Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, llywodraeth ofalwr Awstria cymeradwyo estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i'r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr yn Fienna i atal estraddodi Firtash.

Mae Firtash - sy’n cael ei gyhuddo gan lys yn Chicago o fod wedi bod yn rhan o gynllwyn troseddol i dalu llwgrwobrwyon yn India er mwyn mwyngloddio titaniwm - eisoes wedi bod sownd yn Awstria, yn ymladd estraddodi, ers iddo gael ei arestio gyntaf ar warant yr Unol Daleithiau ym mis Mawrth 2014.

Erbyn hyn mae'n ymddangos yn debygol o aros yn Awstria am gyfnod eto: yr oedi diweddaraf i'w estraddodi Daw ar ôl i dîm amddiffyn Firtash, dan arweiniad cyn weinidog cyfiawnder Awstria Dieter Boehmdorfer, gyflwyno “deunydd helaeth iawn” y mae Boehmdorfer yn credu a fydd yn profi bod gan yr Unol Daleithiau “gymhelliant gwleidyddol pellgyrhaeddol” wrth geisio Firtash.

Sïon hirsefydlog am gymhellion Washington

Yn wir, mae amheuon bod gan yr Unol Daleithiau gymhellion briw wrth nodi Firtash wedi cymylu'r achos pum mlynedd o'r dechrau. I ddechrau, byddai proffil Firtash yn unig yn ei wneud yn naturiol o ddiddordeb i asiantaethau gorfodaeth cyfraith a gwleidyddion America. Yn gefnogwr i arlywydd ousted yr Wcrain, Viktor Yanukovych, mae gan Firtash gysylltiadau helaeth ymhlith elites Wcrain a Rwsia

Mor gynnar ag 2015, y barnwr gwreiddiol o Awstria sydd â gofal am yr achos amheuir mai’r cysylltiadau hyn a lle Firtash ar drac mewnol gwleidyddiaeth Wcrain, yn hytrach nag unrhyw ymwneud â sgandal llwgrwobrwyo, a oedd wedi pigo diddordeb Washington. Mewn cam prin iawn rhwng cynghreiriaid y Gorllewin - un a gafodd ei wrthdroi yn ddiweddarach gan lysoedd uwch— Dyfarnodd y Barnwr Christoph Bauer, o Lys Rhanbarthol Landesgerichtsstrasse yn Fienna, yn erbyn estraddodi Firtash i'r Unol Daleithiau.

Roedd cyfiawnhad Bauer dros ei benderfyniad yn gyfystyr â rhyfeddol cerydd deifiol o Adrannau Cyfiawnder a Gwladwriaethol yr UD. Esboniodd y barnwr nad oedd yn amau ​​gonestrwydd dau dyst a ddyfynnwyd gan erlynwyr America yn eu ffeilio yr oedd yn amau, ond “a oedd y tystion hyn hyd yn oed yn bodoli.”

Arestio pan fydd yn gyfleus

Yn fwy na hynny, Bauer holi pam fod erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi eistedd ar dditiad Firtash am yn agos at flwyddyn. Roedd barnwr Awstria yn amau ​​bod gan yr oedi rywbeth i'w wneud â pherthynas agos yr Wcrain â'r arlywydd Yanukovych ar y pryd. Gan dynnu sylw at ddogfennau a oedd yn dangos bod Washington wedi gofyn i Fienna arestio Firtash yng nghwymp 2013 i ddechrau, nododd Bauer fod Yanukovych, ochr yn ochr, yn waffling ar arwyddo’r cytundeb cymdeithas gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Bauer, arweiniodd arwyddion bod Yanukovych yn cael ei siglo yn ôl o gwmpas i’r Gorllewin at atal yr arestiad. Derbyniodd awdurdodau Fienna neges cryptig frys ddyddiau cyn yr oedd yr arestiad i fod i ddigwydd, gan ddarllen “Fel rhan o strategaeth fwy, mae awdurdodau’r UD wedi penderfynu bod angen i ni basio’r cyfle hwn”.

Ffynhonnell werthfawr?

Ni arwyddodd Yanukovych, wrth gwrs, y cytundeb yn y diwedd, ac fe’i gorfodwyd i alltud ar ôl mis o brotestiadau. Bedwar diwrnod ar ôl i Yanukovych gael ei ddiorseddu, awdurdodau’r UD atgyfodi eu cais i Firtash gael ei arestio: cymerwyd yr Wcreineg i’r ddalfa o’r diwedd yn union fel yr oedd gwrthdaro agored yn torri allan yn yr Wcrain rhwng carfannau o blaid y Gorllewin a pro-Rwseg.

Fodd bynnag, bu dyfalu erioed bod Firtash yn fwy na sglodyn bargeinio mewn helbul gyda Moscow dros deyrngarwch Yanukovych. Mor gynnar â 2014, un person mewnol Americanaidd Awgrymodd y i’r BBC fod erlynwyr yr Unol Daleithiau eisiau Firtash am y wybodaeth sensitif oedd ganddo ynglŷn ag elites Rwsiaidd a Wcrain. “Mae’n gwybod llawer iawn o bethau am yr elites yn Rwsia a’r Wcráin,” esboniodd y ffynhonnell ddienw, “byddai’n wych cael y dyn hwn i siarad.”

Erbyn hyn mae'n ymddangos bod y sibrydion hyn wedi dwyn ffrwyth, fel y mae adroddiadau arwyneb bod estynodd prif ddirprwy cwnsler arbennig Robert Mueller, Andrew Weissmann, at gyfreithwyr Firtash ym mis Mehefin 2017 gyda bargen newydd: taflu peth goleuni ar Russiagate, ac fe allai’r cyhuddiadau troseddol a wynebodd Firtash yn yr Unol Daleithiau ddiflannu. Gwrthododd Firtash y fargen - yn ôl ei gyfreithwyr, oherwydd nad oedd ganddo wybodaeth am y pynciau yr oedd gan Weissman ddiddordeb ynddynt.

Cymylau yn ymgynnull dros Arddangosyn A.

Mae'n ymddangos bod y datguddiad bod erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi cynnig bargen o'r fath yn cadarnhau'r theori hirsefydlog fod gan Washington resymau gwleidyddol dros fod eisiau Firtash ar bridd America. Fel Bauer nodi wrth roi sylw i'r estraddodi i ddechrau, byddai gan Awstria sail i wrthod cais estraddodi â chymhelliant gwleidyddol “hyd yn oed pe bai trosedd yn digwydd”.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwestiynau trwblus hefyd wedi codi dros y ffeil a luniodd erlynwyr yr Unol Daleithiau i ddadlau bod Firtash wedi cyflawni trosedd mewn gwirionedd. Yn ôl yn 2014, yn union fel yr oedd yr achos yn erbyn Firtash yn methu yn llys Bauer, Gweinyddiaeth Gyfiawnder Awstria dderbyniwyd roedd darn ffres o dystiolaeth, a alwyd yn Arddangosyn A. Arddangosyn A yn cynnwys un sleid PowerPoint o 2006, a soniodd am “ddefnyddio llwgrwobrwyon” ar y cyd â “Strategaeth India 2-part”.

Daliodd erlynwyr y sleid PowerPoint allan fel y gwn ysmygu yr oedd Firtash ei hun wedi dadlau dros ddefnyddio llwgrwobrwyon. Yn fwy diweddar, fodd bynnag, daeth yn amlwg mai Firtash, na chan unrhyw un o'i gwmnïau, a ysgrifennodd y sleid, ond gan y cwmni ymgynghori Americanaidd McKinsey.

Achos mewn limbo

Yn rhagweladwy, mae tîm cyfreithiol America Firtash wedi bod yn gyflym i dynnu sylw at ddadleuon Arddangosyn A fel tystiolaeth o fwriadau llai na glân ar ran Washington. “Mae cyflwyno dogfen ffug a chamarweiniol i sofran tramor a’i llysoedd am benderfyniad estraddodi nid yn unig yn anfoesegol,” y tîm Ysgrifennodd i’r newyddiadurwr ymchwiliol John Solomon, “ond mae hefyd yn taflu’r comity ymddiriedaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y broses honno lle mae systemau barnwrol yn dibynnu ar ddogfennau yn unig i wneud y penderfyniad hwnnw.”

Gyda darn allweddol o dystiolaeth yn cwympo a dau dyst sydd wedi bod yn ddiweddar recanted eu tystiolaeth, mae'r dyfroedd o amgylch achos Firtash yn fwdlyd nag erioed. O ystyried y ffwrnais ffres, nid yw'n syndod bod Fienna eisiau mwy o amser i sicrhau nad yw system gyfreithiol Awstria yn gwneud cynnig Washington yn ddall.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Awstria, EU, cyfraith yr UE, Swyddfa Ewropeaidd Gwrth-dwyll (OLAF), Gyfraith, gwyngalchu arian, Heddlu, gwleidyddiaeth, Wcráin, US

Sylwadau ar gau.