Mae rhestr ddu Trump o #Huawei yn methu ag atal ei dwf

| Ionawr 8, 2020
Yn y dyddiau ar ôl i lywodraeth yr UD ddweud y byddai'n gwahardd Technolegau Huawei Co. o brynu cydrannau Americanaidd hanfodol, tynnodd sylfaenydd y cwmni Tsieineaidd, Ren Zhengfei, gyfarfod brys o'i raglawiaid gorau yn y pencadlys yn Shenzhen. Mewn ystafell gynadledda fawr, gofynnodd y biliwnydd am adroddiad gan bennaeth pob uned fusnes ar sut y byddai gwaharddiad gweinyddiaeth Trump yn effeithio arnynt, sy'n rhwystro cwmnïau'r UD rhag cyflenwi popeth o lled-ddargludyddion i feddalwedd. Roedd eu hasesiadau yn enbyd. “Roedden ni’n meddwl ein bod ni wedi colli’r byd,” meddai A fydd Zhang, a fynychodd fel llywydd strategaeth gorfforaethol, ysgrifennu Yuan Gao a Peter Elstrom.

Mae'n ymddangos eu bod yn llawer rhy besimistaidd. Cofnododd Huawei gynnydd o 18% mewn gwerthiannau i uchafbwynt newydd o 850 biliwn yuan ($ 122 biliwn) y llynedd, er bod hynny i lawr o tua 23% yn yr hanner cyntaf ac wedi methu ei dargedau mewnol ei hun. Mae rhagamcanion cwmnïau ar gyfer 2020 yn debyg. Mae gan Huawei y safle rhagorol o fod y cyflenwr offer cyfathrebu mwyaf yn y byd i weithredwyr telathrebu a'r gwneuthurwr ffonau clyfar mwyaf yn fyd-eang ar ôl Co Electronics Electronics.

Nid goroesi yn unig y mae Huawei; mae'n wirioneddol yn ffynnu mewn rhai ardaloedd. Mae'r cwestiwn am ba mor hir. Yr wythnos diwethaf, rhybuddiodd swyddogion gweithredol mewn memo Blwyddyn Newydd fod goroesi ei hun yn flaenoriaeth, gan annog gweithwyr i frwsio am 2020 anodd. Mae stocrestrau a gasglwyd fisoedd cyn rhestru du mis Mai yn sychu. Ni all y cwmni bellach ddibynnu ar fomentwm yn unig i yrru'r busnes, rhybuddiodd y Cadeirydd Cylchdroi Eric Xu.

Gallai sut y goroesodd Huawei restr ddu yr Unol Daleithiau brofi astudiaeth achos mewn canlyniadau anfwriadol a newid enfawr ar y gweill mewn cynhyrchu TG byd-eang. Mae Huawei yn gwsmer mawr i'w holl gyflenwyr, ac mae ambell un mewn gwirionedd yn torri cysylltiadau ar ôl y rhestr ddu. Collodd eraill gystadleuwyr yn Japan a De Korea. Ond cwmnïau Americanaidd sydd â gweithrediadau byd-eang helaeth, gan gynnwys Microsoft Corp. a gwneuthurwr sglodion Micron Technology Inc., wedi ei ddarganfod ffyrdd cyfreithiol o amgylch y gwaharddiad, yn pwyso ar gynhyrchu y tu allan i'r UD fel na fyddai cynhyrchion sydd i fod i Huawei yn cael eu taro. Rhoddodd Huawei ei hun fyddinoedd o beirianwyr i weithio i ail-ddylunio cynhyrchion i leihau ei ddibyniaeth ar rannau Americanaidd.

UCHAFBWYNTIAU 2019

Roedd gan ymosodiad Trump oblygiadau rhyfeddol hefyd i frand Huawei. Cytunodd ychydig o wledydd, fel Awstralia, ag asesiad arlywydd yr Unol Daleithiau a gwahardd eu hoffer o’u rhwydweithiau. Ond yng ngweddill y byd, fe gododd cydnabyddiaeth enw Huawei. Ar ôl llafurio mewn ebargofiant am ddegawdau, roedd gwneuthurwr pibellau digidol yn newyddion tudalen flaen yn sydyn ym mhobman. Y tu hwnt i'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid agos, roedd gweithredwyr telathrebu eisiau darganfod beth oedd yr holl ffwdan. Yn Tsieina, fe wnaeth defnyddwyr a chludwyr ralio i ochr Huawei mewn ymateb i'r hyn roedden nhw'n ei ystyried yn erledigaeth annheg, gan yrru ffyniant gwerthu.

Roedd sancsiynau Trump mewn rhai ffyrdd yn dilysu gallu Huawei i ddatblygu technoleg flaengar, o offer rhwydweithio pumed genhedlaeth i sglodion AI. Ddydd Mawrth (7 Ionawr), fe wnaeth pennaeth newydd cwmni telathrebu mwyaf Canada, BCE Inc.., daeth y diweddaraf i gyhoeddus cymeradwyo gêr y cwmni Tsieineaidd.

“Mae’n beth eithaf gwirion y mae’r Unol Daleithiau yn ei wneud,” meddai Zhang, pensaer allweddol o uchelgeisiau ac ymdrechion byd-eang Huawei i liniaru effaith sancsiynau Americanaidd. “Maen nhw wedi drysu ynglŷn â sut mae'r busnes hwn yn gweithio.”

Mae Huawei yn goliath byd-eang gyda refeniw yn fwy na General Electric Co. or Boeing Co. Mewn tri degawd yn unig mae wedi tyfu o fod yn ail-werthwr aneglur switsfyrddau i fod yn un o gwmnïau preifat mwyaf y byd, gyda busnesau o delathrebu i gyfrifiadura cwmwl i seiberddiogelwch. Ar ôl aredig biliynau i ymchwil, mae'r cwmni bellach ymhlith prif dderbynwyr patentau rhyngwladol Tsieina, gan ymylu ar gystadleuwyr Nokia Oyj ac Ericsson AB mewn technoleg sy'n sail i gymwysiadau o roboteg i AI.

Dechreuodd Huawei dapio marchnadoedd tramor ar ddiwedd y 1990au, gan anfon cynrychiolwyr gwerthu i Rwsia, De-ddwyrain Asia ac Affrica, lle roedd y gystadleuaeth yn llai dwys nag mewn arenâu datblygedig. Defnyddiodd brisio is fel lletem i gael mynediad, yna ceisiodd un-i-fyny ei gystadleuwyr ar wasanaeth cwsmeriaid rownd y cloc. Un o'i farchnadoedd cynharaf oedd Malaysia, lle roedd yn effeithiol iawn y fformiwla honno. “Gofynnodd un o aelodau’r bwrdd i mi ystyried Huawei. Rwy’n cofio mai fy ymateb ar y pryd oedd, nid wyf am wastraffu fy amser, ”Jamaludin bin Ibrahim, prif swyddog gweithredol cludwr diwifr Malaysia Axiata, Dywedodd. “Pan ddechreuon nhw i ddechrau, y pris a roddodd hyder inni.”

Unwaith i Huawei sicrhau'r contract, fe wnaethant dynnu'r arosfannau allan. Yn ôl Jamaludin, byddai Prif Swyddog Gweithredol cylchdroi Huawei ar y pryd yn cymryd rhan yn bersonol mewn problemau Axiata neu faterion cynnal a chadw. Pan ddatblygodd ffrithiant rhwng staff daear Axiata a gweithwyr Huawei a neilltuwyd i’r contract, galwodd Jamaludin Brif Swyddog Gweithredol cylchdroi’r cwmni Tsieineaidd ac o fewn dau ddiwrnod, roedd holl weithwyr Huawei wedi cael eu haseinio, meddai, gan ddisgrifio manylion y tu ôl i’r llenni a ddatgelwyd yn anaml. o sut mae Huawei yn cynnal busnes. Heddiw, mae gêr Huawei yn meddiannu tua 80% o rwydwaith craidd Axiata, meddai. Er nad yr offer yw'r mwyaf galluog neu ddatblygedig bob amser, mae gan y cwmni Tsieineaidd bethau eraill ar ei gyfer. “Y combo o dechnoleg, gwasanaeth cwsmeriaid, cefnogaeth a phris yw’r hyn sy’n gwneud iddo sefyll allan,” meddai Jamaludin.

Mae'n ymddangos bod meithrin cysylltiadau mor ddwfn mewn gwledydd fel Malaysia wedi talu ar ei ganfed. Fis Mai diwethaf, y Prif Weinidog Mahathir Mohamad Dywedodd bydd gwlad De-ddwyrain Asia yn defnyddio gêr Huawei “cymaint â phosib” wrth iddyn nhw gynnig “cynnydd aruthrol dros dechnoleg America.”

Sut glaniodd Huawei yng nghanol prysurdeb technoleg fyd-eang: QuickTake

Mae swyddogion gweithredol Huawei yn hoffi trwmpedu achosion lle mae gweithwyr yn mynd y tu hwnt i hynny i gyflawni'r swydd. Weithiau, maen nhw hefyd yn bachu'r fenter. Yn 2003, heb fendith Ren, penderfynodd rhai o swyddogion gweithredol Huawei fentro i ffonau symudol. Nid tan ddechrau'r 2010au y gwnaeth Huawei ei ffôn clyfar cyntaf, ac roedd modelau cynnar yn faterion sylfaenol, a oedd yn cystadlu ar bris - yn yr un modd ag y gwnaeth ei offer rhwydweithio ar un adeg. Ond o fewn hanner degawd, roedd Huawei wedi defnyddio cyfuniad o farchnata brwd (roedd partneru â Leica yn 2016 ar gamerâu yn brif strôc) ac ymchwil i symud i fyny'r gadwyn werth a herio Apple Inc. a Samsung.

Mewn ffonau smart y daw tystiolaeth o ymdrechion arallgyfeirio Huawei i'r amlwg. Wedi'i lansio y cwymp diwethaf, set law y babell fawr Huawei Mate 30 Pro defnyddio modiwlau cyfathrebu gan gyflenwr o Japan Murata Manufacturing Co Ltd.. ac mae'n cynnwys nifer o gydrannau mewnol. Mae hyn yn cyferbynnu â'r Mate 20 Pro a ryddhawyd flwyddyn ynghynt a oedd yn dibynnu ar gydrannau gan wneuthurwr lled-ddargludyddion diwifr yr UD Mae Skyworks Solutions Inc..

Erbyn hyn, busnes ffôn clyfar Huawei yw Rhif 2 y byd, gan dyfu llwythi 16.5% i'r nifer uchaf erioed o 240 miliwn o unedau yn 2019. Daeth llawer o'r twf hwnnw o China, lle nad yw sancsiynau Trump yn cael fawr o effaith gan na all yr apiau Google y mae wedi'u cau allan fod defnyddio beth bynnag. Nid oedd hyd yn oed rhai o uwch swyddogion gweithredol Huawei wedi disgwyl i’r busnes ffôn clyfar, sydd heddiw’n cyfrannu tua hanner y refeniw, oroesi’r sancsiynau, heb sôn am ehangu.

Ond efallai na fydd eleni mor rosy. “Mae Huawei yn wynebu heriau cryf yn 2020, yn enwedig ar y busnes ffôn clyfar,” meddai dadansoddwr IDC, Will Wong. “Bydd ei sianel adwerthu yn wynebu pwysau aruthrol oherwydd gall rhai prynwyr droi at Samsung neu frand arall gan nad oes gan y ffonau Huawei diweddaraf gefnogaeth gan Google Mobile Services.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Technoleg, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.