Cysylltu â ni

Cydraddoldeb Rhyw

'Trais domestig yw'r pandemig cysgodol' Jacinda Ardern

cyhoeddwyd

on

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni (8 Mawrth), mae Senedd Ewrop yn tanlinellu rôl hanfodol menywod yn ystod argyfwng COVID-19. Mae Seland Newydd ymhlith y mwyaf llwyddiannus wrth ymladd lledaeniad y firws - cymhwysodd y Prif Weinidog Jacinda Ardern ddileu, yn hytrach na'r strategaeth atal a fabwysiadwyd yn eang yn Ewrop.

'Ewch yn galed a mynd yn gynnar'

Yn Seland Newydd, mae bywyd bron wedi dychwelyd i normal ar gyfer ei bum miliwn o ddinasyddion. Mae bariau, bwytai, lleoliadau chwaraeon a chyngherddau ar agor ac mae'r prif weinidog yn gobeithio brechu'r boblogaeth gyfan cyn i reolaethau ffiniau gael eu llacio. 

Mae'r economi wedi gwneud yn well nag mewn mannau eraill, gan ddangos, yn hytrach na chyfaddawd gofalus rhwng mesurau economaidd ac iechyd, bod rheoli'r firws yn effeithiol wedi bod yn rhagofyniad ar gyfer economi ffyniannus. Mae arweinyddiaeth Ardern wedi cael ei chanmol yn eang am ei harweinyddiaeth a'i neges 'Ewch yn galed a mynd yn gynnar' sydd wedi golygu lefelau heintiau isel iawn a llai na 30 o farwolaethau.

Wrth annerch Senedd Ewrop, dywedodd Ardern: “Yn Seland Newydd, mae ein dull o frwydro yn erbyn COVID-19 wedi bod yn un o gynhwysiant y syniad bod angen i bawb wneud eu rhan i amddiffyn ei gilydd, yn enwedig ein rhai mwyaf agored i niwed. Rwy'n aml yn siarad am ein poblogaeth yn dîm o 5 miliwn. Wrth inni symud i gyfnod o frechu, nid ydym yn dîm o 5 miliwn, ond rydym yn dîm o 7.8 biliwn. Nid yw llwyddiant gwledydd neu ranbarthau unigol yn golygu fawr ddim oni bai ein bod i gyd yn llwyddiannus. ”

Tynnodd Ardern sylw hefyd at y modd y mae menywod wedi dwyn y mwyaf o argyfwng: “Mae menywod ar flaen y gad wrth ymladd argyfwng COVID. Maent ymhlith y meddygon, nyrsys, gwyddonwyr, cyfathrebwyr, rhoddwyr gofal a gweithwyr rheng flaen sy'n wynebu dinistr a heriau'r firws hwn bob dydd. Ynghyd â chael ei effeithio'n uniongyrchol gan y firws ei hun a'i effeithiau uniongyrchol ar ein bywoliaeth. Rydym hefyd yn destun trais domestig dwys. Adroddir mai hwn yw'r pandemig cysgodol ym mhob cornel o'r byd. ”

Dadl y senedd yw bod menywod wedi bod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn y pandemig coronafirws, yn rhannol oherwydd eu rôl flaenllaw yn y sector gofal iechyd. Mae llawer hefyd wedi cael eu taro’n galed gan eu bod mewn swyddi ansicr neu ansicr, sydd wedi diflannu neu newid gyda’r argyfwng. Yn ogystal, mae'r cwympiadau cloi parhaus wedi arwain at gynnydd mewn trais domestig. Mae'r Senedd wedi galw am fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hyn.

Merched ar reng flaen COVID-19

O'r 49 miliwn o weithwyr gofal yn yr UE, sydd wedi bod fwyaf agored i'r firws, mae tua 76% yn fenywod.

Mae menywod yn cael eu gorgynrychioli mewn gwasanaethau hanfodol yn amrywio o werthiannau i leoedd gofal plant, a arhosodd ar agor yn ystod y pandemig. Yn yr UE, mae menywod yn cyfrif am 82% o'r holl arianwyr ac yn cynrychioli 95% o weithwyr mewn meysydd glanhau domestig a chymorth cartref.

Lefelau is o ddiogelwch swydd i fenywod

Mae tua 84% o'r menywod sy'n gweithio 15-64 oed yn cael eu cyflogi mewn gwasanaethau, gan gynnwys yn y prif sectorau sy'n cael eu taro gan y Covid sy'n wynebu colli swyddi. Mae cwarantîn hefyd wedi effeithio ar sectorau o'r economi lle yn draddodiadol mae mwy o fenywod wedi'u cyflogi, gan gynnwys gwaith meithrin, ysgrifenyddol a domestig.

Mae mwy na 30% o fenywod yn yr UE yn gweithio'n rhan-amser ac yn meddiannu cyfran fawr o swyddi yn yr economi anffurfiol, sy'n tueddu i fod â llai o hawliau llafur yn ogystal â llai o ddiogelwch iechyd a buddion sylfaenol eraill. Maent hefyd yn llawer mwy tebygol o gymryd amser i ffwrdd i ofalu am blant a pherthnasau ac yn ystod cloeon yn aml roedd yn rhaid iddynt gyfuno teleweithio a gofal plant.

Cynyddu trais yn erbyn menywod

Mae tua 50 o ferched yn colli eu bywydau oherwydd trais domestig bob wythnos yn yr UE ac mae hyn wedi cynyddu yn ystod y broses gloi. Mae'r cyfyngiadau hefyd wedi'i gwneud hi'n anoddach i ddioddefwyr gael help.

Senedd Ewrop

Deall y bwlch cyflog rhwng y rhywiau: Diffiniad ac achosion

cyhoeddwyd

on

Mae menywod sy'n gweithio yn yr UE yn ennill 14% yn llai yr awr ar gyfartaledd na dynion. Darganfyddwch sut mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cael ei gyfrif a'r rhesymau y tu ôl iddo. Er bod y cyflog cyfartal am egwyddor gwaith cyfartal a gyflwynwyd eisoes yng Nghytundeb Rhufain ym 1957, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, fel y'i gelwir, yn parhau'n ystyfnig gyda dim ond gwelliannau ymylol yn cael eu cyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cymdeithas 

Beth yw'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a sut mae'n cael ei gyfrif?

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw'r gwahaniaeth mewn enillion gros yr awr ar gyfartaledd rhwng menywod a dynion. Mae'n seiliedig ar gyflogau a delir yn uniongyrchol i weithwyr cyn didynnu treth incwm a nawdd cymdeithasol. Dim ond cwmnïau o ddeg neu fwy o weithwyr sy'n cael eu hystyried yn y cyfrifiadau. Bwlch cyflog cyfartalog yr UE ar sail rhyw oedd 14.1% yn 2019.

Mae rhai o'r rhesymau dros y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn strwythurol ac yn gysylltiedig â gwahaniaethau mewn cyflogaeth, lefel addysg a phrofiad gwaith. Os ydym yn dileu'r rhan hon, gelwir yr hyn sy'n weddill yn fwlch cyflog rhyw wedi'i addasu.

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr UE

Ar draws yr UE, mae'r bwlch cyflog yn amrywio'n fawr, sef yr uchaf yn y gwledydd a ganlyn yn 2019: Estonia (21.7%), Latfia (21.2%), yr Almaen (19.2%), y Weriniaeth Tsiec (18.9%), Slofacia (18.4%) a Hwngari (18.2%). Gellir gweld y niferoedd isaf yn 2019 yng Ngwlad Pwyl (8.5%), Slofenia (7.9%), Gwlad Belg (5.8%), yr Eidal (4.7%), Rwmania (3.3%) a Lwcsembwrg (1.3%).

Nid yw dehongli'r niferoedd mor syml ag y mae'n ymddangos, gan nad yw bwlch cyflog rhwng y rhywiau llai mewn gwlad benodol o reidrwydd yn golygu mwy o gydraddoldeb rhywiol. Mewn rhai o wledydd yr UE mae bylchau cyflog is yn tueddu i fod oherwydd bod menywod yn cael llai o swyddi â thâl. Mae bylchau uchel yn tueddu i fod yn gysylltiedig â chyfran uchel o fenywod sy'n gweithio'n rhan amser neu'n cael eu crynhoi mewn nifer gyfyngedig o broffesiynau. Eto i gyd, gellir nodi rhai achosion strwythurol y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Achosion y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Ar gyfartaledd, mae menywod yn gwneud mwy o oriau o waith di-dâl, fel gofal plant neu waith tŷ. Gellir gweld bwlch rhyw o'r fath mewn oriau gwaith di-dâl yn holl wledydd yr UE, er ei fod yn amrywio o chwech i wyth awr yr wythnos yn y gwledydd Nordig i fwy na 15 awr yn yr Eidal, Croatia, Slofenia, Awstria, Malta, Gwlad Groeg a Chyprus, yn ôl ffigurau 2015.

Mae hyn yn gadael llai o amser ar gyfer gwaith â thâl: yn ôl ffigurau 2018, mae bron i draean o fenywod (30%) yn gweithio'n rhan-amser, a dim ond 8% o ddynion sy'n gweithio'n rhan-amser. Pan ystyrir gwaith di-dâl a gwaith â thâl, mae menywod yn gweithio mwy o oriau'r wythnos na dynion.


Mae menywod hefyd yn llawer mwy tebygol o fod y rhai sy'n cael seibiannau gyrfa ac mae rhai o'u dewisiadau gyrfa yn cael eu dylanwadu gan cyfrifoldebau gofal a theulu.


Ynghylch Gellir egluro 30% o gyfanswm y bwlch cyflog rhwng y rhywiau trwy or-gynrychiolaeth o fenywod mewn sectorau sy'n talu'n gymharol isel megis gofal, gwerthu neu addysg. Mae yna sectorau o hyd fel y sectorau gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg lle mae cyfran y gweithwyr gwrywaidd yn uchel iawn (gyda mwy nag 80%).


Mae menywod hefyd yn dal llai o swyddi gweithredol: mae llai na 10% o Brif Weithredwyr y cwmnïau gorau yn fenywod. Os edrychwn ar y bwlch mewn gwahanol alwedigaethau, rheolwyr benywaidd sydd dan yr anfantais fwyaf: maent yn ennill 23% yn llai yr awr na rheolwyr gwrywaidd.


Ond mae menywod yn dal i wynebu gwahaniaethu yn y gweithle, megis cael eu talu llai na chydweithwyr gwrywaidd sydd â'r un cymwysterau ac yn gweithio o fewn yr un amodau a chategorïau galwedigaethol neu'n cael eu hisraddio ar ôl dychwelyd o gyfnod mamolaeth.

Felly, mae menywod nid yn unig yn ennill llai yr awr, ond maent hefyd yn cyflawni mwy o waith di-dâl yn ogystal â llai o oriau â thâl ac yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na dynion. Mae'r holl ffactorau hyn gyda'i gilydd yn dod â'r gwahaniaeth mewn enillion cyffredinol rhwng dynion a menywod i bron i 37% yn yr UE (ym 2018).

Cau'r bwlch: Ymladd tlodi a chryfhau'r economi

Mae lleihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn creu mwy o gydraddoldeb rhwng y rhywiau wrth leihau tlodi ac ysgogi'r economi.

Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ehangu gydag oedran - ar hyd yr yrfa ac ochr yn ochr â gofynion teuluol cynyddol, tra ei fod braidd yn isel pan fydd menywod yn ymuno â'r farchnad lafur. Gyda llai o arian i gynilo a buddsoddi, mae'r bylchau hyn yn cronni ac o ganlyniad mae menywod mewn risg uwch o dlodi ac allgáu cymdeithasol yn hŷn. Roedd y bwlch pensiwn rhyw tua 29% yn yr UE yn 2019.

Nid mater o gyfiawnder yn unig yw cyflog cyfartal, ond byddai hefyd yn rhoi hwb i'r economi gan y byddai menywod yn cael mwy i wario mwy. Byddai hyn yn cynyddu'r sylfaen dreth a byddai'n lleddfu peth o'r baich ar systemau lles. asesiadau dangos y byddai lleihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau un pwynt canran yn cynyddu'r cynnyrch mewnwladol crynswth 0.1%.

Gweithredoedd y Senedd yn erbyn y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Ar 21 Ionawr 2021, mabwysiadodd ASEau a penderfyniad ar Strategaeth yr UE ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw, yn galw ar y Comisiwn i lunio cynllun gweithredu bwlch cyflog rhyw uchelgeisiol newydd, a ddylai osod targedau clir i wledydd yr UE leihau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau dros y pum mlynedd nesaf.

Yn ogystal, mae'r Senedd eisiau ei gwneud hi'n haws i ferched a merched astudio a gweithio ynddynt sectorau lle mae dynion yn bennaf, i gael trefniadau amser gweithio hyblyg a hefyd i wella cyflogau, cyflogau ac amodau gwaith yn sectorau lle mae menywod yn gryf.

Cael gwybod mwy am beth mae'r Senedd yn ei wneud i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn gyffredinol.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

cyfle cyfartal

Tryloywder Cyflog: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno a cynnig ar dryloywder cyflog i sicrhau bod menywod a dynion yn yr UE yn cael cyflog cyfartal am waith cyfartal. A. blaenoriaeth wleidyddol yr Arlywydd von der Leyen, mae'r cynnig yn nodi mesurau tryloywder cyflog, megis gwybodaeth gyflog i geiswyr gwaith, hawl i wybod y lefelau cyflog i weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith, yn ogystal â rhwymedigaethau adrodd bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer cwmnïau mawr. Mae'r cynnig hefyd yn cryfhau'r offer i weithwyr hawlio eu hawliau ac yn hwyluso mynediad at gyfiawnder. Ni chaniateir i gyflogwyr ofyn i geiswyr gwaith am eu hanes cyflog a bydd yn rhaid iddynt ddarparu data dienw cysylltiedig â thâl ar gais y gweithiwr. Bydd gan weithwyr hefyd yr hawl i iawndal am wahaniaethu mewn cyflog.  

Bydd mesurau newydd, sy'n ystyried effaith pandemig COVID-19 ar y ddau, cyflogwyr ond hefyd ar fenywod, sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed, yn cynyddu ymwybyddiaeth am amodau cyflog yn y cwmni ac yn rhoi mwy o offer i gyflogwyr a gweithwyr fynd i'r afael â nhw y gwahaniaethu ar sail cyflog yn y gwaith. Bydd hyn yn mynd i'r afael â nifer o ffactorau sylweddol sy'n cyfrannu at y bwlch cyflog presennol ac mae'n arbennig o berthnasol yn ystod pandemig COVID-19, sy'n atgyfnerthu anghydraddoldebau rhyw ac yn rhoi menywod mewn mwy o risg o ddod i gysylltiad â thlodi.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae gwaith cyfartal yn haeddu cyflog cyfartal. Ac ar gyfer cyflog cyfartal, mae angen tryloywder arnoch chi. Rhaid i fenywod wybod a yw eu cyflogwyr yn eu trin yn deg. A phan nad yw hyn yn wir, rhaid bod ganddyn nhw'r pŵer i ymladd yn ôl a chael yr hyn maen nhw'n ei haeddu. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Vera Jourová: “Mae'n hen bryd i fenywod a dynion gael eu grymuso i hawlio eu hawl. Rydym am rymuso ceiswyr gwaith a gweithwyr gydag offer i fynnu cyflog teg ac i wybod a hawlio eu hawliau. Dyma hefyd pam y mae'n rhaid i gyflogwyr ddod yn fwy tryloyw ynghylch eu polisïau cyflog. Dim mwy o safonau dwbl, dim mwy o esgusodion. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Mae'r cynnig tryloywder cyflog yn gam mawr tuag at orfodi'r egwyddor o gyflog cyfartal am waith cyfartal neu waith sydd o werth cyfartal rhwng menywod a dynion. Bydd yn grymuso gweithwyr i orfodi eu hawl i gyflog cyfartal ac yn arwain at ddiwedd i ragfarn ar sail rhyw mewn cyflog. Bydd hefyd yn caniatáu ar gyfer canfod, cydnabod a mynd i’r afael â mater yr oeddem am ei ddileu ers mabwysiadu Cytundeb Rhufain ym 1957. Mae menywod yn haeddu cydnabyddiaeth ddyledus, triniaeth gyfartal a gwerth am eu gwaith ac mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau hynny mae gweithleoedd yn cyflawni'r amcan hwn. "

Tryloywder cyflog a gorfodi cyflog cyfartal yn well

Mae'r cynnig deddfwriaethol yn canolbwyntio ar ddwy elfen graidd o gyflog cyfartal: mesurau i sicrhau tryloywder cyflog i weithwyr a chyflogwyr yn ogystal â gwell mynediad at gyfiawnder i ddioddefwyr gwahaniaethu ar sail cyflog.

Talu mesurau tryloywder

  • Talu tryloywder i geiswyr gwaith - Bydd yn rhaid i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth am y lefel tâl cychwynnol neu ei ystod yn yr hysbysiad swydd wag neu cyn y cyfweliad swydd. Ni chaniateir i gyflogwyr ofyn i ddarpar weithwyr am eu hanes cyflog.
  • Hawl i wybodaeth i weithwyr - Bydd gan weithwyr yr hawl i ofyn am wybodaeth gan eu cyflogwr ar eu lefel cyflog unigol ac ar y lefelau cyflog cyfartalog, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, ar gyfer categorïau o weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith neu waith o werth cyfartal.
  • Adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau - Rhaid i gyflogwyr sydd ag o leiaf 250 o weithwyr gyhoeddi gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng gweithwyr benywaidd a gwrywaidd yn eu sefydliad. At ddibenion mewnol, dylent hefyd ddarparu gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng gweithwyr benywaidd a gwrywaidd yn ôl categorïau o weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith neu waith o werth cyfartal.
  • Asesiad cyflog ar y cyd - Pan fo adroddiadau cyflog yn datgelu bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 5% o leiaf a phan na all y cyflogwr gyfiawnhau'r bwlch ar ffactorau gwrthrychol niwtral o ran rhyw, bydd yn rhaid i gyflogwyr gynnal asesiad cyflog, mewn cydweithrediad â chynrychiolwyr gweithwyr.

Gwell mynediad at gyfiawnder i ddioddefwyr gwahaniaethu ar sail cyflog

  • Iawndal i weithwyr - gall gweithwyr a ddioddefodd wahaniaethu ar sail rhyw gael iawndal, gan gynnwys adennill ôl-daliad yn llawn a bonysau neu daliadau cysylltiedig mewn nwyddau.
  • Baich y prawf ar y cyflogwr - y cyflogwr, nid y gweithiwr, fydd yn ddiofyn i brofi nad oedd unrhyw wahaniaethu mewn perthynas â chyflog.
  • Sancsiynau i gynnwys dirwyon - Dylai Aelod-wladwriaethau sefydlu cosbau penodol am dorri'r rheol cyflog cyfartal, gan gynnwys isafswm o ddirwyon.
  • Cyrff cydraddoldeb a chynrychiolwyr gweithwyr caiff weithredu mewn achos cyfreithiol neu weinyddol ar ran gweithwyr yn ogystal ag arweinydd ar hawliadau ar y cyd ar gyflog cyfartal.

Mae'r cynnig yn ystyried sefyllfa anodd bresennol cyflogwyr, yn enwedig yn y sector preifat, ac yn cynnal cymesuredd mesurau wrth ddarparu hyblygrwydd i fentrau bach a chanolig (BBaChau) ac annog Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael i adrodd ar ddata. Amcangyfrifir bod costau adrodd cyflogau blynyddol y cyflogwyr rhwng € 379 ac € 890 neu gwmnïau â 250+ o weithwyr.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig heddiw nawr yn mynd i Senedd Ewrop a'r Cyngor i'w gymeradwyo. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd gan Aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r Gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol a chyfathrebu'r testunau perthnasol i'r Comisiwn. Bydd y Comisiwn yn cynnal gwerthusiad o'r Gyfarwyddeb arfaethedig ar ôl wyth mlynedd.

Cefndir

Mae'r hawl i gyflog cyfartal rhwng menywod a dynion am waith cyfartal neu waith o werth cyfartal wedi bod yn un o egwyddorion sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd ers Cytundeb Rhufain ym 1957. Mae'r gofyniad i sicrhau cyflog cyfartal wedi'i nodi yn Erthygl 157 TFEU ac yn Cyfarwyddeb ar yr egwyddor o gyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal i ddynion a menywod mewn materion cyflogaeth a galwedigaeth.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a Argymhelliad ar gryfhau egwyddor cyflog cyfartal rhwng dynion a menywod trwy dryloywder ym mis Mawrth 2014. Er gwaethaf hyn, mae gweithredu a gorfodi'r egwyddor hon yn effeithiol yn ymarferol yn parhau i fod yn her fawr yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae Senedd Ewrop a'r Cyngor wedi galw dro ar ôl tro am weithredu yn y maes hwn. Ym mis Mehefin 2019, galwodd y Cyngor ar y Comisiwn i ddatblygu mesurau concrit i gynyddu tryloywder cyflog.

Cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen fesurau tryloywder cyflog rhwymol fel un ohoni blaenoriaethau gwleidyddol ar gyfer y Comisiwn hwn. Ailddatganwyd yr ymrwymiad hwn yn y Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw 2020-2025 a heddiw mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynnig i'r perwyl hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion - Tryloywder Cyflog: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal

Cynnig am gyfarwyddeb ar dryloywder cyflog i gryfhau egwyddor cyflog cyfartal

Asesiad o effaith

Crynodeb gweithredol - Asesiad Effaith

Taflen Ffeithiau - Tryloywder cyflog: cyflog cyfartal i fenywod a dynion am waith cyfartal

Gweithred yr UE ar gyfer cyflog cyfartal

Parhau Darllen

EU

Cydraddoldeb rhywiol: Mae'r Comisiwn yn sicrhau rhagoriaeth ac yn gwella cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn cyflafareddu masnach a buddsoddi

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu system newydd ar gyfer penodi cyflafareddwyr, y cyfeirir atynt hefyd fel dyfarnwyr, i ddelio ag anghydfodau o dan gytundebau masnach a buddsoddi'r UE. Gyda'r system newydd hon rydym yn ceisio cynyddu gorfodaeth ein cytundebau masnach a mynd i'r afael â'r diffyg cydbwysedd rhwng y rhywiau ym mhwll cyflafareddwyr presennol yr UE, wrth sicrhau bod pob cyflafareddwr yn cwrdd â'r safonau proffesiynol a moesegol uchaf.

Yn ogystal â'r ymdrechion hyn, mae'r Comisiwn wedi ymuno â'r Cynrychiolaeth Gyfartal mewn Addewid Cyflafareddu, sy'n ceisio cynyddu cynrychiolaeth menywod mewn setliad anghydfodau rhyngwladol. “Rydym yn chwilio am ymgeiswyr rhagorol a chymwys iawn i setlo anghydfodau masnach. Fel rhan o alwad heddiw, rydym hefyd wedi addo gwella cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gymuned gymrodeddu. Mae'r Adduned hon yn rhan o ymrwymiad hirsefydlog y Comisiwn Ewropeaidd i gydbwysedd rhwng y rhywiau ym mhob maes gwaith a bywyd - un o'n gwerthoedd mwyaf cadarn. Byddwn hefyd yn talu sylw manwl i gydbwysedd daearyddol, ”meddai’r Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis. “Mae sicrhau cyflafareddwyr rhagorol ar gyfer anghydfodau yn rhan o'n proses gyffredinol o uwchraddio ein hoffer a'n mecanweithiau gorfodi masnach.” Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd