Mae'r amgylchedd busnes yn #Kazakhstan yn dal i ddenu buddsoddiad yr UE

| Chwefror 28, 2019

Mae pwysigrwydd cynyddol Asia Ganol fel rhanbarth masnachu mawr ar gyfer yr UE yn cael ei gadarnhau gan y lefel o dwf a welwyd yn y fasnach ddwyochrog rhwng yr UE a Kazakhstan.

Mae dros draean o fasnach allanol Kazakhstan yn awr gyda'r UE, sef cyfanswm o € 22.7 biliwn yn 2018. Mae bron 60% o fuddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI) yn dod o'r UE, ac mae FDI yn tyfu'n gyflymach.

Ym mis Ionawr eleni, adroddodd 'Kazakh Invest', sy'n darparu gwasanaethau cefnogi i fuddsoddwyr, ac sydd hefyd yn gweithredu fel trafodwr ar ran llywodraeth Kazakh, brosiectau 157 sydd ar y gweill yn dod i gyfanswm o € 34.88 biliwn. Mae'r ystod o sectorau sy'n agor i fuddsoddiad tramor hefyd yn tyfu'n gyflym gan nad yw FDI bellach yn canolbwyntio ar sector mwynau a deunyddiau crai y wlad, er bod y rhain yn parhau i fod yn ddeniadol iawn - mae Banc y Byd yn amcangyfrif bod mwy na 5,000 o ddyddodion mwyngloddio heb eu darganfod o hyd. yn Kazakhstan sy'n werth mwy na € 40 triliwn - a gall buddsoddwyr gymryd rhan mewn unrhyw fath o weithgaredd busnes ar hyn o bryd.

Nododd Dirprwy Gadeirydd Kazakh Invest y Bwrdd Marat Birimzhan, yn siarad â'r Astana Times, fod gan amaethyddiaeth, trafnidiaeth a logisteg y wlad botensial arbennig a bod yn ddeniadol iawn i fuddsoddwyr.

Mae gan y wlad Barthau Economaidd Arbennig 11, lle mae buddsoddwyr wedi'u heithrio rhag treth gorfforaethol, yn ogystal â threthi tir ac eiddo. Mae nwyddau a werthir yn unrhyw un o'r SEZs wedi'u heithrio rhag TAW, a hefyd o ddyletswyddau tollau.

Mae safle EXPO 2017, sydd wedi ennill clod rhyngwladol, bellach yn gartref i Ganolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC), sydd, o dan lywodraethwr y cyn Is-Brif Weinidog Kairat Kelimbetov, wedi gosod ei hun fel canolbwynt ariannol ar gyfer gwledydd Canolbarth Asia, y Cawcasws, Ewrasiaidd Undeb Economaidd (EAEU), y Dwyrain Canol, Gorllewin Tsieina, Mongolia ac Ewrop. Mae'r AIFC mewn partneriaeth â NASDAQ a Chyfnewidfa Stoc Shanghai, yn cael ei reoleiddio gan Awdurdod Gwasanaethau Ariannol Astana (AFSA), ac mae'n gweithredu o dan ei system gyfreithiol ei hun yn seiliedig ar egwyddorion a rheolau cyfraith Lloegr. Yn wir, mae'r iaith Saesneg bellach wedi'i hymgorffori'n gadarn ym mhroffesiynau cyfreithiol a masnachol Kazakhstan, ac fe'i haddysgir i bob myfyriwr o'r ysgol gynradd ymlaen.

Mae'r AIFC yn allweddol i gynllun cenedlaethol “100 Concrete Steps Steps” Llywydd Kazakh gan yr Arlywydd i weithredu diwygiadau sefydliadol, a gynlluniwyd i ddarparu llwyfan cryf sydd ei angen i gyflawni uchelgais y wlad o ymuno â gwledydd 30 gorau 2050. Ymddengys bod tystiolaeth yn cadarnhau bod y wlad ar y trywydd iawn i gyflawni'r nod uchel hwn.

Mae Kazakhstan wedi neidio o le 36th y llynedd i 28th yn Adroddiad Busnes Gwneud 2019 Banc y Byd, 16th mewn cyfres o adroddiadau blynyddol sy'n ymchwilio i'r rheoliadau sy'n dylanwadu ar weithgareddau cwmnïau domestig mewn gwledydd 190.

Yn sgōr Rhwyddineb Gwneud Busnes, graddiodd y wlad yn uwch wrth orfodi contractau, gan ddechrau busnesau, masnachu ar draws ffiniau, gorfodi contractau sy'n delio â thrwyddedau adeiladu, cael credyd a datrys ansolfedd.

Symudodd Kazakhstan o le 41st i 36th i hwyluso busnesau newydd, ar ôl symleiddio'r broses trwy ddileu gweithdrefnau ôl-gofrestru fel cofrestru treth, cofrestru a thrwyddedu nawdd cymdeithasol, gan leihau'r amser sydd ei angen i ddechrau busnes newydd o naw i pum diwrnod.

Yn ogystal, symudodd y genedl o le 123rd i 102nd mewn masnach ryngwladol, ar ôl cyflwyno system datganiad tollau electronig ISSTANA-1 a thocio ffioedd gweinyddol tollau, gan hefyd leihau amser a chostau cydymffurfiaeth ar y ffin a dogfennol i'w hallforio.

Mae Cymdeithas Busnes Ewropeaidd Kazakhstan (EUROBAK) yn sefydliad anfasnachol sy'n cynrychioli'r gymuned fusnes Ewropeaidd yn Kazakhstan, a ffurfiwyd ar fenter ar y cyd rhwng cwmnïau'r UE sy'n gweithredu yn Kazakhstan, ynghyd â Dirprwyo'r UE i'r wlad. Mae'n chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo a meithrin perthnasoedd rhwng Kazakhstan ac aelod-wladwriaethau'r UE. Ymhlith y prif gwmnïau UE sy'n weithredol yn Kazakhstan mae Nwy Prydain, Royal Shell Shell, a Total, ac mae diwydiannu'r economi yn gyflym wedi creu marchnad sylweddol ar gyfer dur Ewropeaidd.

Ewrop am ei rhan yn mewnforio 60% o gynhyrchu olew Kazakhstan. “Mae'r berthynas rhwng Kazakh-stan ac Ewrop yn gydweddiad naturiol gan fod Ewrop yn brin o ran adnoddau ac mae gan Kazakhstan adnoddau naturiol syfrdanol mewn ynni a deunyddiau crai fel copr a phriddoedd prin - a dyma'r union ardaloedd sydd eu hangen fwyaf ar Ewrop; ”Dywedodd Martin Hutchinson, colofnydd ariannol ar gyfer Reu-ter's Breaking News ac arbenigwr ar farchnadoedd newydd wrth gyfryngau newyddion Kazakh, EdgeKZ. “Mae Ewropeaid hefyd am arallgyfeirio fel nad ydynt yn gwbl ddibynnol ar Rwsia am eu porthladdoedd nwy naturiol, ac er bod Kazakhstan yn bartner masnachu agos yn Rwsia, bydd yn ffynhonnell ychwanegol o nwy ac adnoddau eraill.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.