Mae asiantaethau ysbïwr Prydain yn gweld cysylltiadau tramor yn gyfan er gwaethaf #Brexit

| Awst 13, 2019

Mae asiantaethau cudd-wybodaeth Prydain yn disgwyl i gysylltiadau agos â gwasanaethau ysbïwr Ewropeaidd a thramor eraill barhau waeth beth fo'u cynlluniau i roi'r gorau i'r Undeb Ewropeaidd, meddai ffynonellau swyddogol, yn ysgrifennu Mark Hosenball.

Gyda Brexit ar fin digwydd ar 31 Hydref, mae cwestiynau'n cael eu codi a allai trefniadau rhannu gwybodaeth cyfredol gyda phartneriaid yn yr UE sy'n amrywio o ddata teithio teithwyr i warantau arestio fod mewn perygl.

Fodd bynnag, mae telerau ysgariad Prydain o’r UE yn dal yn aneglur, ac roedd y ffynonellau beth bynnag yn hyderus na fyddai cydweithrediad diogelwch yn cael ei beryglu o ystyried angen y Gorllewin am undod yn erbyn bygythiadau sy’n amrywio o filwriaethwyr Islamaidd i’r dde eithaf.

“Ni ddylai Brexit effeithio ar gryfder ein partneriaethau Ewropeaidd,” meddai un o uwch ffynonellau llywodraeth Prydain sy’n gyfarwydd â gweithgareddau un asiantaeth ysbïwr, gan ychwanegu bod y rhan fwyaf o rannu gwybodaeth yn cael ei gynnal y tu allan i sefydliadau’r UE beth bynnag.

Dywedodd ail ffynhonnell hefyd nad yw asiantaethau Prydain, gan gynnwys y corff cudd-wybodaeth dramor MI6, yn disgwyl aflonyddwch mewn perthnasoedd â chymheiriaid tramor ond mae Brexit yn chwarae allan. “Mae pob un o’n perthnasoedd yn ddwyochrog â chenhedloedd Ewrop,” nododd y ffynhonnell.

Ers yr Ail Ryfel Byd, mae gan Lundain gysylltiadau cudd-wybodaeth arbennig o gryf gyda’r Unol Daleithiau, ac aelodau eraill o’r gynghrair “Pum Llygaid” fel y’i gelwir: Canada, Awstralia a Seland Newydd. Roedd y cydweithrediad hwnnw, meddai’r ail ffynhonnell, “mor gryf ag erioed… Mae gan bob un ohonom fygythiadau a rennir ac felly mae gweithio gyda’n gilydd ar atebion a rennir yn ein cadw ni i gyd yn fwy diogel.”

Ymhlith y bygythiadau a rennir, mae asiantaethau ysbïwr y Gorllewin yn ofni bod aelodau’r Wladwriaeth Islamaidd, sydd wedi’u gwasgaru ar ôl dinistrio eu “caliphate” hunan-styled ond sy’n ecsbloetio llif ffoaduriaid yn fyd-eang, yn ail-grwpio ac y gallent daro yn unrhyw le.

Dywedodd trydydd ffynhonnell ddiogelwch ym Mhrydain y bydd cysylltiadau rhyngasiantaethol rhyngwladol yn parhau'n ddwyochrog a thrwy'r “Grŵp Gwrthderfysgaeth”: grŵp anffurfiol o swyddogion o asiantaethau domestig, gan gynnwys MI-5 Prydain, ym mhob aelod 28 o'r UE, yn ogystal â Norwy a Swistir.

Roedd sylwadau’r ffynonellau yn adleisio addewid y llynedd gan bennaeth Pencadlys Cyfathrebu’r Llywodraeth (GCHQ), yr asiantaeth clustfeinio electronig ultra-gyfrinachol sydd wedi’i lleoli yn Cheltenham, na fyddai Brexit yn tarfu ar ddelio â chymheiriaid yr UE.

“Rydyn ni’n gadael yr UE ond nid Ewrop,” meddai pennaeth GCHQ, Jeremy Fleming, ar ôl cwrdd â swyddogion NATO ym mis Mehefin 2018. “Ac ar ôl Brexit, bydd y DU yn parhau i weithio gyda’r UE ac aelod-wladwriaethau’r UE. Mae gennym berthnasoedd rhagorol ag asiantaethau cudd-wybodaeth a diogelwch ar draws y cyfandir. ”

Nododd John Ranelagh, awdur Prydain hanes o Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog yr Unol Daleithiau (CIA), pe bai Brexit toriad glân, mewn theori, byddai Llundain mewn theori yn colli mynediad awtomatig at wybodaeth yr heddlu a chudd-wybodaeth.

“Ond gan fod yr heddlu a chysylltiadau cudd-wybodaeth y tu allan i gyfraith yr UE yn y bôn, ni allaf weld unrhyw reswm pam na ddylent barhau,” meddai wrth Reuters.

“Rwy’n amau ​​mai’r realiti yw y byddai aelodau’r UE sy’n gyfeillgar i’r DU yn cyrchu gwybodaeth ar ein rhan pe bai problem erioed ac, i’r gwrthwyneb, y byddem yn hysbysu pan ofynnir i ni neu pryd bynnag y byddem yn meddwl ei bod yn ddefnyddiol.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.