Cysylltu â ni

Covid-19

Mae Canghellor Awstria a phum prif weinidog arall yn galw am ddosbarthu brechlyn yn decach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Canghellor Awstria Sebastian Kurz (Yn y llun) heddiw (Mawrth 16) trefnodd gyfarfod â chynghreiriaid o Ddwyrain Ewrop, gan gynnwys Prif Weinidog Bwlgaria Boyko Borissov ac arweinwyr Tsiec, Slofenia, Latfia a Chroatia, i alw am newid i’r ffordd y mae’r Undeb Ewropeaidd yn dosbarthu brechlynnau COVID-19 ar ôl cwyno ei fod yn anwastad.

Wrth ddangos siart, dywedodd Kurz: "Nid wyf yn siŵr y gallwch weld hyn ond os edrychwch yma fe welwch fod mwyafrif yr aelod-wladwriaethau wedi rhoi rhwng 10 a 12 brechiad i bob 100 o drigolion. Mae Awstria yn y canol yn union ar y 12fed safle.

"Mae'n dangos yn glir iawn, ym Malta er enghraifft, bod 27 o frechiadau wedi'u rhoi a phump mewn gwledydd eraill. Mae hyn yn golygu ein bod ni mewn sefyllfa lle bydd rhai aelod-wladwriaethau wedi brechu eu poblogaeth erbyn dechrau neu ganol mis Mai tra i eraill. yn cymryd chwech, wyth neu ddeg wythnos yn hwy. Rydyn ni'n credu bod hynny'n broblem. "

Mae'r arweinwyr hyn yn honni nad oedd y dosbarthiad yn digwydd yn unol â phoblogaethau cenedlaethol ar sail pro-rata fel y cytunwyd. Fodd bynnag, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ddatganiad i’r wasg, yn dilyn sylwadau gan Kurz ddydd Gwener diwethaf (12 Mawrth), yn awgrymu bod dyraniad yn “basâr”. Ysgrifennodd y Comisiwn: “Mae dyrannu dosau o frechlynnau o dan y cytundebau prynu ymlaen llaw wedi dilyn proses dryloyw.

hysbyseb

"Mae'r Comisiwn yn cytuno â datganiadau diweddar gan sawl aelod-wladwriaeth mai'r ateb mwyaf teg ar gyfer dyrannu dosau o frechlynnau yw ar sail rhaniad pro-rata yn seiliedig ar boblogaeth pob aelod-wladwriaeth. Dyma'r ateb a gynigiodd y Comisiwn. ar gyfer pob cytundeb prynu ymlaen llaw. Mae'n ddatrysiad teg gan fod y firws yn taro'n gyfartal ym mhobman, ym mhob rhan o'r UE. "

Mae gwrthwynebwyr Kurz wedi ei gyhuddo o geisio twyllo bai oddi wrth ei lywodraeth am gyflymder cymharol araf y brechiadau.

Mae gan yr UE fecanwaith ar gyfer ailddosbarthu dosau ar ôl pan nad yw eraill yn derbyn eu dyraniad pro-rata llawn, ac mae'r Comisiwn wedi dweud mai mater i'r aelod-wladwriaethau yw penderfynu a ydyn nhw am fynd yn ôl i ddull cwbl seiliedig ar boblogaeth.

hysbyseb

Y “basâr” y mae Kurz yn cyfeirio ato fu dewis aelod-wladwriaethau a benderfynodd wyro oddi wrth gynnig y Comisiwn trwy ychwanegu hyblygrwydd sy'n caniatáu dosbarthiad gwahanol o ddosau, gan ystyried sefyllfa epidemiolegol ac anghenion brechu pob gwlad. O dan y system hon, os yw aelod-wladwriaeth yn penderfynu peidio â chymryd ei dyraniad pro-rata, mae'r dosau'n cael eu hailddosbarthu ymhlith yr aelod-wladwriaethau eraill sydd â diddordeb.

Dywedodd y Comisiwn hefyd mai mater i'r aelod-wladwriaethau oedd dod o hyd i gytundeb os oeddent yn dymuno dychwelyd i'r sail pro-rata.

Mewn neges drydar, cydnabu Kurz nad bai’r UE oedd y sefyllfa, ond serch hynny galwodd ar yr UE i weithredu: “Eisoes ar 21 Ionawr, cytunodd pob pennaeth gwladwriaeth a llywodraeth ar ddosbarthiad yn ôl allwedd y boblogaeth - ond mae hyn ar hyn o bryd ddim yn cael ei weithredu. Nid yr UE sydd ar fai, ond y system cyflawni ar ôl archebu. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Covid-19

Awgrymiadau gorau ar gyfer teithio dramor gyda phlant yn ystod y pandemig COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae gwyliau a theithio yn rhan hanfodol o fywyd mwyafrif y bobl ledled y byd. Fodd bynnag, mae ôl-effeithiau'r pandemig COVID-19 yn dal i gael eu ynganu'n eang. Mae teithio yn dal i fod yn beryglus ac efallai y bydd ganddo gymhlethdodau penodol wrth i chi adael eich gwlad i fynd ar daith a theithio gwlad a rhanbarth arall o'r byd.

Ni ddylech fod yn teithio i ddinas neu genedl arall os yw'r ymlediad COVID-19 yn gwaethygu yn y rhanbarthau hyn neu os ydych chi neu unrhyw un o aelodau'ch teulu (gan gynnwys plant) yn cael symptomau haint COVID-19 (am y 14 diwrnod diwethaf o leiaf ). Os yw unrhyw aelodau o'r teulu yn dal heb eu brechu, maent mewn mwy o berygl o salwch difrifol. Mae'r gyfradd marwolaeth yn arbennig o uwch ar gyfer pobl hŷn neu'r rhai sydd â chyflyrau meddygol cronig penodol fel gorbwysedd neu ddiabetes ymhlith eraill.

Os ydych chi'n teithio ynghyd ag aelodau'ch teulu a'ch plant yn ystod yr amseroedd pandemig presennol pan fo rhai cyfyngiadau teithio o hyd, mae'n bwysig gwybod mwy am y wybodaeth a'r canllawiau perthnasol i gael profiad teithio diogel a didrafferth. Wrth i'r sector lletygarwch weithio i wella, mae gwestai yn ceisio creu gwell profiad i gwsmeriaid nag erioed o'r blaen, enghraifft, y gwestai gorau yn Santa Fe.

Ymchwiliwch i'r Canllawiau ar gyfer Cyrraedd

Mae pobl yn sicr o ddod i gysylltiad agos â'i gilydd wrth deithio. Efallai na fydd teithio i ddinasoedd a chenhedloedd eraill yn gwbl ddi-risg hyd yn oed ar ôl i berson gael ei frechu’n llawn yn erbyn y firws COVID-19. Fodd bynnag, os yw'r nifer ofynnol o ddosau brechlyn wedi'u rhoi a bod digon o amser wedi'i roi i'r brechlynnau gael eu heffaith, mae'n lleihau'r risg o haint COVID-19 a salwch difrifol yn sylweddol oherwydd hynny.

Os oes rhaid i chi deithio i genhedloedd eraill o hyd, dylech wirio yn gyntaf am unrhyw gyfyngiadau teithio a'r arweiniad ar gyfer cyrraedd y gyrchfan benodol honno. Mae cenhedloedd wedi bod yn arfer gwahanol gynlluniau a gweithdrefnau ar gyfer cwtogi ar ledaeniad y pandemig COVID-19.

hysbyseb

Mae angen i chi wirio am y gorchmynion aros gartref, yn ogystal â'r gofynion profi a chwarantîn, nid yn unig yn eich ardal leol ond hefyd yn y rhanbarth neu'r wlad rydych chi'n anelu at deithio. Hefyd, peidiwch ag anghofio y gall unrhyw un o'r polisïau hyn a gyhoeddir gan yr awdurdodau lleol neu lywodraethau gwladwriaethol a Chanolog y rhanbarthau newid yn annisgwyl heb unrhyw gyfnod rhybudd sylweddol.

Gofynion System Teithio Ymchwil

Ar wahân i'r uchod, mae angen i chi wirio gofynion teithio gyrfa'r cwmni hedfan hefyd. Os yw'n siwrnai egwyl, mae angen i chi wybod hefyd ofynion a chyfyngiadau teithio a dinas a maes awyr y maes awyr lle byddwch chi'n aros yn fyr wrth geisio cyrraedd y gyrchfan derfynol. Efallai y bydd rhai canllawiau a rheolau teithio arbennig ar gyfer y troshaenau hefyd.

hysbyseb

Cofiwch y gall y rhanbarthau neu'r gwledydd rydych chi'n teithio ofyn am ardystiad brechu CIVID-19, neu adroddiad prawf negyddol COVID-19 ar yr adeg y byddwch chi'n cyrraedd y gyrchfan. Gall y gofyniad a'r canllaw hwn hefyd ymestyn i gynnwys plant a phlant. Er enghraifft, ar hyn o bryd, mae Llywodraeth UDA yn mynnu y dylai pawb 2 oed neu fwy ddarparu'r adroddiad prawf negyddol (prawf i'w gynnal cyn pen 3 diwrnod ar ôl teithio ac ymadael) ar ôl iddynt gyrraedd.

Yswiriant Teithio gyda Gorchudd COVID

Efallai y bydd yswiriant teithio gyda gorchudd COVID yn hanfodol yn ystod yr amseroedd pandemig presennol. Gall yswiriant o'r fath ddarparu yswiriant yn erbyn llawer o wahanol fathau o faterion a all godi wrth deithio. Pan fydd gennych yswiriant teithio gyda gorchudd COVID-19, gallwch ganslo'ch taith neu ei ohirio am unrhyw reswm sy'n gysylltiedig â coronafirws a bydd eich colledion yn dod o dan yr yswiriant teithio firws corona.

Coronafirws yswiriant teithio o Globelink bydd hefyd yn talu am unrhyw gostau a allai ddigwydd oherwydd mynd i'r ysbyty. Felly, os yw teithiwr wedi'i heintio wrth deithio gan y firws corona ac yn yr ysbyty yn ystod ei daith, bydd y cwmni yswiriant teithio yn talu am wariant yr ysbyty. Gall yswiriant o'r fath hefyd ddarparu rhyddhad ariannol yn ystod cyflyrau fel dychwelyd, gwacáu meddygol, cyflenwadau meddygol, triniaeth / gofal meddygol, a phrofion parhaus.


I Lapio

Byddai mwyafrif y rhanbarthau a'r cenhedloedd yn mynnu bod gennych dystysgrif prawf negyddol COVID-19 gyda chi pan fyddwch chi'n glanio. Mae'r gofyniad hefyd yn ymestyn i gynnwys y plant a'r plant. Fodd bynnag, mae yna ddarparwyr yswiriant teithio yswiriant mwy fforddiadwy a dibynadwy a all hefyd ddarparu gwasanaeth i blant yn rhad ac am gost. Mae'n bwysig ymchwilio i'r opsiynau a gwybod mwy am yr holl ganllawiau a rheolau perthnasol ynghylch teithio rhyngwladol COVID-19 yn ystod amseroedd pandemig COVID-19. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am y rheolau teithio a'r amgylchiadau presennol, y mwyaf didrafferth y gall eich profiad teithio fod.Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Covid-19

'Rhaid i ni aros yn wyliadwrus' Charles Michel

cyhoeddwyd

on

Y neges o uwchgynhadledd y Cyngor Ewropeaidd yw bod yn rhaid i Ewrop aros yn wyliadwrus. Mae ymgyrchoedd brechu ledled Ewrop wedi dod â chynnydd yn y frwydr yn erbyn COVID-19, ond mae cydnabyddiaeth bod problem o hyd gydag betruster brechlyn, yn benodol, yn Rwmania a Bwlgaria lle mae'r cyfraddau brechu wedi bod yn isel. 

Dywedodd Charles Michel fod yn rhaid mynd i’r afael â dadffurfiad, yn enwedig ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 

Mae gwaith yn parhau i gyflymu'r broses o gydnabod tystysgrifau, ac un datblygiad pwysig yw'r diweddar penderfyniad o'r Unol Daleithiau i godi cyfyngiadau ar ddinasyddion yr UE sydd wedi'u brechu ar 8 Tachwedd, 2021.

Yn ei gasgliadau, galwodd y Cyngor Ewropeaidd hefyd ar brofiadau argyfwng COVID-19 i gryfhau parodrwydd yr UE ar gyfer argyfyngau iechyd yn y dyfodol a chasgliadau trafodaethau ar yr Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd (HERA) newydd.

hysbyseb

Yng nghyd-destun cyfarfod G20 sydd ar ddod ac yng ngoleuni sesiwn arbennig Cynulliad Iechyd y Byd ym mis Tachwedd, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn tanlinellu ei gefnogaeth i rôl gref, ganolog i Sefydliad Iechyd y Byd mewn llywodraethu iechyd byd-eang yn y dyfodol ac at yr amcan o cytuno ar gytundeb rhyngwladol ar bandemig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Covid-19

Mae'r UE a'r UD yn cynnig targed o 70% o'r byd wedi'i frechu erbyn y flwyddyn nesaf

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Hydref) cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen y bydd ynghyd â gweinyddiaeth Biden yn cynnig targed o frechu 70% ar gyfer y byd. 

Dywedodd Von der Leyen y bydd yr UE yn gwneud ei ran, ar ben ei arbenigedd bydd yr UE yn rhoi o leiaf 500 miliwn dos o frechlynnau i'r gwledydd mwyaf bregus. Dywedodd fod yn rhaid i wledydd eraill sefydlu ac y byddai'n gweithio gyda'r Prif Weinidog Draghi a'r Arlywydd Biden i rali arweinwyr G20 i ymrwymo i'r targed hwn. 

Un biliwn o frechlynnau wedi'u hallforio o'r UE

Dywedodd Von der Leyen fod yr UE wedi cyrraedd carreg filltir bwysig wrth allforio mwy nag 1 biliwn o frechlynnau COVID-19 i weddill y byd: “Mae brechlynnau o’r Undeb Ewropeaidd wedi cael eu cludo i fwy na 150 o wledydd, dim ond i enwi ond ychydig i Japan. , i Dwrci i'r DU i Seland Newydd, i Dde Affrica i Brasil. ”

hysbyseb

“Fe wnaethon ni ddosbarthu tua 87 miliwn dos i'r gwledydd incwm isel a chanolig trwy COVAX. Felly gwnaethom wneud iawn am ein haddewid, rydym bob amser wedi rhannu ein gallu cynhyrchu cenedl brechlyn yn deg â gweddill y byd. Rydyn ni wedi dweud y bydd o leiaf bob ail ddos ​​yn cael ei gynhyrchu yn yr Undeb Ewropeaidd yn mynd dramor. ”

Ychwanegodd Von der Leyen nad oedd hyn wedi atal yr UE rhag cyrraedd ei darged o fwy na 75% o'r boblogaeth oedolion wedi'u brechu'n llawn. Tynnodd sylw at y ffaith bod yr UE wedi llwyddo i wneud hyn hyd yn oed pan oedd brechlynnau'n brin.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd