Dinasyddion yr UE yn 'hanfodol' i #Scotland

| Ionawr 20, 2020
Mae dinasyddion yr UE sy’n byw ac yn gweithio yn yr Alban yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n cymdeithas, diwylliant ac economi, bydd y Prif Weinidog Nicola Sturgeon yn dweud heddiw (20 Ionawr).

Mewn digwyddiad yng Nghaeredin i ddathlu effaith gadarnhaol dinasyddion yr UE bydd y Prif Weinidog yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer yr ymgyrch Aros yn yr Alban.

Hyd yn hyn mae'r ymgyrch wedi dyfarnu mwy na £ 570,000 i ddarparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ymarferol i ddinasyddion yr UE.

Bydd Cyngor ar Bopeth yr Alban nawr yn derbyn £ 10,000 ychwanegol i ehangu gwasanaethau cymorth cyfreithiol i'r rheini ag achosion mwy cymhleth sy'n gwneud cais i Gynllun Setliad yr UE.

Yn ogystal, bydd JustRight Scotland, canolfan gyfreithiol ar gyfer cyfiawnder a hawliau dynol, yn cael £ 7,000 i ddatblygu canllawiau i ddinasyddion yr UE yn egluro eu hawliau i bleidleisio a chael mynediad at ofal iechyd, addysg, tai a budd-daliadau.

Er bod poblogaeth yr Alban ar y lefel uchaf erioed o 5.4 miliwn, ymfudiad yn unig sy'n gyfrifol am y cynnydd. Rhagwelir y bydd holl dwf poblogaeth yr Alban am y 25 mlynedd nesaf yn dod o fudo mewn cyferbyniad â gweddill y DU.

Disgwylir i effaith Brexit waethygu'r risg o fylchau sgiliau a phrinder llafur gyda diwedd symudiad rhydd yn ei gwneud hi'n anoddach i bobl yn yr UE ddod i weithio yn yr Alban.

Dywedodd y Prif Weinidog: “Rydym yn cynyddu ymdrechion i gefnogi dinasyddion yr UE a’u teuluoedd trwy ein hymgyrch Aros yn yr Alban.

“Ers refferendwm yr UE, mae dinasyddion yr UE wedi cael eu gorfodi i fyw gyda lefelau annerbyniol o ansicrwydd ynghylch sut y bydd Brexit yn effeithio ar eu bywydau, eu gyrfaoedd a’u teuluoedd.

“Rydw i eisiau ei gwneud hi'n glir heddiw ein bod ni'n croesawu dinasyddion yr UE ac yn dathlu'r rôl amhrisiadwy maen nhw'n ei chwarae wrth adeiladu ein cymunedau, ein heconomi a'n diwylliant.

“Mae angen i’r Alban gynnal mewnfudo i helpu i dyfu ein poblogaeth a’n heconomi a dyna pam mae croeso i bawb sydd eisiau bod yn rhan o gynnydd yr Alban fyw, gweithio ac astudio yma.”

Dywedodd Derek Mitchell, prif swyddog gweithredol Cyngor ar Bopeth yr Alban: “Rydyn ni eisoes wedi darparu cefnogaeth i dros 4,100 o bobl gyda’u ceisiadau am Gynllun Setliad yr UE ac mewn sawl achos bydd ganddyn nhw faterion cymhleth sydd angen cefnogaeth gyfreithiol.

“Rydym yn falch iawn o weithio ar y cyd â sefydliadau eraill yn yr Alban i helpu dinasyddion i aros yn y DU ar ôl i ni adael yr UE trwy ddarparu cyngor cyfreithiol cyfrinachol a diduedd am ddim ar faterion mewnfudo.”

Dywedodd Jen Ang, cyfarwyddwr JustRight Scotland: “Rydyn ni wrth ein bodd bod llywodraeth yr Alban yn ein cefnogi i gynhyrchu gwybodaeth glir, hygyrch i ddinasyddion yr UE sy’n byw yn yr Alban.

“Rydym yn ymwybodol trwy ein gwaith a’n partneriaethau â sefydliadau eiriolaeth rheng flaen bod dinasyddion yr UE yn parhau i brofi cryn dipyn o ansicrwydd ynghylch eu hawliau a sut y bydd Brexit yn effeithio arnynt.

“Rydyn ni'n obeithiol y bydd yr adnoddau amlieithog a hygyrch y gallwn ni eu cynhyrchu gyda'r cyllid hwn yn mynd rhywfaint o'r ffordd i sicrhau bod dinasyddion yr UE yn teimlo'n fwy hyderus ac yn cael eu cefnogi i ddeall eu hawliau ac wrth wybod ble i gael gafael ar help a gwybodaeth bellach pan fydd angen. . ”

Cefndir

Rhaid i ddinasyddion yr UE wneud cais i gynllun Setliad UE llywodraeth y DU er mwyn parhau i aros yn y DU ar ôl Brexit.

Lansiwyd yr ymgyrch Aros yn yr Alban ym mis Ebrill 2019 i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i ddinasyddion yr UE yn yr Alban.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.