Cysylltu â ni

Israel

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cymorth brys i Balesteiniaid gan EUR 68 miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu dyrannu Ewro 68 miliwn ychwanegol i gefnogi poblogaeth Palestina ar draws y rhanbarth i'w weithredu trwy bartneriaid rhyngwladol fel y Groes Goch a'r Cilgant Coch. Daw hyn yn ychwanegol at yr Ewro 82 miliwn o gymorth a ragwelir i'w weithredu trwy UNRWA yn 2024, gan ddod â'r cyfanswm i EUR 150 miliwn. Bydd y Comisiwn yn symud ymlaen i dalu EUR 50 miliwn o amlen UNWRA yr wythnos nesaf.

At hynny, mae'r Comisiwn wedi dyrannu EUR 125 miliwn o gymorth dyngarol i Balesteiniaid ar gyfer 2024. Mae'r Comisiwn yn contractio'r EUR 16 miliwn cyntaf heddiw.

Fel y nodwyd ar 29 Ionawr, mae’r Comisiwn wedi asesu ei benderfyniad ariannu ar gyfer UNRWA yng ngoleuni’r honiadau difrifol iawn a wnaed ar 24 Ionawr sy’n awgrymu bod nifer o staff UNRWA yn ymosodiadau erchyll 7 Hydref. Roedd yn ystyried y camau a gymerwyd gan y Cenhedloedd Unedig a'r ymrwymiadau yr oedd y Comisiwn eu hangen gan UNRWA.

Mae'r Comisiwn yn croesawu ymchwiliad Swyddfa Gwasanaethau Goruchwylio Mewnol y Cenhedloedd Unedig i daflu goleuni ar yr honiadau difrifol yn erbyn staff UNRWA. At hynny, mae'n canmol y Cenhedloedd Unedig am greu Grŵp Adolygu annibynnol dan arweiniad Catherine Colonna i asesu a yw'r Asiantaeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau niwtraliaeth ac ymateb i honiadau o doriadau difrifol.

Yn dilyn cyfnewidiadau gyda'r Comisiwn, mae UNRWA hefyd wedi nodi ei fod yn barod i sicrhau bod adolygiad o'i staff yn cael ei gynnal i gadarnhau na wnaethant gymryd rhan yn yr ymosodiadau a bod rheolaethau pellach yn cael eu rhoi ar waith i liniaru risgiau o'r fath yn y dyfodol.

Mae UNRWA wedi cytuno i lansio archwiliad o’r Asiantaeth i’w gynnal gan arbenigwyr allanol a benodwyd gan yr UE. Bydd yr archwiliad hwn yn adolygu'r systemau rheoli i atal cyfranogiad posibl ei staff ac asedau mewn gweithgareddau terfysgol.

Yn olaf, mae UNRWA yn cytuno i gryfhau ei adran ymchwiliadau mewnol a'r llywodraethu o'i chwmpas.

hysbyseb

Heddiw mae UNRWA a'r Comisiwn wedi cadarnhau eu dealltwriaeth o'r pwyntiau hyn. Ar y sail hon, ac yn dilyn cyfnewid llythyrau ag UNRWA yn cadarnhau ei ymrwymiadau, bydd y Comisiwn yn bwrw ymlaen i ddosbarthu cyfran gyntaf o EUR 50 miliwn allan o'r EUR 82 miliwn a ragwelir ar gyfer UNRWA ar gyfer 2024.

Bydd yr ail a'r drydedd gyfran o EUR 16 miliwn yn cael eu rhyddhau yn unol â gweithredu'r cytundeb hwn.

Y tu hwnt i'w gefnogaeth i UNRWA, mae'r Comisiwn yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i fynd i'r afael â sefyllfa ddyngarol pobl Palestina, yn enwedig yn Gaza ond hefyd yn ehangach yn y rhanbarth. At y diben hwn, bydd yn dyrannu EUR 68 miliwn ychwanegol yn 2024.

Llywydd von der Leyen Dywedodd: "Rydym yn sefyll wrth ymyl y Palesteiniaid yn Gaza ac mewn mannau eraill yn y rhanbarth. Ni ddylai Palestiniaid diniwed orfod talu'r pris am droseddau'r grŵp terfysgol Hamas. Maent yn wynebu amodau ofnadwy gan roi eu bywydau mewn perygl oherwydd diffyg mynediad at fwyd digonol a Dyna pam yr ydym yn atgyfnerthu ein cefnogaeth iddynt eleni gan EUR 68 miliwn arall.”

Cefndir:

Yn unol ag egwyddorion rheolaeth ariannol cadarn, mae'r cytundeb ag UNWRA yn rhagweld y posibilrwydd i'r Comisiwn atal neu adennill taliadau pe bai gwybodaeth gredadwy yn nodi diffygion sylweddol yng ngweithrediad y system rheolaeth fewnol yn dod i'r amlwg.

Llun gan Emad El Byed on Unsplash

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd