#BorderManagement: Mae Asiantaeth Ffiniau'r Goron a'r Warchodfa Arfordir yn cryfhau cydweithrediad gweithredol gyda #Albania

| Chwefror 13, 2018

Ar 12 Chwefror, fe wnaeth y Gweinidog Mewnfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Dimitris Avramopoulos a Gweinidog Mewnol Albania Fatmir Xhafaj gychwynnodd y cytundeb statws drafft ar gyfer cydweithrediad gweithredol rhwng Asiantaeth y Ffiniau a'r Arfordir Gwarchod yr Alban a Albania.

Unwaith y byddant mewn grym, bydd y cytundeb yn caniatáu i'r Asiantaeth ddarparu cymorth ym maes rheoli ffiniau allanol a bydd yn galluogi i dimau Asiantaeth Ffiniau'r Gororau a'r Gwarchod y Glannau gael eu defnyddio'n gyflym ar diriogaeth Albania rhag ofn y bydd sifftiau mudol yn newid.

Dywedodd y Comisiynydd Avramopoulos: "Hoffwn ddiolch i'r awdurdodau Albanaidd am y trafodaethau ffrwythlon a'u hymrwymiad i ddod i gytundeb mor gyflym. Mae Albania yn flaenwr yn y rhanbarth, a bydd y cytundeb yn fodel rôl ar gyfer trefniadau tebyg yr ydym yn trafod â phartneriaid eraill yn y Balcanau Gorllewinol. Bydd cydweithrediad agosach rhwng Albania ac Asiantaeth Ffiniau'r Goron ac Arfordir Ewrop yn ein galluogi i fod yn gyflymach ac yn fwy hyblyg yn y ffordd yr ydym yn ymateb i unrhyw heriau mudol posibl. Mae'n gam pwysig ymlaen ac mae er lles Albania a'r Undeb Ewropeaidd. "

Dywedodd y Gweinidog Mewnol Xhafaj: "Mae hwn yn gytundeb pwysig a fydd yn ein helpu i gael cymorth cymwys o ran rheoli ffiniau. Bydd hefyd yn caniatáu i Albania elwa o'r prosiectau y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn eu cyflawni wrth weithredu'r cytundeb hwn. Dyma gyfle da i ni ehangu cydweithrediad trawsffiniol, a chydweithredu â gwledydd yr UE. Rwyf hefyd yn cymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r tîm trafod Albanaidd am eu proffesiynoldeb wrth drafod a chrynhoi'r cytundeb hwn. Byddwn yn dilyn y gweithdrefnau gofynnol ar unwaith i ddechrau gweithredu'r cytundeb. "

Cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Juncker yn ei gyfeiriad 2017 State of the Union a fabwysiadu gan y Comisiwn yr wythnos diwethaf, tynnodd y strategaeth ar gyfer 'Persbectif ehangu credadwy ar gyfer ymgysylltiad yr Undeb Ewropeaidd â'r Balkans Gorllewinol' â'r cynnydd sylweddol a wnaed gan Albania ar ei lwybr Ewropeaidd a dyfodol Ewropeaidd y rhanbarth. Y cytundeb drafft yw'r negodi cyntaf i'w gasglu rhwng Asiantaeth Ffiniau'r Goron a'r Gwarchod Arfordir Ewropeaidd a phartneriaid yr UE yn y Balcanau Gorllewinol.

Bydd cydweithrediad gweithredol cryfach rhwng trydydd gwledydd blaenoriaeth ac Asiantaeth Ffiniau'r Goron a'r Warchodfa Arfordirol yn cyfrannu at reoli ymfudiad afreolaidd yn well, gwella ymhellach ddiogelwch yn ffiniau allanol yr UE a chryfhau gallu'r Asiantaeth i weithredu yng nghymdogaeth gyfredol yr UE. Mae'r cytundeb statws gyda Albania yn gam arall tuag at weithrediaeth lawn yr asiantaeth.

Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn trafod cytundebau tebyg â Serbia a chyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia ac yn gobeithio casgliad cyflym i'r ddau gyfres o drafodaethau. Rhaid i'r cytundeb gyda Albania bellach gael ei gymeradwyo gan aelod-wladwriaethau a bydd yn cael ei lofnodi'n ffurfiol yn ddiweddarach, unwaith y bydd y ddwy ochr yn cwblhau'r gweithdrefnau cyfreithiol angenrheidiol. Unwaith y bydd y cytundeb wedi dod i rym, bydd Asiantaeth Ffiniau'r Gororau a'r Gwarchod Arfordir yn gallu ymgymryd â gweithgareddau gweithredol a defnyddio timau yn rhanbarthau Albania sy'n ffinio'r UE, mewn cytundeb â'r awdurdodau Albanaidd ac awdurdodau'r Aelod o'r UE hynny Gwladwriaethau sy'n ffinio â'r ardal o weithrediadau.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd