Mae #Huawei yn lansio system weithredu ddosbarthedig newydd, #HarmonyOS

| Awst 19, 2019

Yng Nghynhadledd Datblygwr Huawei, lansiodd Huawei HarmonyOS - system weithredu ddosbarthedig newydd wedi'i seilio ar ficro-beiriant wedi'i gynllunio i ddarparu profiad defnyddiwr cydlynol ar draws pob dyfais a senario.

Mae Huawei yn Lansio System Weithredu Ddosbarthedig Newydd, HarmonyOS

Esboniodd Richard Yu, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Busnes Defnyddwyr Huawei, feddyliau'r cwmni y tu ôl i ddatblygu'r OS newydd hwn. “Rydyn ni'n dechrau diwrnod ac oes lle mae pobl yn disgwyl profiad deallus cyfannol ar draws pob dyfais a senario. Er mwyn cefnogi hyn, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig cael system weithredu gyda galluoedd traws-blatfform gwell. Roedd angen OS arnom sy'n cefnogi pob senario, y gellir ei ddefnyddio ar draws ystod eang o ddyfeisiau a llwyfannau, a all ateb galw defnyddwyr am hwyrni isel a diogelwch cryf. "

“Dyma oedd ein nodau gyda HarmonyOS,” parhaodd. “Mae HarmonyOS yn hollol wahanol i Android ac iOS. Mae'n OS wedi'i ddosbarthu ar sail microkernel sy'n darparu profiad llyfn ar draws pob senario. Mae ganddo bensaernïaeth ddibynadwy a diogel, ac mae'n cefnogi cydweithredu di-dor ar draws dyfeisiau. Gallwch ddatblygu eich apiau unwaith, yna eu defnyddio'n hyblyg ar draws ystod o wahanol ddyfeisiau. "

Mae Huawei yn Lansio System Weithredu Ddosbarthedig Newydd, HarmonyOS

Yn draddodiadol, mae systemau gweithredu newydd yn cael eu rhyddhau ochr yn ochr â mathau newydd o ddyfeisiau. Mor gynnar â 10 flynyddoedd yn ôl, rhagwelodd Huawei ddyfodol lle byddai deallusrwydd yn integreiddio’n ddi-dor â phob agwedd ar ein bywydau, a dechreuodd archwilio sut y gallai ddarparu’r profiad hwn - un a fyddai’n trosgynnu ffiniau gofod corfforol ac yn rhychwantu gwahanol galedwedd a llwyfannau.

Mae HarmonyOS yn system weithredu ysgafn, gryno gydag ymarferoldeb pwerus, a chaiff ei defnyddio gyntaf ar gyfer dyfeisiau clyfar fel gwylio craff, sgriniau craff, systemau mewn cerbydau, a siaradwyr craff. Trwy'r gweithredu hwn nod Huawei yw sefydlu ecosystem integredig a rennir ar draws dyfeisiau, creu amgylchedd rhedeg diogel a dibynadwy, a darparu profiad deallus cyfannol ar draws pob rhyngweithio â phob dyfais.

HarmonyOS - Pedair nodwedd dechnegol benodol

Mae profiad deallus, pob senario, yn gosod bar uchel ar gyfer cysylltedd, felly dyluniwyd HarmonyOS gyda phedair nodwedd dechnegol benodol i gyflawni ei addewid i ddefnyddwyr.

1. Di-dor: OS dyfais gyntaf erioed gyda phensaernïaeth ddosbarthedig, gan ddarparu profiad di-dor ar draws dyfeisiau

Trwy fabwysiadu pensaernïaeth ddosbarthedig a thechnoleg fysiau rithwir ddosbarthedig, mae HarmonyOS yn cynnig platfform cyfathrebu a rennir, rheoli data wedi'i ddosbarthu, amserlennu tasgau wedi'u dosbarthu, a rhith-berifferolion. Gyda HarmonyOS, ni fydd yn rhaid i ddatblygwyr apiau ddelio â'r dechnoleg sylfaenol ar gyfer apiau dosbarthedig, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio ar eu rhesymeg gwasanaeth unigol eu hunain. Bydd datblygu apiau dosbarthedig yn haws nag erioed o'r blaen. Gall apiau sydd wedi'u hadeiladu ar HarmonyOS redeg ar wahanol ddyfeisiau wrth ddarparu profiad cydweithredol di-dor ar draws pob senario.

2. Llyfn: Peiriant Latency Penderfynol ac IPC perfformiad uchel

Bydd HarmonyOS yn mynd i’r afael â heriau tanberfformio gyda Pheiriant Latency Penderfynol a Chyfathrebu Rhyng-broses (IPC) perfformiad uchel. Mae'r Peiriant Latency Penderfynol yn gosod blaenoriaethau cyflawni tasgau a therfynau amser ar gyfer amserlennu ymlaen llaw. Bydd adnoddau'n edrych tuag at dasgau â blaenoriaethau uwch, gan leihau hwyrni ymateb apiau gan 25.7%. Gall y microkernel wneud perfformiad IPC hyd at bum gwaith yn fwy effeithlon na'r systemau presennol.

3. Diogel: Pensaernïaeth Microkernel sy'n ail-lunio diogelwch a dibynadwyedd o'r gwaelod i fyny

Mae HarmonyOS yn defnyddio dyluniad microkernel newydd sbon sy'n cynnwys gwell diogelwch a hwyrni isel. Dyluniwyd y microkernel hwn i symleiddio swyddogaethau cnewyllyn, gweithredu cymaint o wasanaethau system â phosibl yn y modd defnyddiwr y tu allan i'r cnewyllyn, ac ychwanegu amddiffyniad diogelwch i'r ddwy ochr. Mae'r microkernel ei hun yn darparu'r gwasanaethau mwyaf sylfaenol yn unig fel amserlennu edau ac IPC.

Mae dyluniad microkernel Harmony OS yn defnyddio dulliau gwirio ffurfiol i ail-lunio diogelwch a dibynadwyedd o'r gwaelod i fyny mewn Amgylchedd Cyflawni Ymddiriedol (TEE). Mae dulliau gwirio ffurfiol yn ddull mathemategol effeithiol i ddilysu cywirdeb system o'r ffynhonnell, tra bod dulliau gwirio traddodiadol, megis gwirio swyddogaethol ac efelychu ymosodiadau, wedi'u cyfyngu i senarios cyfyngedig. Mewn cyferbyniad, gall dulliau ffurfiol ddefnyddio modelau data i wirio'r holl lwybrau rhedeg meddalwedd.

HarmonyOS yw'r OS cyntaf i ddefnyddio dilysu ffurfiol yn TEE dyfais, gan wella diogelwch yn sylweddol. Yn ogystal, oherwydd bod gan ficro-cnewyllyn HarmonyOS lawer llai o god (tua milfed ran o gnewyllyn Linux), mae'r tebygolrwydd o ymosodiad yn cael ei leihau'n fawr.

4. Unedig: Mae IDE aml-ddyfais yn caniatáu i apiau gael eu datblygu unwaith a'u defnyddio ar draws sawl dyfais

Wedi'i bweru gan IDE aml-ddyfais, crynhoad unedig aml-iaith, a phecyn pensaernïaeth ddosbarthedig, gall HarmonyOS addasu'n awtomatig i wahanol reolaethau a rhyngweithiadau cynllun sgrin, a chefnogi rheolaeth llusgo a gollwng a rhaglennu gweledol sy'n canolbwyntio ar ragolwg. Mae hyn yn caniatáu i ddatblygwyr adeiladu apiau sy'n rhedeg ar ddyfeisiau lluosog yn fwy effeithlon. Gydag IDE aml-ddyfais, gall datblygwyr godio eu apps unwaith a'u defnyddio ar draws sawl dyfais, gan greu ecosystem wedi'i hintegreiddio'n dynn ar draws pob dyfais defnyddiwr.

Crynhoydd HUAWEI ARK yw'r crynhoydd statig cyntaf sy'n gallu perfformio ar yr un lefel â pheiriant rhithwir Android, gan alluogi datblygwyr i lunio ystod eang o ieithoedd datblygedig yn god peiriant mewn un amgylchedd unedig. Trwy gefnogi crynhoad unedig mewn sawl iaith, bydd Crynhowr HUAWEI ARK yn helpu datblygwyr i wella eu cynhyrchiant yn fawr.

Cynllun datblygwr a datblygu ecosystem

Yn y gynhadledd heddiw, cyhoeddodd Huawei hefyd y map ffordd esblygiad ar gyfer HarmonyOS a'i gnewyllyn. Bydd HarmonyOS 1.0 yn cael ei fabwysiadu gyntaf yn ei gynhyrchion sgrin smart, sydd i fod i gael eu lansio yn ddiweddarach eleni. Dros y tair blynedd nesaf, bydd HarmonyOS yn cael ei optimeiddio a'i fabwysiadu'n raddol ar draws ystod ehangach o ddyfeisiau craff, gan gynnwys gwisgadwyau, HUAWEI Vision, ac unedau pen ar gyfer eich car.

Bydd llwyddiant HarmonyOS yn dibynnu ar ecosystem ddeinamig o apiau a datblygwyr. Er mwyn annog mabwysiadu ehangach, bydd Huawei yn rhyddhau HarmonyOS fel platfform ffynhonnell agored, ledled y byd. Bydd Huawei hefyd yn sefydlu sylfaen ffynhonnell agored a chymuned ffynhonnell agored i gefnogi cydweithredu mwy manwl gyda datblygwyr.

Mae Tsieina yn gartref i ecosystem ap gref a sylfaen ddefnyddwyr enfawr. Wrth symud ymlaen, bydd Huawei yn gosod y seiliau ar gyfer HarmonyOS ym marchnad Tsieineaidd, ac yna'n ei ehangu ymhellach i'r ecosystem fyd-eang. Gyda ffocws ar ddarparu gwerth newydd ac unigryw, bydd Huawei yn agor ac yn rhannu ei alluoedd craidd mewn meysydd fel cysylltedd, camerâu, ac AI. Bydd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid ecosystem i ddarparu apiau a gwasanaethau sy'n rhoi'r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr ac yn dod â bywyd newydd i'r diwydiant.

Bydd HarmonyOS yn dod â buddion newydd anhygoel i ddefnyddwyr, gwerthwyr offer, a datblygwyr. I ddefnyddwyr, bydd yn dod â phrofiad deallus cydlynol a phwerus ar draws pob agwedd ar eu bywydau. Ar gyfer gwerthwyr offer, bydd yn eu helpu i ennill mantais symudwr cyntaf yn oes profiad deallus cyfannol, lle bydd 5G, AI, ac IoT yn gweld twf ffrwydrol. Ar yr un pryd, bydd HarmonyOS yn galluogi datblygwyr i ennill dros fwy o ddefnyddwyr gyda llai o fuddsoddiad, ac arloesi gwasanaethau yn gyflym ar draws pob senario.

“Rydyn ni’n credu y bydd HarmonyOS yn adfywio’r diwydiant ac yn cyfoethogi’r ecosystem,” meddai Richard Yu. “Ein nod yw dod â phrofiad gwirioneddol ddeniadol ac amrywiol i bobl. Rydym am wahodd datblygwyr o bob cwr o'r byd i ymuno â ni wrth inni adeiladu'r ecosystem newydd hon. Gyda'n gilydd, byddwn yn darparu profiad deallus i ddefnyddwyr ym mhob senario. "

cyfryngau

Mae cynhyrchion a gwasanaethau Huawei ar gael mewn mwy na gwledydd 170 ac fe'u defnyddir gan draean o boblogaeth y byd. Mae pymtheg canolfan Ymchwil a Datblygu wedi'u sefydlu yn yr Unol Daleithiau, yr Almaen, Sweden, Rwsia, India a China. Mae Huawei Consumer BG yn un o dair uned fusnes Huawei ac mae'n cynnwys ffonau smart, PC a thabledi, gwisgoedd gwisgadwy a gwasanaethau cwmwl, ac ati. Mae rhwydwaith byd-eang Huawei wedi'i adeiladu ar bron i 30 mlynedd o arbenigedd yn y diwydiant telathrebu ac mae'n ymroddedig i gyflawni'r datblygiadau technolegol diweddaraf i defnyddwyr ledled y byd.

Am fwy o wybodaeth.

I gael diweddariadau rheolaidd ar Huawei Consumer BG, dilynwch ni ar:

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Erthygl Sylw, telegyfathrebiadau, byd

Sylwadau ar gau.