i hyn ddod i ben ar 1 Ionawr 2020 ond mae'r sgwrs yn Helsinki nawr am ymestyn y rhaglen tan 2025.

Ers 2017, Y Ffindir wedi cymeradwyo 25 allan o 33 cyffuriau ar gyfer ad-daliad amodol, gan ganiatáu iddynt i weithio mewn go iawn-byd amodau cyn deciding a fydd y system iechyd yn talu. Bydd y Senedd yn penderfynu ar y cynnig newydd yn yr hydref.

Mae Medtech yn symud yn yr Almaen

Lobi medtech yr Almaen yn gobeithio pentyrru ychwanegol pwysau ymlaen UE a llunwyr polisi cenedlaethol i ddelio â materion gweithredu sy'n ymwneud â newydd meddygol dyfais rules.

Mae gan erthygl mewn papur newydd Almaeneg gorau rhowch y chwyddwydr ymlaen cyflwr gweithgynhyrchwyr bach sy'n cael problemau wrth gydymffurfio â rheoliadau'r UE a gyflwynwyd yn 2017, ac mae gan y cwmnïau bach hyn lais pwerus i fyny'r mwyafrif yr Almaen's diwydiant medtech € 30 biliwn.

Academics cael beioed y rheolau am ostyngiad yng nghofrestriadau patent medtech yr Almaen ers 2016.

Pwyliaid ar wahân ...

O ystyried y gwylanod diweddar dros syniadau Arlywydd yr UD Donald Trump ar brynu’r Ynys Las, y cerydd o Ddenmarc, a Trump o ganlyniad yn taflu ei dedi allan o’r pram a chanslo ymweliad â’r wlad, mae jôc newydd yn gwneud y rowndiau. Mae'n rhedeg fel a ganlyn:

“Nid yw wedi cael ei adrodd yn eang, ond fe wnaeth Donald Trump ganslo taith i Warsaw hefyd ... wrth iddo ddarganfod nad oedd Pwyliaid y Gogledd na’r De ar werth.”

Boom!

Jôcs drwg o'r neilltu, T.rwmp prin yn helpu materion, chwaith, pan wedi'i gyhuddoDaneg Prif Weinidog Mette Frederiksen o amharchu'r U.S ar ôl iddi mynegodd “edifeirwch a syndod” dros Trump's penderfyniadi ganslo ymweliad Copenhagen, gan nodi bod paratoadau wedi bod “ar y gweill.”

Iawn, roedd hi wedi galw syniadau Trump dros yr Ynys Las yn “hurt”, a gafodd afr Arlywydd yr UD mewn gwirionedd.

Dywedodd wrth gohebwyr: “Roeddwn i’n meddwl bod y prif weinidog's datganiad ei fod 'hurt,' ei fod yn 'yn hurt' syniad, yn gas. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn ddatganiad amhriodol.

“Y cyfan oedd yn rhaid iddi ei wneud oedd dweud, 'Na, ni fyddem't ymddiddori...Mae hi'n's ddim yn siarad â mi. Hi's yn siarad ag Unol Daleithiau America. Rydych chi don't siarad â'r Unol Daleithiau yn y ffordd honno - o dan fi o leiaf."

Mewn gwell newyddion ar gyfer cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD, mae'n ymddangos bod y EAsiantaeth Meddyginiaethau uropean (EMA) a'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) cael lefel uchel o aliniad mewn penderfyniadau cais marchnata, mwy na 90%, mewn gwirionedd.

Mae hyn yn dadorchuddiwyd gan a dadansoddiad EMA / FDA ar y cyd roedd hynny'n cymharu penderfyniadau ar geisiadau meddygaeth newydd 107 yn yr asiantaethau o 2014-2016.

Mae'r astudiaeth wedi canfod bod y y rheswm mwyaf cyffredin dros wneud penderfyniadau amrywiol oedd gwahaniaethau yn eu casgliadau am effeithiolrwydd, Wedi'i ddilyn gan.dgwahaniaethau mewn data clinigol a gyflwynwyd i gefnogi cais.

Zaide Frias, y pennaeth LCA is-adran gwerthuso meddyginiaethau dynol, Dywedodd: "Mae'r gyfradd uchel o gydgyfeirio wrth awdurdodi meddyginiaethau newydd yn EMA a'r FDA yn ganlyniad buddsoddiad estynedig mewn deialog a chydweithrediad ers 2003 ac mae wedi meithrin aliniad rhwng yr UE a'r UD mewn perthynas â phenderfyniadau ar awdurdodiadau marchnata, tra bod y ddau. mae asiantaethau'n gwerthuso ceisiadau yn annibynnol ar ei gilydd. "

Ychwanegodd: “Mae ein cydweithrediad yn amlwg yn cefnogi'r ddwy asiantaeth i gyflawni nod cyffredin o gynyddu mynediad cleifion i feddyginiaethau diogel, effeithiol ac o ansawdd uchel yn y ddau ranbarth.. "

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae'r asiantaethau wedi sefydlu gweithgorau ar y cyd ar gyfer rhannu gwybodaeth a chydweithio, gan ddefnyddio arbenigwyr o'r UE a'r UD.

Brexit - rholyn olaf y dis

Datblygiadau diddorol - wel, math o - ar ôl sgwrs Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, â Changhellor yr Almaen Angela Merkel yr wythnos hon.

Soniodd yr olaf am“Posibiliadau”pan ddaw solving problem cefn Iwerddon aa thrwy hynny, osgoiing Brexit dim bargen tra ar yr un pryd gan wneud yn glir ei fod hyd at Prydain i lunio cynllun ymarferol. Roedd yn ymddangos bod Boris yn cytuno bod y cyfrifoldeb, yn wir, ar y DU.

Tynn yr amserlen, serch hynny, gyda dywediad gorau Berlin am unrhyw ddatrysiad tybiedig: “Efallai y gallwn ddod o hyd iddo yn ystod y dyddiau 30 nesaf. "

Roedd Macron Ffrainc, y mae Johnson i fod i gwrdd ag ef ym Mharis heddiw (22 Awst) yn llai brwdfrydig, ac roedd yn ymddangos ei fod yn barod i roi'r damperi ar unrhyw sgwrs o'r fath, o ystyried ei ddiffyg amynedd gyda'r broses resynus gyfan.

Aeth hyd yn oed i ddweud bod unrhyw cytundeb masnach rhwng y DU a US ni fydd yn gwneud iawn am gost Brexit, a byddai’n dod ar “gost vassalization hanesyddol”.

"Dwi ddim yn 't meddwl ei's ewyllys pobl Prydain...i ddod yn bartner iau y Unol Daleithiau," Ychwanegodd Macron.

Yn y cyfamser, Comisiynydd Amaeth yr UE yn Iwerddon, Phil Hogan ni thynnodd unrhyw ddyrnod wrth aralleirio Winston Churchill mewn perthynas â'r modd yr ymdriniodd Prydain â Brexit: "Peidiwch byth â chyn lleied wedi gwneud cymaint o ddifrod i gynifer," meddai.

Mae Hogan ar ôl y swydd fasnach ar lefel yr UE rhybuddio y byddai Brexit dim bargen yn creu “awyrgylch aflan” rhwng Llundain a gweddill yr UE a fyddai â “chanlyniadau difrifol” i unrhyw drafodaethau masnach rhwng y ddau yn y dyfodol.

Unwaith y bydd Boris Johnson wedi cwrdd ag arlywydd Ffrainc, ef'll pen i Biarritz ar gyfer Uwchgynhadledd G7 ac yna cyfarfod gyda Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ar ddydd Sul (25 Awst) ar gyrion y crynhoad.

Yn ôl ym Mhrydain, wrth gwrs, pennaeth y DU Blaid Lafur ac arweinydd swyddogol yr Wrthblaid Mae Jeremy Corbyn wedi galw am gyfarfod trawsbleidiol o uwch wleidyddion, gan eu hannog i weithio gydag ef i “wneud popeth o fewn ein gallu i atal” Brexit dim bargen.

Mae'n wynebu brwydr, gan fod digon eisoes wedi dweud nad ydyn nhw eisiau Corbyn yn Rhif Deg, hyd yn oed yn ystod unrhyw gyfnod pontio posib.

Gobeithio y bydd yn well gan von der Leyen gael lwc i'w Choleg Comisiynwyr gan Senedd Ewrop. Welwn ni chi cyn bo hir!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith