Cysylltu â ni

EU

Sylwadau o'r OSCE Cenhadaeth Monitro Arbennig i Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2014_Ukraine_OSCEMae Cenhadaeth Monitro Arbennig OSCE yn asesu'r sefyllfa yn yr Wcrain gyfan yn ddyddiol. Gweler isod ddarnau o'u hadroddiadau ym mis Awst am y CDUau yn y wlad.

 

1 Awst: Yn Dnepropetrovsk, cyfarfu'r SMM â dirprwy bennaeth Gwasanaeth Brys y Wladwriaeth, a ddywedodd, ar sail eu data, bod 8,247 o bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol (IDP) wedi'u cofrestru yn y fwrdeistref ar hyn o bryd. Trefnodd Gwasanaeth Brys y Wladwriaeth gludiant bws ar gyfer dychwelyd yn ystod yr wythnos hon, a gadawodd cyfanswm o 94 o bobl am Sloviansk a Kramatorsk.

hysbyseb

 

5 Awst: Yn ninas Kharkiv dywedodd pennaeth Canolfan Cydlynu CDU wrth yr SMM, ar 5 Awst, bod 34,047 IDP o ranbarthau Luhansk a Donetsk a 739 o Crimea wedi'u cofrestru yn rhanbarth Kharkiv. Rhybuddiodd fod y rhanbarth wedi cyrraedd ei derfynau o ran darparu CDUau.

 

hysbyseb

Yn Chernivtsi dywedodd aelod o Wasanaeth Brys y Wladwriaeth, sydd hefyd yn aelod o'r Tasglu Rhanbarthol sy'n delio â materion CDU, wrth y SMM fod risg o anoddefgarwch ymhlith pobl leol tuag at CDUau, gyda drwgdeimlad yn tyfu oherwydd bod CDUau o'r dwyrain yn cael eu gweld. fel osgoi gwasanaeth milwrol yn y dwyrain a / neu wrthod gweithio, gan ddewis yn hytrach fyw ar gymorth a ddarperir o'r gyllideb ranbarthol.

 

10 Awst: Dywedodd nifer o gydlynwyr yn Pershetravneve (50 km i'r de-orllewin o ddinas Kharkiv) wrth yr SMM ar 10 Awst fod yr holl bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol (IDP) o Slofiaid a Kramatorsk, a gynhelir gan eglwys Bedyddwyr leol yn y dref, wedi dychwelyd adref. Yn ôl y rhynglynwyr, fodd bynnag, mae'r bobl hyn wedi cael eu disodli gan IDPau eraill o ddinasoedd Donetsk a Luhansk.

 

11 Awst: Siaradodd grŵp o bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol (IDP) o Pervomais'k (76km i'r gorllewin o ddinas Luhansk) â'r SMM yng ngwersyll tramwy Svatovo IDP (150km i'r gogledd-orllewin o ddinas Luhansk). Dywedon nhw mai dim ond 10,000 o 80,000 o drigolion Pervomais'k oedd ar ôl yn y dref. Roedd y dref, medden nhw, yn cael ei silffio gan luoedd milwrol Wcrain a lluoedd arfog afreolaidd. Y canlyniad, medden nhw, oedd bod bron pob bloc fflatiau yn y dref wedi dioddef difrod, a dim ond 30% o dai sengl oedd yn gyfan.

Dywedon nhw fod 200 o bobl wedi cael eu lladd yn y dref, a mwy na 400 wedi’u clwyfo, ers yr honnir i’r cregyn ddechrau ar 22 Gorffennaf, gyda’r meirw’n cael eu claddu mewn cyrtiau. Cadarnhaodd maer y dref, y cysylltodd y SMM â hi yn ddiweddarach dros y ffôn, y ffigurau a ddarparwyd gan y CDUau.

Dywedodd dau gydlynydd CDU ar gyfer rhanbarth Luhansk wrth y SMM yn Svatovo bod ail wersyll cludo IDP wedi cael ei agor yn Severodonetsk (97 km i'r gogledd-orllewin o ddinas Luhansk), a bod 400 o bobl yno ar hyn o bryd, yn aros i ddinas Luhansk gael ei hail-wneud. a gymerwyd gan luoedd milwrol Wcrain. Dywedodd y rhynglynwyr fod tua 1,000 o ferched, plant a hen bobl wedi pasio trwy'r gwersyll cludo yn Svatovo yn ystod y pythefnos diwethaf.

 

Dywedodd maer Yuzhne (50 km i'r dwyrain o ddinas Odessa) wrth yr SMM fod angen i CDUau gael gweithle cofrestredig yn y dref os oeddent yn dymuno i'w plant gael eu cofrestru mewn meithrinfa leol. Dywedodd aelodau o sefydliad anllywodraethol yn ninas Odessa wrth yr SMM fod 80% o IDPau a oedd yn aros yn Kurortnoe a Serhiivka sanatoria (100 km i'r de-orllewin, ac 80km i'r gorllewin o ddinas Odessa, yn y drefn honno) yn bwriadu dychwelyd i'w cartrefi yn Kramatorsk neu Sloviansk yn y rhanbarth gogledd Donetsk cyn dechrau'r flwyddyn ysgol.

 

Dywedodd pennaeth Canolfan Cydlynu CDUau yn ninas Ivano-Frankivsk wrth y SMM fod risg y gallai pobl leol yn y rhanbarth deimlo drwgdeimlad tuag at CDUau, gan fod plant CDU yn cael blaenoriaeth dros blant lleol wrth gofrestru mewn ysgolion meithrin. Dywedodd hefyd nad oedd unrhyw gefnogaeth gyllidebol ganolog ar gyfer y costau ychwanegol yr aethpwyd iddynt, ac o ganlyniad, roedd y baich ariannol yn cael ei ysgwyddo ar lefel leol, gan ychwanegu at botensial hyd yn oed mwy o ddrwgdeimlad.

Dywedodd aelod o Ganolfan Cydlynu Gweinyddiaeth Ranbarthol Kyiv ar gyfer CDUau wrth y SMM fod y ganolfan ers mis Gorffennaf wedi mewngofnodi 9,000 o geisiadau gan deuluoedd CDU yn gofyn am gymorth. Dywedodd fod 4,460 o CDUau (90% ohonynt yn fenywod a phlant) wedi cael llety gyda chymorth y ganolfan. 

 

14 Awst: Yn Kharkiv hysbysodd y weinyddiaeth ranbarthol y SMM fod confoi o 26 tryc yn cario cymorth dyngarol Wcrain wedi gadael y ddinas am ddinas Luhansk. Roedd heddlu traffig yng nghwmni'r confoi. Cyfarfu'r SMM â dirprwy bennaeth rhanbarthol yr adran amddiffyn cymdeithasol a ddywedodd nad oedd rhanbarth Kharkiv wedi bod yn barod ar gyfer mewnlifiad mawr o CDUau yn dod o'r parth gwrthdaro ac felly ni chafwyd ymdrech gydlynol i wynebu anghenion CDUau. Gwnaed ymdrechion ar lefel ardal ac mewn ad hoc dull, meddai'r rhynglynydd. Yn ôl y rhyng-gysylltydd, mae rhanbarth Kharkiv "wedi disbyddu" ei allu i amsugno CDUau ychwanegol; mae diffyg cronfa ddata CDU unedig yn rhwystro'r gallu i gynllunio ac ymateb yn briodol i wahanol gategorïau o CDUau, yn enwedig y categorïau mwyaf agored i niwed, fel plant ag anableddau.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd