Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria.

Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i ryddhau'r holl garcharorion benywaidd a gedwir yn anghyfreithlon yn Syria, a gwahodd pob dynoliaeth i gymryd mesurau effeithiol i warchod menywod a merched mewn gwrthdaro a rhyfel.

Roedd dros gynrychiolwyr 90 o wledydd 45 yn bresennol i wrando ar dystiolaeth gadarn gan ferched Syria a gafodd brofiad uniongyrchol o artaith a charchar yn nwylo'r gyfundrefn Syria.

Derbyniwyd negeseuon cefnogaeth gan wleidyddion, sefydliadau hawliau dynol, cyrff anllywodraethol ac unigolion o dros wledydd 110.

Lansiodd y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol neges i'r byd, sy'n dweud:

"Rydyn ni, fel y teulu dynol, yn cael eu rhybuddio dro ar ôl tro ym mhob testun crefyddol a moesol er mwyn peidio â ymladd, neu yn achos rhyfel a roddir ar rybudd i barchu rheolau dynol, moesol a chyfreithiol. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, hyd yn oed os yw bron pob un o'r wladwriaethau'n barti i gonfensiynau rhyngwladol, mae troseddau yn erbyn dynoliaeth yn parhau i fod yn ymrwymedig yn y daearyddiaethau rhyfel, sy'n dod yn fwy a mwy treisgar a gwthio cyfyngiadau rheswm. Ac ni allwn ni gosbi'r rhai sy'n cyflawni'r troseddau hyn, na allwn ni roi'r gorau i'r arferion creulon hyn. Gwyddom i gyd fod hanes dynoliaeth yn llawn brwydrau gwaedlyd.

Pan edrychwn ar bob can mlynedd o flynyddoedd 7000 diwethaf o hanes y byd, dim ond 13 o flynyddoedd sydd wedi byw mewn heddwch. Methwyd ni i rwystro rhyfeloedd, ond yn anffodus fe wnaethom bob amser lwyddo i farw a lladd y masau! Gwyddom fod pobl ledled y byd wedi dioddef llawer, ac yn parhau i wneud hynny. Dau ryfel byd y ganrif ddiwethaf yw'r rhyfeloedd y sonnir amdanynt heddiw â thristwch mawr ac fe'u cynhwysir fel enghraifft. Yn y brwydrau hyn, bu farw miliynau o bobl ym mhob lliw o bob cwr o'r byd. Fodd bynnag, roedd pob un o'r bywydau a gymerwyd yr un mor werthfawr â'n bywydau ein hunain, ac roedd breuddwydion pob un mor lliwgar a chyfoethog fel ein breuddwydion.

Roedd eu hanwyliaid yn annwyl gymaint â'n rhai annwyl. Mae nifer o droseddau rhyfel wedi'u hymrwymo yn y rhyfeloedd hyn. Roedd bron pob tŷ, pob stryd, pob mosg, pob eglwys, pob synagog yn gweddïo i byth byth yn dioddef eto; ond nid yw'r brwydrau drosodd na'r dioddefaint ... Dechreuodd rhyfel arall y byd y gwelodd y byd ym mis Mawrth 2011 yn SYRIA. Yn ystod rhyfel Syria, fe wnaethon ni weld nifer o droseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth ynghyd â darllediadau byw ac rydym yn parhau i fod: Fe wnaethom ni wylio'r plant a gafodd eu lladd gan arfau cemegol a biolegol gwaharddedig, bomiau casgenni ac a fu farw yn ddifrifol.

Gwrtaith, trais rhywiol, gweithrediadau, lladdiadau màs, beddau màs, alltudiad miliynau o bobl a llawer o erledigaethau ... Yn ôl cofnodion swyddogol, bu farw mwy na phobl 450,000 yn ystod y rhyfel yn Syria. Nid yw nifer y marwolaethau a'r colledion heb gofnodion yn hysbys. Hyd heddiw, mae dros ferched 13,500 wedi cael eu dedfrydu ac mae dros ferched 7,000 yn dal i gael eu arteithio, eu treisio bob dydd yn y carchardai hyn ac yn agored i ormes gormod. Mae'r gyfundrefn Syria wedi defnyddio treisio fel arf ac yn parhau i'w ddefnyddio. Nid yw nifer y bobl a gedwir mewn adeiladau ffatri wag, hangar ac ati a ddefnyddir fel carchardai yn anhysbys. Cymerwyd rhai merched wrth feichiog a rhoddodd enedigaeth mewn mannau lle cawsant eu dal; cafodd rhai merched eu carcharu gyda'u plant ...

Mae rhai menywod wedi cael eu treisio dro ar ôl tro lle maent wedi cael eu dal a'u gorfodi i roi genedigaeth i blant a oedd yn ganlyniad treisio. Nododd Comisiwn Ymchwil Annibynnol Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar y Cenhedloedd Unedig fod llai o achosion o drais rhywiol yn cael eu hadrodd am resymau megis stigmateiddio a thrawma. Mae'r confensiynau rhyngwladol perthnasol, yn arbennig y Confensiynau Genefa, wedi cyflwyno rheoliadau ar gyfer dinistrio'r boblogaeth sifil ac atal troseddau hawliau dynol yn yr amodau rhyfel. Trefnir 4th y Confensiynau Genefa yn benodol ar gyfer hawliau'r boblogaeth sifil. Yn y bôn, yn y cyd-destun hwn, "Mae gan bawb hawl i fwynhau'r gwarantau cyfreithiol sylfaenol. Ni ellir dal unrhyw un yn gyfrifol am drosedd nad yw wedi ymrwymo iddo. Ni fydd unrhyw un yn cael ei arteithio yn gorfforol a seicolegol, i gosb gorfforol, neu i ddiffyg neu driniaeth ddiraddiol. Nid oes gan y partïon sy'n gwrthdaro a'r lluoedd arfog ddewis anghyfyngedig o ddulliau a dulliau rhyfel. Gwaherddir defnyddio cerbydau ymladd a dulliau a fydd yn arwain at boen anghyfyngedig, gormodol a cholledion dianghenraid. Bydd y partďon sy'n gwrthdaro bob amser yn gwahaniaethu rhwng y boblogaeth sifil a'r ymladdwyr er mwyn gwarchod y boblogaeth sifil; ni fyddai'r boblogaeth sifil na'r sifiliaid yn darged i'r ymosodiad. "

Oherwydd ein bod ni'n ddynol! Yn ogystal, roedd Confensiynau Genefa wedi rheoleiddio amddiffyniad menywod yn benodol: • Bydd parch arbennig ar fenywod a byddant yn cael eu hamddiffyn yn fwy arbennig yn erbyn treisio, puteindra dan orfod a phob math arall o ymosodiadau anfoesol. • Rhaid gwerthuso amodau menywod beichiog a mamau â phlant dibynnol, a gaiff eu arestio neu eu cadw mewn perthynas â gwrthdaro arfog. • Bydd y partïon, ar y mwyaf, yn ymdrechu i beidio â gorfodi'r gosb eithaf ar gyfer menywod beichiog neu fenywod â phlant dibynnol oherwydd trosedd o wrthdaro. Ni chaiff cosb marwolaeth am droseddau o'r fath ei berfformio ar fenywod sy'n meddu ar y nodweddion hyn.

Hefyd yn ôl y pedwar Confensiwn Genefa o Erthygl Gyffredin 3. "Mae Partïon Contractio Uchel yn achos gwrthdaro, cymeriad arfog nad yw'n rhyngwladol yn digwydd yn y diriogaeth, o leiaf mae'n ofynnol i bob un o'r partïon yn y gwrthdaro wneud y darpariaethau canlynol: Personau, gan gynnwys y lluoedd arfog a adawodd eu harfau a bydd rhai nad ydynt yn ymladd oherwydd salwch, anaf, arestio neu unrhyw reswm arall, nad ydynt yn cymryd rhan weithgar mewn gwrthdrawiadau yn cael eu trin ym mhob cyflwr heb wahaniaethu yn ôl hil, lliw, crefydd a chred, rhyw, geni neu gyfoeth neu maen prawf tebyg. At y diben hwn, gwaharddir y personau a grybwyllwyd uchod i wneud y triniaethau canlynol yn unrhyw le ac mewn unrhyw fodd: a) trais yn erbyn bywyd a pherson; yn enwedig pob math o ladd, ymddygiad creulon ac artaith b) Gwrthdybiaeth c) Gwrthod ar urddas personol, yn enwedig ymddygiad sy'n niweidio a diraddiol d) Cosbi a gweithredu cosbau heb benderfyniad llys yn rheolaidd, sy'n darparu'r holl warantau barnwrol a dderbynnir yn anhepgor gan wledydd gwâr Mae confensiynau rhyngwladol, yn datgan bod yn rhaid iddynt weithredu'n effeithiol y confensiynau hyn, mecanweithiau awdurdodaeth ryngwladol a phob cydran o'r gymuned ryngwladol yn cydnabod bod pobl o dan yr egwyddorion sylfaenol a'r cydwybod gyhoeddus hyn hyd yn oed mewn achosion nad ydynt yn cael eu rheoleiddio gan y rheolau cyfreithiol.

Mae amddiffyn bywyd dynol ac urddas yn egwyddor sylfaenol. Credwn na all effaith y gyfraith a'r amlygiad o gyfiawnder fod yn bosibl dim ond os gweithredir gweithred CYHOEDDUS CYHOEDDUS a SENSE DYNOLIAETH. Rydyn ni i gyd yn gwybod mai PEACE yw'r mwyaf GANFODOL i bawb. Ond nid yw mor hawdd â rhyfel i adeiladu heddwch. Serch hynny, mae arnom eisiau cyfraith i ryfel hefyd, i atal y brwdfrydedd. CYNNYDD ein bod ni'n DYNOL ac rydym am wneud bod yn ddynol. Dywedwn fod yn rhaid i ryfel fod â chyfraith, meddu ar foesoldeb. P'un a yw'n rhyfel rhyngwladol neu ryfel neu wrthdaro lleol, mae'r uchod yn drosedd rhyfel, a rhaid i bawb sy'n gyfrifol amdano gael eu herlyn a'u cyfrif nid yn unig y dioddefwyr ond hefyd y teulu dynol cyfan. Pwy ydym ni?

Rydyn ni'n griw tawel yn codi o dungeons Syria. Rydym yn synnwyr o ddynoliaeth. Ni yw credinwyr y bobl hynny, ni waeth beth yw eu crefydd, eu hiaith, eu hil, eu lliw, eu bod yn byw mewn ffordd urddasol a pherfol heb gael eu arteithio a'u herlid. Ni yw'r gweddïau a'r geiriau sy'n codi o galonnau a gwefusau pob un o'r bobl ar y ddaear, am ryddid pob carcharor merched a phlant sy'n cael eu carcharu'n greulon yn rhyfel Syria. Rydyn ni, i bawb ohonom, yn credu mai dim ond gyda rhyddid menywod a phlant Syria y gall byd yn unig lle mae hawliau dynol yn cael eu diogelu.

A RYDYM RYDYM YN HYN YN WYTH! RYDYM YN EI WASAN DDIDDORDEB AR GYFER GWAHANIAETH WEDI A PHLANT YN SYRIA "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, gwleidyddiaeth, Syria

Sylwadau ar gau.