Cysylltu â ni

Trychinebau

Bum mlynedd yn ddiweddarach o Haiti daeargryn: Ymateb UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Haiti_ertaquake_Bonet008Ar 12 Ionawr 2010, cafodd Haiti ei daro gan ddaeargryn dinistriol a gymerodd fywydau 222,750 o bobl, anafu miloedd lawer a gwneud 1.5 miliwn yn ddigartref. Heddiw, mae nifer y bobl sy'n dal i fyw mewn gwersylloedd - y rhai a elwir yn ffurfiol yn Bobl wedi'u Dadleoli'n Fewnol - wedi gostwng i 85,000.

Er bod llawer o heriau yn dal i ddod o Haiti, o ran dileu tlodi, sefydlogrwydd gwleidyddol a dirywiad amgylcheddol, mae'r UE wedi gallu i gynnal y boblogaeth Haitian cywir o'r dilyn y daeargryn ym mis Ionawr 2010 hyd at nawr, gyda'n cymorth yn cyrraedd un ym mhob dwy Haitians.

Sut ymatebodd yr UE

hysbyseb

Ers y diwrnod cyntaf, yr Undeb Ewropeaidd wedi ymateb i anghenion y boblogaeth Haitian; gan ddarparu lloches, bwyd a gwasanaethau iechyd, gan helpu i ail-adeiladu ffyrdd, ysgolion a chefnogi'r awdurdodau Haitian yn y broses ailadeiladu.

Ar wahân i ymateb i'r swydd-daeargryn argyfwng dyngarol, yr Undeb Ewropeaidd wedi parhau i ddarparu cymorth cydweithredu i Haiti, gyda'r nod o ddileu tlodi, gwella safonau byw ac annog datblygiad cymdeithasol-economaidd hirdymor.

Mae'r UE wedi darparu cyfanswm o € 883 miliwn ar gyfer Haiti rhwng 2008 a 2013, y daeth € 545 miliwn ohono o'r Gronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF). Defnyddiwyd yr arian mewn nifer o feysydd blaenoriaeth: cefnogi cyllideb y wladwriaeth, adfer ffyrdd, amaethyddiaeth, addysg, hawliau dynol, diogelwch bwyd, cymorth etholiadol a chefnogaeth i fasnachu. Diolch i'r gefnogaeth hon, mae addysg 150,000 o blant wedi'i gwella, ynghyd â diogelwch bwyd i 750,000 o bobl eraill yn y wlad.

hysbyseb

Cynyddu ei gallu i wrthsefyll wynebu unrhyw siociau allanol yn y dyfodol yn nod bwysig arall o'n cydweithrediad. Yn Haiti, hyd yn oed hyd heddiw, mae'r UE yn darparu y ddau cymorth dyngarol a datblygu; gweithio i sicrhau ein bod yn osgoi unrhyw fwlch rhwng y ddau fath o gymorth.

Ar yr un pryd, yr UE ac Haiti yn cymryd rhan mewn deialog gwleidyddol rheolaidd â'r nod o hyrwyddo democratiaeth, hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, diogelwch, integreiddiad economaidd a chydweithredu rhanbarthol.

 

Cydweithredu UE yn y dyfodol gyda Haiti - 2014- 2020

Bydd yr UE yn darparu € 420m i Haiti, rhwng 2014 2020 a dan y 11th Cronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF).

Bydd y cymorth hwn yn canolbwyntio ar ychydig o feysydd allweddol; addysg, diwygio'r wladwriaeth, moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, datblygiad trefol a seilwaith, a diogelwch bwyd a maeth.

addysg

Bydd ein cefnogaeth ar addysg yn helpu i wella ansawdd y system addysg y wlad drwy ddatblygu hyfforddiant proffesiynol cychwynnol a bywyd-hir o athrawon, trwy wella ansawdd a sicrhau safoni o'r cwricwlwm cenedlaethol. Byddwn hefyd yn cefnogi mynediad i addysg gynradd ar gyfer plant ag anableddau. Er mwyn cynyddu cyflogadwyedd pobl ifanc a datblygu busnes, bydd yr UE hefyd yn gweithio tuag at ddatblygu ansawdd ac yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol.

datblygu trefol

Yn datblygu trefol, bydd yr UE yn parhau i gefnogi ardaloedd mwyaf agored i niwed y wlad, gan roi trigolion sydd â gwell ansawdd bywyd, diolch i ddatblygiad gynllunio a'i reoli o ardaloedd trefol, gwell ffyrdd a mynediad i wasanaethau hanfodol (dŵr, glanweithdra, trydan a casglu gwastraff).

Bydd yr UE hefyd yn cefnogi cymunedau i adeiladu eu tai eu hunain mewn ffordd hurricane- a daeargryn-brawf yn fwy diogel er mwyn sicrhau mwy o wydnwch i drychinebau yn y dyfodol.

Diogelwch bwyd

Bydd yr UE yn cynyddu ei gefnogaeth i wella mynediad y boblogaeth i fwyd, trwy, er enghraifft, cynyddu cynhyrchiant amaethyddol, a masnacheiddio cynhyrchion amaethyddol, yn ogystal ag addysg ar faeth. Mae enghreifftiau eraill o weithgareddau yn cynnwys:

  • Diweddaru'r bwyd cenedlaethol a chynllun diogelwch maethol
  • Mae casglu data gwell a system dadansoddi ac mae'n cael ei rhoi ar waith i helpu Llywodraeth wrth ragfynegi prinder bwyd a rhoi mesurau lliniaru priodol lle.
  • Gwella'r system gwybodaeth am ddiogelwch bwyd
  • Cryfhau amaethyddiaeth teulu er gwell mynediad i fewnbynnau, credydau a rheoli trothwy
  • Sefydlu rheoli ansawdd a system ardystio ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a da byw.

Cefnogaeth ar gyfer y Wladwriaeth

Rhwng 2014 2020 a, bydd yr UE yn parhau i gefnogi adeiladu wladwriaeth Haiti er mwyn cynyddu gallu'r llywodraeth i leihau tlodi, gwella mynediad at wasanaethau sylfaenol ac ysgogi twf.

Mae rhaglen newydd o 112m wedi ei fabwysiadu ac yn cael ei weithredu ers dechrau 2014. Mae'r rhaglen yn cefnogi moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gwella'r system gyhoeddus cyllid, yn ogystal â thryloywder o wariant cyhoeddus a'r frwydr yn erbyn llygredd.

Ymateb Dyngarol - gan helpu i gwrdd ag anghenion brys ar lawr gwlad

Mae ymateb dyngarol yr UE i'r daeargryn wedi parhau trwy gydol 2014, gan fynd i'r afael â'r anghenion dyngarol cyffredin.

Cyfanswm cymorth dyngarol i Haiti 2011-2014 bellach wedi cyrraedd € 129 miliwn.

Prif feysydd gwaith ECHO oedd:

  • Darparu gwasanaethau a diogelu i'r rhai sy'n dal i fyw mewn gwersylloedd a chefnogaeth i ymdrechion cenedlaethol i adleoli pobl a ddadleolwyd i gymdogaethau sylfaenol;
  • triniaeth Colera ac atal gyda dŵr, glanweithdra a gweithgareddau hylendid ategu ymdrechion Haitian;
  • Cymorth yn dilyn difrod helaeth ar ôl storm Trofannol Isaac a Chorwynt Sandy yn 2012;
  • Camau i gynyddu gwytnwch pobl sy'n agored i niwed tuag at beryglon naturiol trwy Lleihau Risg Trychineb a pharodrwydd;
  • Camau i fynd i'r afael ansicrwydd bwyd.

Yn 2010, yn syth ar ôl y daeargryn trychinebus, dyrannodd y Comisiwn Ewropeaidd € 122 miliwn mewn cymorth dyngarol i roi cymorth i ddioddefwyr y ddaeargryn a'r epidemig colera. 5 miliwn o bobl yn elwa o'r cyllid yn ystod y cyfnod argyfwng daeargryn, ac un arall 3 miliwn o gymorth dyngarol yn ystod y cyfnod acíwt yr epidemig colera.

Yn 2015, bydd y prosiectau dyngarol ariennir gan yr UE yn Haiti yn canolbwyntio ar wytnwch-adeiladu.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn paratoi Cyd-Fframwaith Dyngarol-Datblygu i feithrin dealltwriaeth gyffredin, dadansoddi ac atebion a rennir, gan roi ffordd at gymorth mwy datblygiadol.

Bydd y Fframwaith Cyd atgyfnerthu'r cydlynu a cyfatebolrwydd rhwng ymyriadau dyngarol a datblygu ymhellach gan ystyried blaenoriaethau cenedlaethol Haitian.

Haiti hefyd yw buddiolwr mwyaf cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd yn America Ladin a'r Caribî, gyda dros € 332 miliwn mewn cymorth dyngarol er 1995, a bydd yn parhau i ddarparu cymorth cyhyd â bod anghenion dyngarol yn bodoli.

Canlyniadau allweddol o gefnogaeth yr UE yn Haiti

- Adsefydlu saith ardal yn Port au Prince er 2010 (yn barhaus), gan ganiatáu i boblogaethau sydd wedi'u dadleoli ddychwelyd i'w cymdogaeth ond hefyd eu helpu i wella ansawdd eu bywyd trwy ddarparu gwasanaethau iddynt fel mynediad at ddŵr a glanweithdra, a chynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth. Mae ymgynghori a chynnwys y gymuned ar bob cam o'r broses adsefydlu wedi bod yn flaenoriaeth i'r UE, hefyd mewn cydgysylltiad parhaol â sefydliadau cyhoeddus.

- Mae diogelwch bwyd wedi'i wella ar gyfer 750,000 o bobl trwy ailsefydlu systemau dyfrhau, cefnogaeth i gynhyrchu amaethyddol a da byw, systemau prosesu a hyfforddiant marchnata. Yn ogystal, mae 3,000 o ffermwyr wedi elwa o ficro-grantiau i gynyddu eu cynhyrchiad (mewn chwe rhanbarth o'r wlad). Er enghraifft, mae gan ffermwr a arferai gael ei orfodi i werthu'r hawliau i ecsbloetio eu tir angen arian parod ar unwaith, bellach â'r adnoddau ariannol a'r sgiliau angenrheidiol i gynnal defnydd mwy cynaliadwy o gynhyrchu amaethyddol, diolch i'r system.

- crëwyd 17 o ysgolion a chanolfannau cymorth addysgol ledled Haiti gyda'n cefnogaeth, ac mae mwy na 370 o ysgolion mewn pedair adran wedi'u hadsefydlu i gynnwys cyfleusterau glanweithdra priodol, er enghraifft, sy'n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol hefyd o ystyried y risgiau trosglwyddo colera .

Pawb i mewn pawb, mae plant 150,000 yn Haiti ar hyn o bryd yn elwa o addysg gwell, diolch i gymorth yr UE.

- Hyd yma mae'r UE wedi ailsefydlu 100 (allan o 180) km o ffyrdd, rhwng Port-au-Prince a Cap Haitien (ail ddinas fwyaf y wlad), gan wella diogelwch y rhan hon o'r briffordd yn sylweddol ac agor ynysig. ardaloedd o ranbarth canolog y wlad.

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am DG DEVCO
I ddarganfod mwy am waith y Comisiwn yn Haiti
Am fwy ar waith DG ECHO yn Haiti
taflen ffeithiau DG ECHO ar Haiti

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

cyhoeddwyd

on

By

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Yn sgil Ida, mae Louisiana yn wynebu mis heb unrhyw bwer wrth i'r gwres gynyddu

cyhoeddwyd

on

By

Bu De Louisiana yn rhuthro am fis heb drydan a chyflenwadau dŵr dibynadwy yn sgil Corwynt Ida, un o’r stormydd mwyaf pwerus erioed i daro Arfordir Gwlff yr Unol Daleithiau, wrth i bobl wynebu gwres a lleithder mygu, ysgrifennu Devika Krishna Kumar, Nathan Layne, Devikda Krishna Kumar yn New Orleans, Peter Szekely yn Efrog Newydd, Nathan Layne yn Wilton, Connecticut, Barbara Goldberg yn Maplewood, New Jersey, Maria Caspani yn Efrog Newydd a Kanishka Singh yn Bengaluru, Maria Caspani a Daniel Trotta.

Lladdodd y storm o leiaf bedwar o bobl, meddai swyddogion, doll a allai fod wedi bod yn llawer mwy os nad ar gyfer system levee gaerog a adeiladwyd o amgylch New Orleans ar ôl dinistr Corwynt Katrina 16 mlynedd yn ôl.

(Graffig o Gorwynt Ida yn taro Arfordir y Gwlff)

hysbyseb

Erbyn dechrau dydd Mawrth, roedd tua 1.3 miliwn o gwsmeriaid heb bwer 48 awr ar ôl i’r storm ddod i ben, meddai’r mwyafrif ohonyn nhw yn Louisiana PowerOutage, sy'n casglu data gan gwmnïau cyfleustodau'r UD.

Nid oedd swyddogion yn gallu cwblhau asesiad difrod llawn oherwydd bod coed â choed yn tagu ffyrdd, meddai Deanne Criswell, pennaeth Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gan gyflyru'r dioddefaint, cyrhaeddodd y mynegai gwres yn llawer o Louisiana a Mississippi 95 gradd Fahrenheit (35 gradd Celsius), meddai'r Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol.

hysbyseb

"Rydyn ni i gyd eisiau aerdymheru ... Hyd yn oed os oes gennych chi generadur, ar ôl cymaint o ddyddiau maen nhw'n methu," meddai Llywodraethwr Louisiana John Bel Edwards.

"Nid oes neb yn fodlon" gyda'r amcangyfrif efallai na fydd pŵer yn cael ei adfer am 30 diwrnod, ychwanegodd, gan fynegi gobaith y gallai'r 20,000 o weithwyr llinell yn y wladwriaeth a miloedd yn fwy ar y ffordd orffen yn gynt.

Cynigiodd yr Arlywydd Joe Biden gymorth ffederal i adfer pŵer yn ystod galwad gyda’r Ysgrifennydd Ynni Jennifer Granholm a phenaethiaid dau o gyfleustodau mwyaf Arfordir y Gwlff, Entergy (ETR.N.) a Southern Co. (SO.N), meddai'r Tŷ Gwyn.

Yn Ysbyty Ochsner St Anne i'r de-orllewin o New Orleans, roedd tryciau tancer 6,000 galwyn yn pwmpio tanwydd a dŵr i danciau i gadw ei aerdymheru i redeg. Caeodd y ganolfan feddygol i bob claf brys ond ychydig.

Mae bwytai New Orleans, llawer ar gau cyn y storm, hefyd yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd diffyg trydan a chyfleusterau, gan adfywio atgofion o'r anawsterau a oedd yn plagio busnesau am wythnosau yn sgil Katrina.

"Mae hyn yn bendant yn teimlo fel Katrina," meddai Lisa Blount, llefarydd ar ran bwyty hynaf y ddinas, Antoine's, sy'n dirnod yn y Chwarter Ffrengig. "Mae clywed y pŵer o bosib allan am ddwy i dair wythnos, mae hynny'n ddinistriol."

Roedd hyd yn oed y generaduron pŵer yn beryglus. Aethpwyd â naw o bobl ym Mhlwyf St Tammany i’r gogledd-ddwyrain o New Orleans i’r ysbyty am wenwyn carbon monocsid gan generadur â thanwydd nwy, meddai’r cyfryngau.

Mae dyn yn cerdded heibio llinell drydan wedi'i difrodi mewn stryd ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, yn New Orleans, Louisiana, UD Awst 30, 2021. REUTERS / Marco Bello
Gwelir car wedi'i ddinistrio o dan falurion adeilad ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, UD, Awst 31, 2021. REUTERS / Marco Bello

Efallai y bydd tua 440,000 o bobl ym Mhlwyf Jefferson i’r de o New Orleans heb drydan am fis neu fwy ar ôl i bolion cyfleustodau fynd i’r afael, meddai’r Cynghorydd Deano Bonano, gan nodi sylwadau gan swyddogion pŵer.

"Mae'r difrod o hyn yn waeth o lawer na Katrina, o safbwynt gwynt," meddai Bonano mewn cyfweliad ffôn.

Ymhlith y pedwar a fu farw cafodd dau eu lladd yng nghwymp priffordd dde-ddwyreiniol Mississippi a anafodd 10 yn fwy yn feirniadol. Bu farw un dyn yn ceisio gyrru trwy ddŵr uchel yn New Orleans ac un arall pan ddisgynnodd coeden ar gartref Baton Rouge.

Yr ardaloedd corsiog i'r de o New Orleans a gymerodd y storm fwyaf. O'r diwedd, ciliodd dyfroedd uchel o'r briffordd i Port Fourchon, porthladd mwyaf deheuol Louisiana, gan adael llwybr o bysgod marw. Bu gwylanod yn heidio ar y briffordd i'w bwyta.

Dioddefodd Port Fourchon ddifrod helaeth, gyda rhai ffyrdd yn dal i gael eu blocio. Nid oedd swyddogion ond yn gadael ymatebwyr brys i Grand Isle, ynys rwystr yng Ngwlff Mecsico. Fe allai gymryd wythnosau i ffyrdd gael eu clirio, medden nhw.

Roedd llinell o geir yn ymestyn o leiaf milltir o orsaf nwy â stoc o danwydd yn Mathews, cymuned ym mhlwyf Lafourche.

Marchogodd mwy na hanner trigolion Plwyf Jefferson y storm gartref, meddai Bonano, a gadawyd llawer heb ddim.

"Nid oes unrhyw siopau groser ar agor, dim gorsafoedd nwy ar agor. Felly does ganddyn nhw ddim byd," meddai.

Fe wnaeth gweddillion gwan y storm ddympio glaw trwm yn Mississippi gyfagos wrth iddi deithio tuag at Alabama a Tennessee. Roedd glawiad trwm a fflachlifoedd yn bosibl ddydd Mercher (1 Medi) yn rhanbarth canol yr Iwerydd a de Lloegr Newydd, meddai’r daroganwyr.

Roedd dirprwyon y siryf ym Mhlwyf St Tammany, Louisiana yn ymchwilio i ddiflaniad dyn 71 oed ar ôl ymosodiad alligator ymddangosiadol yn y llifogydd.

Dywedodd gwraig y dyn wrth awdurdodau iddi weld alligator mawr yn ymosod ar ei gŵr ddydd Llun yng nghymuned fechan Avery Estates, tua 35 milltir (55 km) i'r gogledd-ddwyrain o New Orleans. Stopiodd yr ymosodiad a thynnu ei gŵr o'r dŵr.

Roedd ei anafiadau’n ddifrifol, felly cymerodd gwch bach i gael help, dim ond i ddod o hyd i’w gŵr wedi mynd pan ddychwelodd, meddai swyddfa’r siryf mewn datganiad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Pont Awyr Dyngarol yr UE i ddarparu cymorth brys i Haiti yn dilyn daeargryn

cyhoeddwyd

on

Mae gweithrediad Pont Awyr Dyngarol yr UE sy'n cynnwys dwy hediad yn dosbarthu mwy na 125 tunnell o ddeunyddiau achub bywyd i sefydliadau dyngarol sy'n weithredol yn Haiti, fel rhan o ymateb yr UE i'r daeargryn a darodd y wlad ar 14 Awst. Cyrhaeddodd yr hediad cyntaf Port-au-Prince ddydd Gwener (27 Tachwedd) tra bod disgwyl i ail hediad gyrraedd y wlad yn y dyddiau nesaf. Mae cargo yn cynnwys offer meddygol, meddyginiaethau, dŵr, glanweithdra ac eitemau hylendid a deunydd arall a gyflenwir gan bartneriaid dyngarol o'r UE.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Ar yr adeg dyngedfennol hon, mae'r UE yn parhau i gefnogi pobl yn Haiti sy'n dioddef canlyniadau'r trychineb ofnadwy a darodd y wlad. Mae cymorth meddygol, cysgod a mynediad at ddŵr yn anghenion brys na ellir eu gadael. heb ei glywed. Diolch i ymdrechion cydweithredol yr UE a'i bartneriaid, ynghyd ag awdurdodau Haitian, mae cymorth hanfodol yn cael ei ddarparu i helpu pobl Haiti i oroesi'r amser heriol hwn. "

Ers dechrau 2021, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 14 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer Haiti, gan ganolbwyntio ar barodrwydd ar gyfer trychinebau, ymateb brys i'r argyfwng bwyd yn ogystal â diwallu'r anghenion a gynhyrchir gan y cynnydd mewn trais sy'n gysylltiedig â gangiau, dadleoli gorfodol. a gorfodi dychwelyd. Yn dilyn y daeargryn dinistriol o faint 7.2 a darodd Haiti ar 14 Awst, rhyddhaodd yr UE € 3 miliwn mewn cymorth dyngarol brys i fynd i’r afael ag anghenion mwyaf dybryd y cymunedau yr effeithiwyd arnynt. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd