Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Erlid Eglwys Dduw Hollalluog: O ddrwg i waeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Galwodd adroddiad Comisiwn Hawliau Dynol Plaid Geidwadol Prydain y sylw eto ar ymgyrch greulon o ormes, a waethygwyd gan COVID-19, yn ysgrifennu Rosita Šorytė o 'Bitter Winter'.

Maen nhw'n ei alw'n atal epidemig. Yn y Tsieineaidd talaith o Hebei, mae timau arbennig yn mynd o ddrws i ddrws, ac yn archwilio fflatiau a thai, yn ôl pob golwg, i sicrhau bod mesurau gwrth-COVID yn cael eu gweithredu. Ond mewn gwirionedd, fe'u cyfarwyddir i wirio llyfrau a dogfennau, a chwilio am lenyddiaeth anghytuno neu grefyddol. Yn y fflat a rentwyd gan Chen Feng (nid ei enw iawn), fe ddaethon nhw o hyd i ddeunydd o Eglwys Dduw Hollalluog, symudiad sydd wedi'i wahardd yn Tsieina sydd ar hyn o bryd y grŵp crefyddol mwyaf erlid yno. Cafodd Chen ei arestio’n brydlon a’i gludo i orsaf yr heddlu, lle cafodd slapiau caled ar draws ei wyneb, a chafodd sioc gyda batonau trydan. Cododd yr heddweision ei asennau â gwialen haearn, taro ei goesau isaf, a gorchuddio ei ben â bag plastig.

Dyma un o'r tystiolaethau Eglwys Dduw Hollalluog (CAG) yn cael ei gynnig i'r tîm sy'n paratoi yr adroddiad ar droseddau hawliau dynol yn Tsieina Plaid Geidwadol Prydain Hawliau Dynol Comisiwn, a gyhoeddwyd ar Ionawr 13. Yr adroddiad a gyflwynwyd i Gomisiwn Hawliau Dynol y Blaid Geidwadol gan y CAG bellach ar gael ar wefan y Comisiwn.

hysbyseb

Mae adroddiad y Comisiwn ei hun yn crynhoi’r wybodaeth a gafodd am “ataliad ac erledigaeth greulon y CAG.” Dywedodd y CAG wrth y Comisiwn fod o leiaf 400,000 o’i aelodau wedi’u harestio er 2011, a bod 159 wedi eu herlid i farwolaeth. Mae'r adroddiad yn sôn am ddogfennau gan Blaid Gomiwnyddol China yn y wlad genedlaethol a lefel daleithiol, yn galw am ormes cynyddol y CAG trwy bob dull cyfreithiol ac anghyfreithlon.

Darllenwyr Gaeaf Chwerw yn aml yn dod ar draws erthyglau am arestio, arteithio, a lladd aelodau CAG yn all-farnwrol yn Tsieina. Weithiau, rydym yn ofni y gellir ystyried bod newyddion mynych am yr erledigaeth yn arferol. Fel y nodwyd gan seicolegwyr sydd wedi astudio ymatebion i ryfel hir a therfysgaeth, mae gan fodau dynol fecanwaith amddiffyn sy'n meddalu ymatebion i hyd yn oed y wybodaeth fwyaf erchyll, pan fydd yn ailadrodd ei hun. Newyddion am artaith aelodau CAG, neu Uyghurs neu eraill, yn China sioc pan wnaethon ni eu darllen gyntaf. Pan fydd newyddion tebyg yn ein taro bob wythnos, mae ein meddyliau'n tueddu i'w ffeilio i ffwrdd fel mater o drefn.

Mae hyn yn rhywbeth y mae adroddiad Plaid Geidwadol y DU yn ymwybodol iawn ohono. Mae'n ein hatgoffa nad yw'r hyn sy'n digwydd yn ddyddiol yn Tsieina yn ddim ond trefn o ddrwg. Mae'r erledigaeth nid yn unig yn ailadrodd ei hun. Mae'n gwaethygu. Mae cyflwyniad CAG yn tystio i dair agwedd bwysig ar sut mae pethau'n gwaethygu.

Yn gyntaf, nid slogan a ddefnyddir gan y yn unig yw deallusrwydd artiffisial CCP i ddangos pa mor ddatblygedig yw technoleg Tsieineaidd. Mae gan bob cynnydd mewn technoleg gymwysiadau heddlu ar unwaith. Nawr mae gan bob heddwas Tsieineaidd ffôn symudol Huawei Mate10 sydd â swyddogaeth adnabod wynebau. sy'n caniatáu i'r heddlu sganio wynebau pobl sy'n mynd heibio a chael eu cysylltu ar unwaith â gwybodaeth amdanynt. Hyd yn oed mewn llawer o gartrefi preifat, mae'n rhaid i ddinasyddion osod dyfeisiau clustfeinio a chamerâu sy'n gysylltiedig â'r heddlu, y dadansoddir eu data ar unwaith. Mae'r un lloerennau rydyn ni i gyd yn eu defnyddio ar gyfer cael cymorth GPS wrth yrru car yn gwylio symudiadau miliynau o ddinasyddion yn barhaus yn Tsieina. Mae'r technolegau hyn yn gwella bob dydd, ac fe'u defnyddir yn gynyddol i nodi ac arestio aelodau CAG ac anghytuno eraill.

Yn ail, gwnaeth pandemig COVID-19 y sefyllfa gryn dipyn yn waeth. Ar y naill law, roedd yn cynnig esgus defnyddiol ar gyfer mwy o wyliadwriaeth ac ar gyfer ymweliadau o ddrws i ddrws â phob cartref yn Tsieina. Mae yna ddogfennau yn gofyn yn benodol i “dimau atal epidemig” chwilio am ddeunyddiau CAG, ac aelodau’r tîm addysgu sut i’w hadnabod. Hefyd, cafodd y pandemig COVID-19 effeithiau ar economi Tsieineaidd a rhyngwladol, a chynyddodd y galwadau am lafur caethweision. Aelodau CAG, fel y digwyddodd UyghursAnfonwyd Tibetiaid, ac eraill, fwyfwy, gyda neu heb achos llys, at lafur caethweision di-dâl, a dorrodd yn ôl, am 15 i 20 awr y dydd.

Tystiodd aelod benywaidd o'r CAG o'r enw Xiao Yun i gomisiwn y DU iddi gael ei gorfodi i weithio o leiaf 13 awr bob dydd mewn gweithdy, gan wnïo siwmperi. “Roedd yr awyr yn llawn llwch a mwg tywyll yn ogystal ag arogl gwenwynig o liw ffabrig. Cafodd ei cham-drin a’i churo gan warchodwyr carchar dros gyfnod hir, ”nes iddi ddatblygu twbercwlosis. Ac eto, roedd yn rhaid iddi ddal i weithio. Yn 2019 pan ryddhawyd Xiao Yun o’r diwedd, “roedd hi eisoes wedi dioddef niwed i’w hysgyfaint chwith, a oedd yn ei hanfod wedi colli ei gallu i anadlu; nid oedd hi'n gallu cyflawni unrhyw waith corfforol mwyach. ”

Yn drydydd, penderfynodd COVID-19 adnewyddiad CCP ymdrech mewn propaganda rhyngwladol, gan fod yn rhaid iddo wadu unrhyw gyfrifoldeb am y pandemig a honni mai'r ymdrech gwrth-COVID yn Tsieina oedd yr un fwyaf effeithiol yn y byd. Fel rhan o’r hyn a elwir yn “ddiplomyddiaeth rhyfelwr blaidd,” fe wnaeth llysgenadaethau Tsieineaidd ledled y byd wynebu CAG a ffoaduriaid eraill dramor yn ymosodol, gan ddosbarthu deunydd propaganda a wadodd yr erledigaeth, a cheisio perswadio’r awdurdodau mewn gwledydd democrataidd na ddylid rhoi lloches a dylid alltudio ffoaduriaid yn ôl i China - lle cânt eu harestio, neu'n waeth.

Mae rhan o’r propaganda hwn, a fydd yn sicr o gael ei ailadrodd ar ôl adroddiad Plaid Geidwadol y DU, yn dadlau ein bod, wedi’r cyfan, yn gwybod bod y CAG yn cael ei erlid yn Tsieina yn unig trwy ddatganiadau CAG ei hun, astudiaethau gan ysgolheigion sydd ychydig yn gydymdeimladol â’r CAG, a dogfennau gan llywodraethau a chyrff anllywodraethol mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau a'r DU, sy'n cael eu cyhuddo o fod â gogwydd gwleidyddol gwrth-China. Gweisg academaidd yn cyhoeddi canfyddiadau ysgolheigion a llywodraethau yn cyhoeddi adroddiadau ar hawliau dynol fel rheol mae ganddyn nhw weithdrefnau difrifol i wirio dwbl yr hyn maen nhw'n ei gyhoeddi, ond nid dyma'r prif ateb i wrthwynebiadau o'r fath hyd yn oed.

Yr hyn y mae’r rhai sy’n honni nad yw erledigaeth y CAG “wedi ei brofi” yn anwybyddu yw bod gwybodaeth gyfoethog am faint o aelodau CAG sy’n cael eu harestio, eu dedfrydu a’u cadw, nid am eu bod wedi cyflawni unrhyw drosedd ond dim ond am fynd i gynulliadau crefyddol, gan efengylu eu perthnasau. neu mae cydweithwyr, neu gadw llenyddiaeth CAG gartref, yn cael ei gynnig bob wythnos gan CCP ffynonellau. Nid yn unig penderfyniadau sy'n dedfrydu aelodau CAG i flynyddoedd maith yn carchar yn cael eu cyhoeddi'n rheolaidd yn CCP cyfryngau. China, fel yr adroddais i a rhai cydweithwyr mewn astudiaeth o gannoedd o achosion o'r fath, yn cynnal y gronfa ddata fwyaf o benderfyniadau llys yn y byd. Rhaid cyfaddef nad yw'r gronfa ddata hon wedi'i chwblhau, yn cyhoeddi penderfyniadau bob blwyddyn carchar cannoedd o aelodau CAG, wedi'u dedfrydu am arfer arferol eu crefydd yn unig. Pwy sy'n dweud wrth y byd bod aelodau CAG yn cael eu herlid? Yn bennaf, nid yw Gaeaf Chwerw, Plaid Geidwadol y DU, neu Adran Wladwriaeth yr UD. Mae'n y CCP ei hun, a pham y dylem amau ​​y CCPeich dogfennau eich hun?

Rosita-ŠORYTĖ

Rosita Šorytė ganwyd ar 2 Medi 1965 yn Lithwania. Ym 1988, graddiodd o Brifysgol Vilnius mewn Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg. Ym 1994, cafodd ei diploma mewn cysylltiadau rhyngwladol gan y Publique d'Administration Institut International ym Mharis.

Yn 1992, ymunodd Rosita Šorytė â Gweinyddiaeth Materion Tramor Lithwania. Mae hi wedi cael ei phostio i Genhadaeth Barhaol Lithwania i UNESCO (Paris, 1994-1996), i Genhadaeth Barhaol Lithwania i Gyngor Ewrop (Strasbwrg, 1996-1998), a bu’n Weinidog Cynghorydd yng Nghenhadaeth Barhaol Lithwania i y Cenhedloedd Unedig yn 2014-2017, lle roedd hi eisoes wedi gweithio yn 2003-2006. Ar hyn o bryd mae hi ar gyfnod sabothol. Yn 2011, bu’n gweithio fel cynrychiolydd Cadeiryddiaeth Lithwania yr OSCE (Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) yn y Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol (Warsaw). Yn 2013, cadeiriodd Weithgor yr Undeb Ewropeaidd ar Gymorth Dyngarol ar ran llywyddiaeth pro tempore Lithwania yr Undeb Ewropeaidd. Fel diplomydd, roedd hi'n arbenigo mewn diarfogi, cymorth dyngarol a materion cadw heddwch, gyda diddordeb arbennig yn y Dwyrain Canol ac erledigaeth a gwahaniaethu crefyddol yn yr ardal. Gwasanaethodd hefyd mewn cenadaethau arsylwi etholiadau yn Bosnia a Herzegovina, Georgia, Belarus, Burundi a Senegal.

Mae ei diddordebau personol, y tu allan i gysylltiadau rhyngwladol a chymorth dyngarol, yn cynnwys ysbrydolrwydd, crefyddau'r byd, a chelf. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ffoaduriaid sy'n dianc o'u gwledydd oherwydd erledigaeth grefyddol ac mae'n gyd-sylfaenydd ac yn Llywydd ORLIR, Arsyllfa Ryngwladol Rhyddid Crefyddol Ffoaduriaid. Hi yw awdur, ymhlith pethau eraill, “Erledigaeth Grefyddol, Ffoaduriaid, a Hawl Lloches,” Cylchgrawn CESNUR, 2 (1), 2018, 78–99.

 

Hawliau Dynol

Mae trais heddlu'r UD yn mynd y tu hwnt i bob rheswm: Mae gweithredwyr hawliau dynol Rwseg yn annog y Cenhedloedd Unedig i glampio i lawr

cyhoeddwyd

on

Mae mater o awdurdod yr heddlu a phriodoldeb cais yr heddlu, yn enwedig wrth wrthweithio torfeydd, wedi bod yn eithaf difrifol ers blynyddoedd lawer eisoes. Yn ddiweddar bu nifer o achosion yn Ewrop sydd wedi ail-wireddu'r cwestiwn hwn. Er enghraifft, ym mis Mai cyhoeddwyd fideo yn y cyfryngau cymdeithasol yn dangos heddlu'r Almaen yn Frankfurt-am-Main yn curo gyda thruncheons ac yn defnyddio chwistrell ar berson sy'n gorwedd ar y ffordd. Yn yr un mis, ym Mrwsel, defnyddiodd yr heddlu ganonau dŵr yn erbyn protestwyr mewn ymateb i ymdrechion swyddogion pelennu â changhennau a photeli. Yn Llundain lansiwyd protestiadau ar raddfa fawr ym mis Mawrth yn erbyn y bil “Ar yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydau a Llysoedd”, a allai roi mwy o offer i’r heddlu i atal torri trefn a chyfraith yn ystod gwrthdystiadau a chosbi’r rhai sy’n gyfrifol os ydynt yn digwydd.

Tra yng ngwledydd Ewrop mae'r awdurdodau a'r gymdeithas yn ceisio dod o hyd i ateb cyfaddawd ar ffiniau pwerau'r heddlu a mesurau disgyblu i'w torri, yn yr Unol Daleithiau mae swyddogion heddlu yn cyflawni trais yn erbyn dinasyddion y wlad yn rheolaidd ac yn parhau i fod yn ddigerydd. Yn 2021, bu farw 1,068 o bobl yn nwylo swyddogion gorfodaeth cyfraith America. A'r llynedd roedd y nifer bron yn yr un modd yn ysgytwol - lladdwyd 999 o bobl.

Un o'r achosion enwocaf a phroffil uchel o drais yr heddlu yn yr Unol Daleithiau oedd llofruddiaeth George Floyd ym mis Mai 2020, pan bwysodd heddwas o Minneapolis, Derek Chauvin, wddf Floyd gyda'i ben-glin i'r asffalt a'i ddal yn hyn safle am 7 munud a 46 eiliad tra bod Floyd yn gorwedd wyneb i waered ar y ffordd. Derbyniodd yr achos hwn gyhoeddusrwydd eang a sbardunodd nifer o brotestiadau ledled y wlad. Fodd bynnag, ychydig o bobl sy'n gwybod bod swyddogion heddlu yn yr Unol Daleithiau wedi lladd chwech o bobl eraill tra ar ddyletswydd, ddiwrnod ar ôl i'r llys basio euogfarn yn achos llofruddiaeth George Floyd.

hysbyseb

Ymhlith dioddefwyr newydd swyddogion gorfodi cyfraith America roedd dyn yn Escondido, California, a oedd gynt yn aml yn cael ei erlyn am droseddau, Americanwr 42 oed o ddwyrain Gogledd Carolina, dyn anhysbys yn San Antonio, yn ogystal â pherson arall a laddwyd yn yr un ddinas honno o fewn ychydig oriau ar ôl marwolaeth y gyntaf. Bu farw dyn 31 oed o ganol Massachusetts a merch 16 oed o Columbus, Ohio hefyd o ganlyniad i weithredoedd yr heddlu.

Yn ogystal, mae swyddogion gorfodi cyfraith yr Unol Daleithiau wedi dangos creulondeb dro ar ôl tro yn ystod gweithredoedd protest anghyfreithlon. Y gwanwyn hwn, yn ystod rali yn erbyn creulondeb yr heddlu yn Texas, taflodd swyddog gorfodaeth cyfraith Whitney Mitchell, nad oes ganddo freichiau a choesau, o gadair olwyn. Cymerodd y ferch ran yn y digwyddiad oherwydd ei chariad, a laddwyd flwyddyn ynghynt gan heddwas yn ystod gweithred debyg i amddiffyn hawliau Americanwyr Affricanaidd.

Mae sefyllfa mor arswydus yn arwain at y casgliad nad yw sefydliadau hawliau dynol America yn ymdopi â'u cyfrifoldebau, gan fod miloedd o bobl yn dioddef o weithredoedd asiantaethau gorfodaeth cyfraith yr UD. Penderfynodd Sefydliad Rwseg i Frwydro yn Anghyfiawnder (FBI) ddod i gynorthwyo eu cymheiriaid yn yr UD.

Sefydlwyd yr FBI gyda chymorth yr entrepreneur Rwsiaidd Yevgeny Prigozhin fel sefydliad hawliau dynol gyda'r nod o frwydro yn erbyn creulondeb yr heddlu ledled y byd. Mae grŵp menter y sefydliad yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dioddefwyr trais swyddogion gorfodaeth yn gyson a thynnu sylw at y broblem hon yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill y Gorllewin.

Ar ddechrau mis Gorffennaf roedd y Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder wedi anfon llythyr agored at Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (HRC). Mae’r FBI yn apelio at Gadeirydd y HRC, Najat Shamim Khan, gyda chais i gynnal cyfarfod brys er mwyn cymeradwyo cenhadaeth ddyngarol barhaol i Unol Daleithiau America - gyda’r nod o atal troseddau a welir yn gyson a chreulondeb yr heddlu.

“Mae’r byd gwâr cyfan yn dyst i ryfel cartref â chymhelliant hiliol a gychwynnwyd gan yr heddlu yn erbyn pobl yr UD,” dywed y llythyr agored.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd grŵp hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig adroddiad ar ddigwyddiadau hiliol gan swyddogion heddlu’r UD. Yn ôl arbenigwyr, mewn 190 allan o 250 o achosion achoswyd marwolaethau pobl o dras Affricanaidd gan swyddogion heddlu. Yn fwyaf aml, mae digwyddiadau o'r fath yn digwydd yn Ewrop, Lladin a Gogledd America. Ar yr un pryd, yn fwyaf cyffredin, mae swyddogion gorfodaeth cyfraith yn llwyddo i osgoi cosb. Mae’r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn crybwyll yn ei apêl enwau Americanwyr a laddwyd gan yr heddlu - Marvin Scott III, Tyler Wilson, Javier Ambler, Judson Albam, Adam Toledo, Frankie Jennings ac Isaiah Brown.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn awgrymu ystyried anfon cenhadaeth ddyngarol ryngwladol i'r Unol Daleithiau, a fydd yn gweithio i atal troseddau systematig ar hawliau dynol. Mae'r FBI yn nodi mewn llythyr agored bod gan y Cenhedloedd Unedig brofiad llwyddiannus o gynnal gweithrediadau o'r fath yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Angola, El Salvador, Cambodia a Liberia.

Mae aelodau’r FBI o’r farn bod “y sefyllfa bresennol yn yr Unol Daleithiau o ran hawliau a rhyddid dynol yn debyg iawn i ddychrynllyd â De Affrica yn ystod oes yr apartheid.” Dyna pam mae’r Sefydliad i Frwydro yn erbyn Anghyfiawnder yn mynnu gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig “ymateb ar unwaith i argyfwng trais y wladwriaeth yn erbyn dinasyddion yn yr Unol Daleithiau.”

Fe gofir bod y Cyngor Hawliau Dynol yn gorff rhyng-lywodraethol o fewn system y Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am gryfhau hyrwyddo a gwarchod hawliau dynol ledled y byd ac am fynd i'r afael â sefyllfaoedd o dorri hawliau dynol a gwneud argymhellion arnynt. Mae ganddo'r gallu i drafod yr holl faterion a sefyllfaoedd hawliau dynol thematig sy'n gofyn am ei sylw.

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

Dywed Orban na fydd Hwngari yn gadael gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion

cyhoeddwyd

on

By

Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban (Yn y llun) dywedodd ddydd Iau (8 Gorffennaf) y byddai ymdrechion yr UE i orfodi Hwngari i gefnu ar gyfraith newydd sy’n gwahardd hyrwyddo gwrywgydiaeth mewn ysgolion yn ofer, ysgrifennu Krisztina Than ac Anita Komuves, Reuters.

Ni fydd ei lywodraeth yn caniatáu gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion, meddai Orban.

Roedd arweinydd yr asgell dde yn siarad ar y diwrnod y daeth y gyfraith newydd i rym. Mae'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd, ac yn dweud na ellir dangos cynnwys pornograffig i rai dan 18 oed.

hysbyseb

Mae hefyd yn cynnig sefydlu rhestr o grwpiau y caniateir iddynt gynnal sesiynau addysg rhyw mewn ysgolion.

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen aelod o’r UE Hwngari ddydd Mercher bod yn rhaid iddo ddiddymu’r ddeddfwriaeth neu wynebu grym llawn cyfraith yr UE.

Ond dywedodd Orban mai dim ond Hwngari oedd â'r hawl i benderfynu sut y dylid magu ac addysgu plant.

Mae'r gyfraith, y mae beirniaid yn dweud sy'n cymysgu pedoffilia â materion LGBT + ar gam, wedi ysgogi protestiadau yn Hwngari. Mae grwpiau hawliau wedi galw ar blaid Fidesz Orban i dynnu’r bil yn ôl. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad iddo.

"Mae Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd eisiau inni adael gweithredwyr a sefydliadau LGBTQ i mewn i'r ysgolion meithrin a'r ysgolion. Nid yw Hwngari eisiau hynny," meddai Orban ar ei dudalen Facebook swyddogol.

Roedd y mater yn un o sofraniaeth genedlaethol, meddai.

"Yma nid oes gan fiwrocratiaid Brwsel unrhyw fusnes o gwbl, ni waeth beth maen nhw'n ei wneud, ni fyddwn yn gadael i weithredwyr LGBTQ ymhlith ein plant."

Mae Orban, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac sy'n wynebu ymladd etholiad a allai fod yn anodd y flwyddyn nesaf, wedi tyfu'n fwyfwy radical ar bolisi cymdeithasol mewn ymladd hunan-gyhoeddedig i ddiogelu'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Cristnogol traddodiadol rhag rhyddfrydiaeth Orllewinol.

Mae’r wrthblaid Jobbik hefyd wedi cefnogi’r mesur yn y senedd.

Ddydd Iau, hedfanodd y cyrff anllywodraethol Amnest Rhyngwladol a chymdeithas Hatter falŵn lliw enfys siâp calon enfawr dros adeilad senedd Hwngari mewn protest yn erbyn y gyfraith.

"Ei nod yw dileu pobl LGBTQI o'r cylch cyhoeddus," meddai David Vigh, cyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol Hwngari, wrth gohebwyr.

Dywedodd na fyddant yn cadw at y gyfraith newydd nac yn newid eu rhaglenni addysgol.

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

'Gwarth': Rhaid i Hwngari ffosio cyfraith gwrth-LGBT, meddai gweithrediaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn mynychu protest yn erbyn deddf sy'n gwahardd cynnwys LGBTQ mewn ysgolion a'r cyfryngau ym Mhalas yr Arlywydd yn Budapest, Hwngari, Mehefin 16, 2021. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen Hwngari ddydd Mercher (7 Gorffennaf) bod yn rhaid iddo ddiddymu deddfwriaeth sy'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth neu'n wynebu grym llawn cyfraith yr UE, ysgrifennu Robin Emmott a Gabriela Baczynska, Reuters.

Cafodd y ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Brif Weinidog Hwngari, Victor Orban, ei beirniadu’n hallt gan arweinwyr yr UE mewn uwchgynhadledd y mis diwethaf, gyda Phrif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte, yn dweud wrth Budapest i barchu gwerthoedd goddefgarwch yr UE neu adael y bloc 27 gwlad.

hysbyseb

"Mae gwrywgydiaeth yn cyfateb i bornograffi. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn defnyddio amddiffyn plant ... i wahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol ... Mae'n warth," meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

"Nid oedd unrhyw fater mor bwysig â'r un sy'n amharu ar ein gwerthoedd a'n hunaniaeth," meddai von der Leyen am y drafodaeth ar gyfraith Hwngari yn uwchgynhadledd yr UE ym mis Mehefin, gan ddweud ei bod yn mynd yn erbyn amddiffyn lleiafrifoedd a pharch at hawliau dynol.

Dywedodd Von der Leyen y byddai Hwngari yn wynebu grym llawn cyfraith yr UE pe na bai’n ôl, er na roddodd fanylion. Fe allai camau o’r fath olygu dyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop a rhewi cronfeydd yr UE ar gyfer Budapest, meddai deddfwyr yr UE.

Mae Orban, sydd wedi bod yn brif weinidog Hwngari ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad y flwyddyn nesaf, wedi dod yn fwy ceidwadol a chynhyrfus wrth hyrwyddo'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Catholig traddodiadol o dan bwysau gan y Gorllewin rhyddfrydol.

Fis diwethaf cymeradwyodd llywodraeth Sbaen ddrafft bil i ganiatáu i unrhyw un dros 14 oed newid rhyw yn gyfreithlon heb ddiagnosis meddygol na therapi hormonau, y wlad fawr gyntaf yn yr UE i wneud hynny, i gefnogi lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol. Hawliau (LGBT).

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi galw’r rhaniad dros werthoedd rhwng gwledydd dwyreiniol fel Hwngari, Gwlad Pwyl a Slofenia fel “brwydr ddiwylliannol”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd