Cysylltu â ni

coronafirws

Arweinwyr # G20 i ymgynnull o bell fel achosion #Coronavirus ger hanner miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd arweinwyr o’r grŵp o 20 o brif economïau yn siarad trwy gyswllt fideo heddiw (26 Mawrth) am frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws a’i effeithiau economaidd, wrth i heintiau byd-eang gyrraedd y 471,000 uchaf gyda mwy na 21,000 yn farw, ysgrifennu Nayera Abdallah yn Cairo, Stephen Kalin yn Riyadh, Stephanie Nebehay yng Ngenefa, ac Andrea Shalal yn Washington.

Cytunodd gweinidogion cyllid a bancwyr canolog yr G20 yr wythnos hon i ddatblygu “cynllun gweithredu” i ymateb i’r achosion, y mae’r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn disgwyl y bydd yn sbarduno dirwasgiad byd-eang, ond ychydig o fanylion a gynigiwyd ganddynt.

Bydd cyfarwyddwr cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd Tedros Adhanom Ghebreyesus yn annerch yr arweinwyr i geisio cefnogaeth ar gyfer cynyddu cyllid a chynhyrchu offer amddiffyn personol ar gyfer gweithwyr iechyd yng nghanol prinder byd-eang.

“Mae gennym gyfrifoldeb byd-eang fel dynoliaeth ac yn enwedig y gwledydd hynny fel y G20 ...” meddai Tedros wrth gynhadledd newyddion yn Genefa yn hwyr ddydd Mercher. “Dylent allu cefnogi gwledydd ledled y byd ...”

hysbyseb

Fe wnaeth King Salman o Saudi Arabia, a oedd, fel y galwodd cadeirydd G20 eleni am yr uwchgynhadledd rithwir, drydar dros nos mai ei nod oedd “uno ymdrechion tuag at ymateb byd-eang.”

Mae pryderon cynyddol ynghylch mesurau amddiffynol yn cael eu trafod neu eu mabwysiadu wrth i wledydd sgrialu i ymateb i'r firws. Anogodd Siambr Fasnach yr Unol Daleithiau arweinwyr G20 i gyd-fynd ag addewid gan wledydd fel Awstralia a Chanada i gadw cadwyni cyflenwi ar agor ac osgoi rheolaethau allforio.

Mae'r gynhadledd fideo a drefnwyd ar gyfer 1200 GMT hefyd yn peryglu cymhlethdodau yn sgil rhyfel prisiau olew rhwng dau aelod, Saudi Arabia a Rwsia, a thensiynau cynyddol rhwng dau aelod arall, yr Unol Daleithiau a China, dros darddiad y firws.

hysbyseb

Mewn sgyrsiau paratoadol, cytunodd Tsieina a’r Unol Daleithiau i alw terfyn amser ar eu gêm bai coronafirws, adroddodd y South China Morning Post gan nodi ffynonellau diplomyddol.

Ond mae trafodaethau ymhlith cenhedloedd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig wedi stopio dros fynnu’r Unol Daleithiau bod unrhyw ddatganiad ar y cyd yn galw sylw at darddiad y coronafirws yn Tsieina, adroddodd NBC News. Adroddwyd am achosion, a ddechreuodd yng nghanol China yn hwyr y llynedd, mewn 196 o wledydd.

“Mae deinameg yr Unol Daleithiau-China yn ganolog i gydlynu G20 yn llwyddiannus, byth yn fwy na nawr wrth i wledydd fynd i’r afael â pharsemig 24/7 a chynnwys pandemig nad ydym yn ei ddeall yn llawn eto,” meddai cyn-gynrychiolydd masnach dros dro yr Unol Daleithiau, Miriam Sapiro.

Yn y cyfamser, efallai y bydd Washington yn defnyddio'r uwchgynhadledd i lansio dadl ynglŷn â dod â rhyfel prisiau olew i ben rhwng Riyadh a Moscow sydd wedi gwthio prisiau crai i isafbwyntiau bron i 20 mlynedd wrth i'r pandemig ddinistrio'r galw byd-eang, The Wall Street Journal adroddwyd.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd