Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

| Ionawr 13, 2020

Os yw'r lefelau buddsoddi digynsail a gofnodwyd yn 2019 yn unrhyw arwydd, mae technoleg gyfreithiol yn paratoi ar gyfer aflonyddwch ar raddfa fawr. Roedd cyllid ar gyfer y sector eisoes wedi llithro'n gyffyrddus heibio'r Trothwy $ 1 biliwn erbyn diwedd trydydd chwarter y llynedd, gan oddiweddyd cyfanswm y flwyddyn flaenorol o gryn dipyn a nodi nifer o straeon llwyddiant ar hyd y ffordd.

Ymhlith eraill, cododd EY, cwmni cyfrifyddu Big Four, fusnes allanol i gontract allanol Pangea3 gan Thomson Reuters, tra lansiodd Reynen Court dechnoleg gyfreithiol 'app app' yn y modd beta a sicrhau $ 3 miliwn mewn cyllid ychwanegol yr wythnos diwethaf. Derbyniodd cwmnïau cyllid ymgyfreitha a yrrir gan dechneg, gan gynnwys Legalist and Validity Finance, bigiadau arian parod sylweddol, gyda'r arloeswr e-lofnod HelloSign yn cael ei gaffael gan y gwasanaeth cynnal ffeiliau cyn-filwyr Dropbox.

Mae Silicon Valley yn colli tir i Ewrop

Er bod Silicon Valley yn parhau i arwain y ffordd ym maes arloesi technoleg yn gyffredinol, mae cwmnïau Ewropeaidd yn prysur ennill tir - ac maent ar y blaen yn y diwydiant technoleg gyfreithiol mewn gwirionedd. Mae mabwysiadu datblygiadau technoleg yn gyflym yn y sector cyfreithiol wedi sbarduno lefel uchel o bobl sy'n gorbwyso cynnydd America ar hyn o bryd. Cychwyn cydweithredu contract yn y DU Juroer enghraifft, yn parhau i ddenu buddsoddiad VC ar gyfer platfform sydd wedi'i gynllunio i symleiddio'r broses gyfreithiol o adeiladu contractau. Gan ymgorffori nodweddion gan gynnwys e-lofnodi a thagio contractau awtomatig, mae Juro yn distyllu pob contract i mewn i brosiect syml, rhyngweithiol sydd wedi'i dracio'n hawdd sy'n lleihau amser ac adnoddau i'r lleiafswm.

Fel Juro, mae llawer o ddatblygiadau technoleg cyfreithiol Ewrop wedi deillio o angen dybryd cwmnïau llai i optimeiddio arferion gwaith i amddiffyn yr elw sy'n lleihau ar brosiectau ffioedd sefydlog gweinyddol-drwm. Mae'n hawdd gweld y raffl: mae systemau greddfol sy'n seiliedig ar AI yn galluogi busnesau i aros yn gystadleuol ac yn broffidiol, gan ryddhau staff ar gyfer tasgau mwy strategol ar yr un pryd. Nid yw arloesi wedi bod yn ffactor mor allweddol yn yr UD, lle mae'r awr billable yn dal i fod yn arfer arferol.

Mae rhwystrau cenedlaethol yn rhwystro cynnydd

Fodd bynnag, er bod Ewrop gyfan yn mabwysiadu technoleg gyfreithiol yn gynnar, mae'r Almaen yn laggard rhyfeddol - nid yw'n gyfrinach sydd gan brif dai cyhoeddi'r wlad, fel Verlag CH Beck. cymryd eu hamser i ddigideiddio. Yn fwy na hynny, mae deddfwyr yr Almaen hefyd wedi bod yn araf yn cyhoeddi penderfyniadau barnwrol. Mae deddfau cyfredol yn cyfyngu paramedrau darpariaeth cyngor cyfreithiol, rhwystr ffordd sydd wedi rhwystro cynnydd ymhellach i gwmnïau technoleg cyfreithiol yn yr Almaen. Hoffai diwygwyr weld lled-fonopoli effeithiol cyfreithwyr ar wasanaethau cyfreithiol yn dod i ben, er mwyn galluogi cleientiaid i elwa o farchnad fwy cystadleuol, er bod cyfreithwyr - yn naturiol - yn amharod i ildio'u gafael ar y sector proffidiol hwn.

Mae mabwysiadu technoleg gyfreithiol yr Almaen yn gymharol araf hefyd yn adlewyrchu amheuon ehangach am AI yn y wlad, gyda rhai gwleidyddion yn rhybuddio yn erbyn gosod talaith wyliadwriaeth yn dawel gan gewri technoleg sy'n cynaeafu ac yn monetize data o ffonau a thechnoleg glyfar arall - datblygiad sy'n cael ei ystyried yn yn groes i werthoedd Ewropeaidd. Mae gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) Mynegodd bryder dros amharodrwydd yr Almaen i fabwysiadu technolegau digidol, gan honni bod angen i'r wlad fedi 'cyfleoedd digideiddio' er mwyn sbarduno twf cynhyrchiant a gwella safonau byw. Fel un cyfarwyddwr TG mewn cwmni cyfreithiol mawr yn yr Almaen nodi, “Nid yw'n gyfrinach ein bod y tu ôl i'r gromlin”.

Mor hwyr â 2016, mae llawer o gwmnïau cyfreithiol yn dal i fod Nid oedd bod â chyfrifiaduron ar eu desgiau, yn lle dibynnu ar rwymwyr enfawr gyda miloedd o dudalennau y mae angen eu gweld â llaw a chofnodi eu meddyliau ar recordwyr tâp y mae'n rhaid i staff ymroddedig eu teipio. Fodd bynnag, mae pethau'n newid yn araf, yn enwedig mewn cwmnïau cyfreithiol llai a chanolig, sydd wedi dod yn fwy ymwybodol a chyffrous am y manteision sydd gan dechnoleg gyfreithiol i'w cynnig wrth awtomeiddio llawer o brosesau. Mewn disgwyliad mawr barn y mis diwethaf, cynhaliodd Llys Cyfiawnder Ffederal yr Almaen y cwmni technoleg cyfreithiol hwnnw LexFox- a gododd rownd saith ffigur o gyllid cyfalaf menter yn ddiweddar - nad oedd yn torri Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol y wlad.

Gyrru arloesedd yn y sector cyfreithiol

Mae'r dyfarniad wedi twyllo arloeswyr sy'n gobeithio y bydd deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant yn chwyldroi ymchwil gyfreithiol yn yr Almaen fel sydd ganddyn nhw mewn rhannau eraill o Ewrop. Er enghraifft, peiriant chwilio cyfreithiol Ffrainc Doctrine.fr, sydd harneisiau arloesedd technolegol i arddangos canlyniadau cymaint â 180 gwaith yn gyflymach na LexisNexis cystadleuol, codi € 10 miliwn mewn cylch cyllido yn 2018 - 40% syfrdanol o gyfanswm y cyfalaf a godwyd gan sector technoleg gyfreithiol Ffrainc y flwyddyn honno. Mae meddalwedd fel Doctrine's eisoes wedi gweld cymhwysiad eang yn Ffrainc, ond gallai symleiddio gweithrediadau ymarferwyr cyfraith yr Almaen - a deddfwyr fel ei gilydd - i raddau sylweddol.

Ar draws y Sianel, cyhoeddodd Thomson Reuters yn ddiweddar ei fod yn caffael yn Llundain darparwr meddalwedd cyfreithiol HighQ i gig eidion i fyny ei gyfres o gynhyrchion yn y cwmwl. Yn y cyfamser, mae arbenigwr mewnwelediadau’r Unol Daleithiau, Clarivate Analytics, wedi bachu darparwr data IP Gwlad Belg Dartiau-ip, felly gall ehangu ei gynnig dadansoddeg i'r sector cyfreithiol.

Mae'r datblygiadau hyn yn dangos bod technoleg gyfreithiol yn sicr o newid yn sylfaenol y ffordd y bydd cyfraith yn cael ei hymarfer. Yn galonogol, mae'r rhan fwyaf o Ewrop yn addasu'n barod i'r cyfleoedd y mae AI a dysgu â pheiriant yn eu cyflwyno i'r sector cyfreithiol - ac mae'r Almaen geidwadol enwog hyd yn oed bellach yn dechrau yn yr oes ddigidol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, economi ddigidol, Economi

Sylwadau ar gau.